Vođe uputeImam Husejn Sejjidu-š-šuheda

Ehli bejt, a.s. u časnom Kur'anu

 

اَمَّنِإُُديِرُيَُُللّاَُبِهْذُيِلُُمُكنَعَُسْجِّرلاَُلْهَأُِتْيَبْلاُْمُكَرِّهَطُيَواًريِهْطَت

Doista, Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.(El-Ahzab, 33)

 

Ehli bejt, a.s. u Poslanikovomsunnetu

 

ُِِّنِإُكِراَتُُمُكيِفُِْريَلَقَّثلاَُباَتِكَُِللّاَُوُِِْنَْْيِعَُلْهَأُِِْتْيَباَمُْنِإُْمُتْكَّسَمَتاَمِهِبُْنَلاوُّلِضَتيدْعَباًدَبَأ

„Ostavljam vam dvije vrijedne stvari, Allahovu Knjigu i moju porodicu, čega ako se budete držali, nećete nikad, poslje mene, zalutati.“ (Sahihi i Musnedi)