“Shembulli i Ehli Bejtit në mesin tuaj është sikur shembulli i anijes së Nuhut (a.s). Çdokush që i hip anijes do të shpëtojë dhe çdokush që e kundërshton do të fundoset e shkatërrohet!”

 

“Në mesin tuaj, Ehli Bejti im është sikur dera e shpëtimit. Çdokush që hyn përmes asaj dere është besimtar, dhe kush del prej saj, është jobesimtar”.

“Shkoni mbas Ehli Bejtit tim, mos kaloni para tyre, përndryshe do të shkatërroheni! As mos u mundohuni t’i mësoni ata sepse ata janë më të dijshëm se ju!”


 

“Në Ditën e Kiametit, robi nuk do të kalojë urrën e Siratit pa u përgjigjur në katër pyetje: si e ka kaluar jetën e tij; me çka e ka ushqyer trupin e tij; si e ka fituar dhe ku e ka harxhuar mallin e tij, dhe dashuria ndaj Ehli Bejtit”.