Djetinjstvo imama Husejna Sejjidu-š-šuheda

 

Ebu Abdullah el-Husejn ibn Ali ibn ebi Talib je treći imam od časnih imama iz Ehli bejta, drugi unuk Allahovog Poslanika, poglavar mladića stanovnika Dženneta, mirisni cvijet Mustafin, jedan od pet članova obuhvaćenim ogrtačem i Sejjidu-š-šuheda, a majka mu je Fatima, kćerka Allahovog Poslanika.

 

Datum njegovog rođenja

 

Većina historičara naglašava da se rodio trećeg šabana, četvrte godine po hidžri u Medini. Neki drugi historičari su tvrdili da se rodio u trećoj godini po hidžri.

 

San Umm Ajmane

 

Poslanik, s.a.v.a., je rođenjem Husejna protumačio san Umm Ajmane sanjala je da je komadić tijela Allahovog Poslanika pao u njenu kući zbog čega se ona bila jako uznemirila i dodao je da će Husejn biti u njenoj kući na dojenju. Preneseno je da je imam Sadik, a.s., pričao: „Susjedi Umm Ajmane su došli do Poslanika, s.a.v.a., i rekli: ,O, Allahov Poslaniče, Umm Ajman sinoć od plača nije spavala. Neprestano je plakala do jutra.‘ pa je Poslanik, s.a.v.a., poslao po nju. Kada je došla, Poslanik je upitao:

 

َّنِإ،ِكَنْيَعَُّاللَّىَكْبَأَل،َنَمْيَأَّمُأاَيِكَناَريِجيِنْوَتَأَبْخَأَوىَكْبَأَلََف،َعَمْجَأَنيِكْبَتَلْيَّللاِلَزَتْمَلِكَّنَأيِنوُرَأْلَزَأْمَلَف،ًةَديِدَشًةَميِظَعاَيْؤُرُتْيَأَر،َِّاللََّلوُسَراَي:ْتَلاَق؟ِكاَكْبَأيِذَّلااَم،ِكَنْيَعَُّاللَّاَهَلَلاَقَف.َعَمْجَأَلْيَّللايِكْبَص،َِّاللَُّلوُسَرَعُمُظْعَت:ْتَلاَقَف.ُمَلْعَأُهَلوُسَرَوََّاللََّّنِإَف،َِّاللَِّلوُسَرىَلَعاَهيِصُقَف:ِهِلآَوِهيَلَعُاللهىَّلَمَّلَكَتَأْنَأَّيَل:ْتَلاَق.َِّاللَِّلوُسَرىَلَعاَهيِصُقَف،ىَرَتاَمىَلَعْتَسْيَلاَيْؤُّرلاَّنِإ:اَهَلَلاَقَف.اَهِبَّنَأَكِهِذَهيِتَلْيَليِفُتْيَأَرُأاَي،ِكُنْيَعْتَماَن:ِهِلآَوِهيَلَعُاللهىَّلَص،َِّاللَُّلوُسَراَهَلَلاَقَف.يِتْيَبيِفىًقْلُمَكِئاَضْعَأَضْعَبُةَمِطاَفُدِلَت،َنَمْيَأَّمُهَنْيَبْلَتَوُهَنيِبَرُتَفَنْيَسُحْلاُضْعَبُنوُكَيَفِكِتْيَبيِفيِئاَضْعَأ.

"O, Umm Ajman, neka Allah ne uplače tvoje oči, tvoji susjedi su me obavjestili da neprestano od sinoć plačeš. Neka Allah ne uplače tvoje oči, šta se desilo?‘ i ona mu je odgovorila: ,Allahov Poslaniče, usnila sam velik i težak san, pa sam zato cijelu noć plakala.‘ Rekao joj je: ,Ispričaj mi, jer doista Allah i Poslanik bolje znaju značenje‘, a ona se ustručavala: ,Teško mi je to izgovoriti!‘ Poslanik, s.a.v.a., ju je pokušao utješiti: ,Doista, san ne znači to što si usnila, ispričaj Allahovom Poslaniku‘ pa mu je napokon ispričala: ,Sinoć sam sanjala da je dio tvoga tijela bačen u moju kuću.‘ On joj na to rekao: ,Neka ti oči se smire, Umm Ajman, Fatima će roditi Husejna, pa ćeš ga ti dojiti i odgajati i tako će dio moga tijela bitiu tvojoj kući."

Blagoslovljeno novorođenče

 

Prvakinja žena, hazreti Fatima, rodila je svoje veličanstveno dijete i radosna vijest je došla do Poslanika. Požurio je do Alijeve i Fatimine kuće i rekao Esmi bint Umejsi:

اَيُُءاَمْسَأ،ُِِّمُلَهُِِتْبا.

„O, Esma, donesi mi mog sina!“

 

Donijela ga je umotanog u bijelo platno i Poslanik se obradovao, privio ga sebi i proučio mu ezan na desno, a ikamet na lijevo uho. Zatim ga je stavio u naručje i zaplakao. Esma ga je upitala:

 

َُكاَدِفَُِِنَأَُوُِِّمُأَُّمِم؟َكُؤاَكُب

„Neka su mi otac i majka žrtva za vas, zašto plačete?“

, a Poslanik joj je odgovorio da plače zbog tog svog sina. Ona se začudila: ُُهَّنِإَُدِلُوَُةَعاَّسلااَيَُلوُسَر؟َِللّا

„On je tek rođen“, pa joj je Poslanik objasnio:

ُُهُلُتْقَتُُةَئِفْلاُُةَيِغاَبْلاُْنِميِدْعَب،َُلُُمُهَلاَنَأَُُللّاُِِْتَعاَفَش.

„Esma, poslije mene ubit će ga nepravedna skupina, neka ih Allah udalji od mog šefaata...“

Zatim je Poslanik upitao Alija: „Kakvo si ime nadjenuo mom sinu?“, a Ali mu je odgovorio: „Ne bih da vas preteknem u nadijevanju imena, Allahov Poslaniče.“ Tada je spuštena Objava Božijem miljeniku Muhammedu, noseći ime za novorođenče od Svevišnjeg Allaha. Nakon što je primio Božiju naredbu u vezi s imenom blagoslovljenog djeteta, obratio se Aliju: „Nadjenite mu ime Husejn.“Sedmog dana po Husejnovom rođenju Poslanik je došao u Fatiminu kuću, zaklao ovna kao akiku za svog unuka Husejna, naredio da mu se ošiša kosa i da se udijeli sadaka od srebra u težini njegove kose te naredio da ga osunnete. Dakle, Poslanik je za svog unuka Husejna uradio isto što i za njegovog brata Hasana.

 

Poslanikova briga o Husejnu

 

Brojne su predaje prenesene od Poslanika u vezi s Husejnom, a sve one ukazuju na visok položaj koji je on imao u svijetu poslanice i ummeta. Ovdje ćemo navesti nekoliko primjera da bismo približili veličanstvo njegovog položaja.Selman prenosi da je čuo kako Božiji Poslanik govori o Hasanu i Husejnu:

„Bože, doista ja volim njih dvojicu, pa voli ih i Ti i voli svakog ko voli njih dvojicu.“

 

ُْنَمَُّبَحَأَُنَسَحْلاَُوَُْريَسُحْلاُُهُتْبَبْحَأَُوُْنَمُُهُتْبَبْحَأُُهَّبَحَأَُُللّاَُوُْنَمُُهَّبَحَأَُُللّاُُهَلَخْدَأَُةَّنَجْلاَُوُْنَماَمُهَضَغْبَأُُهُتْضَغْبَأَُوُْنَمُُهُتْضَغْبَأُُهَضَغْبَأَُُللّاَُوُْنَمُُهَضَغْبَأَُُللّاُُهَلَخْدَأراَّنلا.

„Ko voli Hasana i Husejna ja njega volim, koga ja budem volio, volit će ga i Allah, a koga Allah voli, uvest će ga u Džennet. Ko njih dvojicu mrzi ja mrzim njega, a koga ja budem mrzio mrzit će ga i Allah, a koga Allah mrzi ostavit će zauvijek ga u Vatri.“

 

اَيْنُّدلاَنِمياَتَناَحْيَرِنيذَهينْباَّنِإ.

Doista su ova dva moja sina moji mirisni cvjetovi ovog svijeta.“

 

Od Ibn Mes'uda je preneseno da je pričao: „Poslanik, s.a.v.a., je bio na namazu kad su došli Hasan i Husejn i popeli se na njegova leđa. Poslanik je digao glavu i nježno ih spustio, ali kada se vratio na sedždu, njih dvojica su mu se opet popela na leđa. I pored toga, kada je završio namaz, stavio je jednog na desno krilo, a drugog na lijevo, pa rekao:

نيذَهَّبِحُيْلَفيِنُّبِحُيْنَم.

„Svako ko mene voli, neka voli i ovu dvojicu.“

 

Ibn Mesud prenosi i sljedeće hadise:

 

ُْريَسُحُِِّتِمَُواَنَأُُهْنِمَُبَحَأَُُللّاُْنَمَُبَحَأُانْيَسُحُْريَسُحُطْبِسَُنِمُِطاَبْسَْلْا.

„Husejn je od mene i ja sam od Husejna, Allah voli onoga ko voli Husejna. Husejn je jedan od mojih unuka.“

 

ُُنَسَحْلاَُوُُْريَسُحْلاُُْريَخُِلْهَأُِضْرَْلْايِدْعَبَُوَُدْعَباَمِهيِبَأَُواَمُهُّمُأُُلَضْفَأُِءاَسِنُِلْهَأُِضْرَْلْا.

„Hasan i Husejn su najbolji stanovnici Zemlje nakon mene i njihovog oca, a njihova majka je najbolja žena među ženama stanovnika Zemlje.“

 

ُُنَسَحْلاَُوُُْريَسُحْلااَدِّيَسُِباَبَشُِلْهَأُِةَّنَجْلا.

„Hasan i Husejn su poglavari mladića stanovnika Dženneta.“

 

Preneseno je od Burre bint Umejje el-Huza'i da je pričala: „Kada je Fatima zatrudnila s Hasanom, Poslanik, s.a.v.a., je krenuo ne putovanje pa joj je rekao:

َيُُةَمِطاَفُِكَّنِإَُنيِدِلَتَسُامَلاُغُْدَقُِِنَأَّنَهُِهِبُُليِئََْيَجَُلاَفُِهيِعِضْرُتَُّْتَحَُِِجَأَُءُِكْيَلِإ.

,Doista, rodit ćeš dječaka čije rođenje mi je čestitao Džebrail, pa nemoj ga dojiti dok se ja ne vratim.‘“

Burre je nastavila: „Ušla sam kod Fatime kada je rodila Hasana i prošla su tri dana, a ona ga nije dojila, pa sam joj rekla: ,Dozvoli da ga ja podojim.‘ Prvo je odbila, ali onda ju je osjećanje majčinstva prisililo te ga je podojila. Kada je došao Poslanik, s.a.v.a., i upitao je šta je uradila, ona je odgovorila: ,Osjećanje majčinstva me primoralo da ga podojim‘, na što je on samo primijetio:

 

ََُنَأالله،َُّزَعَُوَُّلَج،ُّلِإاَمَُداَرَأ.

,Neće se ništa dogoditi osim ono što Svevišnji želi."

 

Kada je Fatima zatrudnila s Husejnom, Poslanik, s.a.v.a., je također bio krenuo na putovanje i opet je rekao Fatimi:

اَيُُةَمِطاَفُِكَّنِإَُنيِدِلَتَسُامَلاُغُْدَقُِِنَأَّنَهُِهِبُُليِئََْيَجَُلاَفُِهيِعِضْرُتَُّْتَحَُِِجَأَُءُِكْيَلِإَُوُْوَلُِتْمَقَأُارْهَش.

,Doista, rodit ćeš dječaka čije rođenje mi je čestitao Džebrail, pa nemoj ga dojiti dok se ja ne vratim, i ako potraje mjesec dana.‘ I zaista, kada je rodila Husejna, Fatima ga nije dojila sve dok nije došao Poslanik. Ponovo ju je upitao: ,Šta si činila?‘, ali ovaj put mu je mogla odgovoriti: ,Nisam ga dojila.‘ Onda ga je Poslanik uzeo i stavio svoj jezik u njegove usne i Husejn je počeo sisati, a Poslanik, s.a.v.a., mu je govorio:

 

ِإ،ُنيَسُح،ًاهيِإُنيَسُحًاهي!,

Još, Husejne, još, Husejne‘, pa rekao:

 

َكِدْلُويِفَوَكيِفَيِه،ُديِرُياَمَّلِإُاللهىَبَأ.

,Neće se ništa dogoditi osim ono što Svevišnji želi, ono je u tebi i u tvojoj djeci‘, a mislio je na imamet.“

 

„Poslanik, s.a.v.a., je biosjedio, pa su došli Hasan i Husejn. Kada ih je vidio, ustao je i kako mu se bio oduljio njihov dolazak, krenuo prema njima pa ih stavio na ramena i rekao:

ْعِنُُِِطَمْلااَمُكُّيِطَمَُوَُمْعِنُِناَبِكاَّرلااَمُتْنَأَُواَمُكوُبَأُْريَخاَمُكْنِم

."Koliko li je dobra vaša jahalica i koliko li ste dobri jahači vas dvojica, a vaš otac je bolji od vas."

Njegovo priime i nadimci

 

Njegov priime je Ebu Abdullah. Što se tiče njegovih nadimaka, to su: Er-Rešid, El-Vefij, Et-Tajjib, Es-Sejjid, Ez-Zekij, El-Mubarek, Et-Tabi' li merdatillah, Ed-Delil 'ala zatillah i Es-Sibt.

 

Najpoznatiji od nadimaka je onaj kojim ga je njegov djed opisao u svom poznatom govoru o njemu i njegovom bratu:

 

ِباَبَشاَدِيَساَمُهَّنِإِةَّنَجْلاِلْهَأ.

„Doista su njih dvojica poglavari mladića stanovnika Dženneta“,

 

a također i Es-Sibt, zbog hadisa:

 

ُْريَسُحُطْبِسَُنِمُِطاَبْسَْلْا.

„Husejn je sibt od asbata“ (sibt znači unuk).

Periodi života imama Husejna Sejjidu-š-šuheda

 

Život svakog bezgrješnog imama se dijeli u dva sasvim odvojena dijela. Prvi dio je od rođenja do vremena kada preuzima ključeve vođstva i povjereni vilajet od Allaha i o kojem su jasno i izričito izrečene predaje Allahovog Poslanika i samih imama, a drugi dio počinje od dana preuzimanja uprave nad muslimanima i vjernicima do dana šehadeta. Svaki dio se po prirodi okolnosti i događaja dijeli u više perioda.

 

Mi ćemo analizirati prvi dio sa svim periodima i najvažnijim događajima, to jeste od rođenja do imameta, u trećem poglavlju druge glave, dok ćemo drugi dio s njegovim različitim periodima detaljno obrađivati u trećoj glavi.

 

Potrebno je znati da prvi dio života imama Husejna ima četiri perioda:

1.u doba njegovog djeda, s.a.v.a., a to je od četvrte do desete godine po hidžri,

2.u doba trojice halifa, a to je od jedanaeste do 35. godine po hidžri,

3.u doba blagoslovljene alevijske vlasti, a to je od vremena davanja prisege ocu do dana šehadeta njegovog oca, neka je Božiji salavat na njega, što je od 35. do 40. godine po hidžri.4.u vrijeme njegovog brata Hasana Mudžteba, koje je trajalo oko deset godina, odnosno od pred kraj ramazana 40. godine po hidžri do početka ili kraja mjeseca safera 50. godine po hidžri, kada je imam Hasan postao šehid, a on preuzeo vođstvo poslije njega.

 

Drugi dio njegovog života počinje nakon pogibije njegovog brata i završava njegovim šehadetom na zemlji Taff na dan ašure 61. godine po hidžri, i on sadrži dva zasebna perioda:

 

1.period njegovog života u Muavijinoj vlasti, u kojoj je on ostao pri sklopljenom ugovoru o primirju, uprkos Muavijinim kršenjima svih uvjeta imama Hasana, koje je stiglo do vrhunca zavjerom njegovog trovanja kako bi se Muavija oslobodio rivala i uklonio sve prepreke koje su mu stajale na putu da postavi na vlast svog sina, razvratnika Jezida.

 

2.period njegovog života za vrijeme Jezidove vlasti, koji počinje Muavijinim nametanjem svog sina Jezida kao vladara, koji će se popeti na vrat muslimanima nakon smrti svog oca, i njegov pokušaj uzimanja prisege od imama Husejna s ciljem uništavanja opozicije čiji su korijeni već bili poznati u danima njegovog oca. Odatle počinje pokret imama Husejna koji je bio poput uspavanog vulkana koji se budi eksplozijom razvrata, pokvarenosti i pojavljivanjem svih vidova grijeha na sceni vođstva i u vladajućoj strukturi. On je počeo svoj pokret iz Medine, nastavljajući ga prema Mekki i potom prema Iraku, a njegovo strpljenje i džihad krunisani su njegovom čistom krvlju i krvlju njegove porodice i odabranih ashaba, koju su dali na Božijem putu.