Profeti (s.a.v.s) emëron pasardhësin në vendin Ghadir Khumm

 

Pelegrinazhi lamtumirës i Profetit Muhamed a.s

 

Dhjetë vite pas migrimit ( hixhres) , i Dërguari i Allahut [ paqja dhe bekimi qofshin mbi të dhe familjen e tij ] urdhëroi që pasuesit e tij të ngushtë për të thirrur të gjithë njerëzit nga vende të ndryshme për tu bashkuar me atë në pelegrinazh e tij të fundit . Në këtë pelegrinazh i mësonte ata se si duhet kryer Haxhin në një formë të saktë dhe të unifikuar .Kjo ishte hera e parë që muslimanët aq shume në numër u mblodhën në një vend në praninë e Liderit të tyre , të Dërguarin e Allahut [ a.s ] .

Në rrugën e tij në Mekë, më shumë se shtatëdhjetë mijë njerëz ndoqën Profetin [ a.s ]. Në ditën e katërt të Dhu’l – Hijjah, më shumë se njëqind mijë muslimanë kishin hyrë në Meke.

 

Data e ngjarjes -18-të Dhu’l- Hijjah të vitit 10 pas Hixhrit  (10 mars 632 er ) .

 

Pasi përfundoi haxhin e tij të fundit ( Hajjatul – Wada ‘ ) , Profeti a.s kishte lënë Mekën drejt Medinës , ku ai dhe turma e njerëzve arritën në vendin i quajtur Ghadir Khumm ( i cili është afërt me al- Juhfah e sotëm ) . Ky ishtë një vend ku njerëzit nga krahinat të ndryshme përdoren për të përshëndetur njëri-tjetrin para se të marrënin rrugë të ndryshme drejt shtëpive të tyre .

 

Gjatë predikimit të Profetit Muhamed a.s ndodhi edhe shpallja e ajetit Kur’anor 5:67

 

Shpalljen e ajetit kuranor 5:67 Në këtë vend ( Ghadir/Khum)),ajeti i mëposhtëm i Kuranit u shpall :

Kur’na 5:67

“O ti i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk bën (kumtimin në tërësi), atëherë nuk e ke kryer detyrën (revelatën-risalen). All-llahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve (prej armiqve). All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin që mohon”

 

Për të argumentuar këtë ndodhi si mbështetje nuk mund të anashkalohet Hadithi e “Dy gjërave me vler” pra “Hadith Thaqalayn” dhe nëse i rreferohemi shumë situatave ku Profeti Muhamed a.s dërgonte grup prej 3 Ahsabëve(Shokë) për ndonje bisedim apo lajmërm nëpër vendet e ndryshe çdo her caktonte njërin nga 3 si prijës i delegacionit, shtrohet pyetja: si ka mundesi që ti kushtoj aq shumë rendësi një ekspedite duke caktuar udhëheqësin e saj dhe në fund (“pas vdekjes”) e “lë Popullin pa udhëheqës”!!!

 

Riyad Us Saliheen (rregullatë e mirësjelljes ne udhëtim) Libri 8 hadith 5 – Muflihun

http://sunnah.com/riyadussaliheen/8

Transmeton: Ebu Seid el- Hudri

I Dërguari i Allahut ( ﷺ ) ka thënë: “Kur tre persona dakordohen për një udhëtim , ata duhet të caktojë njërin prej tyre si lider i tyre . “

 

Hadithi i Thaqalainit (Dy gjërave me vler ose dy gjërave të rëndësishme) është një hadith shumë i njohur dhe autentikë nga burimet autentike (SAHIH)

Hadith e Thaqalain në Sahih Muslim,- ( http://sunnah.com/urn/259200 )

Hadith e Thaqalain në Tirmidhiut.

Hadithi e Thaqalain në Nissaie së bashku me Hadithit e Ghadir transmetuar nga Zaid bin Erkam (ra).

 

Zejd bin Erkam ka transmetuar:

Kur Profeti i Shenjtë u kthye prapa nga Haxhi i tij i fundit ai qëndroi në “Ghadir e Khummit” (një vend afër Mekës). Profeti Muhamed a.s urdhëroi për të bërë një platformë, ne kemi vënë leckë në platformë, atëherë Pejgamberi ka thënë:

“Unë jam gati për t’iu përgjigjur thirrjes (e vdekjes), me të vërtetë, kam lënë dy gjëra me peshë midis jush, njëra prej të cilave është Libri I Allahut me udhëzime të drejta plote dritë dhe mbaju fort tek Libri i Allahut dhe ndjek udhëzimet nga ai, dhe e dyta janë Familja ime (Ahlulbayt time), kështu që ju përkujtoj detyrimet që i keni ndaj tyre, se vërtet ata kurrë nuk do të ndahen deri sa të kthehen tek unë dhe takohemi tek pellgu. “

Pastaj ai mori dorën e Aliut dhe deklaroi:

“Për këdo që unë jam “Wali” i tij, ky është edhe “Wali” i tij (Udhëheqës) Allahu le te behet miku i atij që miqësohet me të dhe le të behet armik ndaj atij që armiqësohet me të”.

Domethënia e fjalës “Wali”

Në predikimet Fetare, fjala “Wali” është përgjithësisht e shkurtes e fjalës Waliullah (Arabic ولي الله) ose mik i Allahut.

Ebu Al Tufejl thotë, unë i thashë: Zaid keni dëgjuar atë nga i Dërguari? Ai u përgjigj:

“Nuk mbeti askush nga karvanin që nuk panë atë me sytë e vet dhe dëgjuan atë me veshët e tij”.

Tani ne lehtë mund të kuptojmë realitet pse këto dy ajet u shpallën në Ghadir, Khum!

Në Tirmidhi ka dy transmetime që qartësojnë se Profeti i Muhamed a.s bëri një marrëveshje për kombin e tij se ata nuk do të devijojnë nga rruga e drejtë dhe i këshilloi ata të shohin Kur’anin dhe Ahlulbayt(familjen) te cilët janë pasardhësit e tij (lidhja e gjakut).

 

Shpallja e ajetit Kuranor 5:3 Menjëherë pasi Profeti Muhamed a.s përfundoi fjalimin e tij .

 

Kur’an 5:3

………..’’Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj’’…………..

 

Ky faktë është shumë interesante se Hadithi Thaqalayn(dy gjera me vler) që flet për Ahlulbayt(trashigimtar te Profetit), ku është përmendur në burimet autentike te Ahlulsunetit ku shumë besimtar as që kanë dijeni për këtë, ata kanë vetëm dijeni se Profeti Muhamed a.s ka thënë – “ Po ju le dy gjera te rëndësishme “Kur’anin dhe Sunetin”, Me siguri ka raste se Profeti Muhamed a.s ka thën që “Kur’ani dhe Suneti” janë trashëgimia e Myslimaneve (shtrohet pyetja nga kush duhet ta marrim Sunetin Profeti i Muhamed a.s ??? – Ne mënyrën se si transmetohet ky Hadith (nga disa Shkollat Islame) është bër e qartë se trashëgimia e shtetit Islam pas vdekjes se Profetit Muhamed a.s ju dha Ahsabve(Shokët e Profetit a.s) “pa caktuar pasardhës” !! Parashtrohet pyetja se një Hadith kaq me vlerë për Islamin ku Pasardhësit ne udhëheqjen e Islamit të Profetit Muhamed a.s –‘caktohen Ahsabët !!!- Shtrohet pyetja:Nese  Profeti Muhamed a.s ka thën që ju le “Kur’ani dhe Sunetin” – PSE nuk është përmendur askund në 6’shen me te spikatur te Ahlulsunetit qe Hadithet e tyre “janë” autentike (Sihah Sitta).

Spjegim –Sihat Sitta

“Kutub el-Sittah (arabisht: الكتب السته) janë gjashtë (fillimisht pesë) libra që përmbajnë koleksioneve të hadithit (thëniet apo akteve të profetit Muhamed), të hartuar nga gjashtë dijetarë sunitë në shekullin e nëntë. Ata janë nganjëherë referuar si Sihah Al-al-Sittah, e cila përkthehet si “Gjashtë autentik”.

 

Kush janë Gjashtë Autentiket e Haditheve te Ahlulsunetit:

1. Sahih al-Bkhari- (Imam Muhammad al-Bukhari -vdiq ne vitin 256 AH)

2. Sahih Muslim- (Imam Muslim – vdiq ne vitin 261 AH)

3. Sunan Nisai – (Imam Ahmad an-Nasai -vdiq ne vitin 306 AH)

4. Sunan Abu Daud -( Imam Abu Daud – vdiq ne vitin 275 AH)

5. Sunan Tirmizi –( Imam Muhammad Tirmizi – vdiq ne vitin 279 AH)

6. Muwatta Imam Malik -( Imam Malik Bin Anas – vdiq ne vitin 179 AH)

 

 Dua të them me këtë se është e vërtetë se Kur’ani dhe Suneti i Profetit të Shenjtë janë dy burime autentike për të kuptuar Islamin. Ne e dimë shumë mirë se ka kontradikta aq shumë për Sunetin e Profetit të Shenjtë i cili është transmetuar në librat e ndryshëm te Haditheve. Profeti i Shenjtë bëri të qartë se në qoftë se ju doni te interpretoni te vërtetën e Kur’anit të Shenjtë dhe gjithashtu doni të marrin Sunetin tim të vërtetë, ndiqni Ahlulbayt(Familjen time)!

 

Sayyidina Xhabir ibn Abdullah transmeton: Kam vërejtur Dërguarin e Allahut (savs) gjatë Haxhit të tij në ditën e Arafatit, duke dhënë një predikim, ndërsa ai ishte ulur në deven e tij Qaswa. Kam dëgjuar se ka thënë:

“O popull, unë lë pas me ju(pjesa e dyte) dhe nëse ju i përmbaheni (kësaj), ju nuk do të shkoni në rrugë të gabuar-“Librin e Allahut dhe Ahlulbayt e me, pasardhësit e mi”

 

Imam Tirmidhiu vlerësoj këtë Hadith si -Hassan hadith,

Dhe ne funde edhe nje Hadith qe u transmetuan nga te tjerët:

“Kushdo që i bindet ‘Aliu,me bindet mua, kushdo që me bindet mua i bindet Allahut, kush e kundërshton’ Ali, me kundërshton mua, kush më kundërshton mua, e kundërshton Allahut”

1. Kanz ul Ummal, numrat e hadithit 32.973-32.976

2. Mustedrek el Hakim Vëllimi 3 faqe 123

3. Riyadh ul Nadira Vëllimi 3 faqe 110

 

Spjegim Kur’an 5:67

 

Kur’an 5:67

O ti i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk bën (kumtimin në tërësi), atëherë nuk e ke kryer detyrën (revelatën-risalen). All-llahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve (prej armiqve). All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin që mohon.

 

Quran 5:67 (Arabisht)

“Ya Ayyuha ‘l rasoolu balligh ma unzila ilayka min rabbik – wa in lam taf`al fa ma ballaghta risalatahu, wallahu ya`Simuka min al naas inna Allaha la yehdee alkafireena”

 

Këtu janë disa pika që mund te referohemi se ky ajet ka rrëndësi te madhe.

1.Ky është ajet i vetëm në Kuran, ku Allahu i adresuar Profeti (as), si “Rasul”. Në asnjë ajet tjetër Allahu nuk ju adresua Profetit Muhamed a.s me “Rasul” kjo mënyrë e adresimit tregon rëndësinë e jashtëzakonshme te këtij ajeti. Natyrisht kur i Plotëfuqishmi Allahu iu drejtua Profeti a.s me emërtimit (Resul) ishte vetëm për të treguar rëndësinë e lajmit. Pra- “O ti i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd” Arabisht -“ (“Ya Ayyuha ‘l rasoolu balligh ma unzila ilayka min rabbik) pas kësaj Profeti a.s kishte hezituar dhe i kishte thën Xhibrilit a.s se kishte frik ngase Populli mund te rebelohet si ne kohen e përafërt me atë kur ishin të pafe (xhahilis) dhe mund ta akuzonin se e favorizon kushëririn e tij në postin e pasardhësit, dhe pastaj erdhi edhe pjesa tjetër e ajetit -“ All-llahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve (prej armiqve). All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin që mohon”– Arabisht –“ (“wa in lam taf`al fa ma ballaghta risalatahu, wallahu ya`Simuka min al naas”)-

E kjo pjesë erdhi në formë mbështetje për Profetin a.s që të mos e shtyjë deklarimin e mesazhit dhe mos të shqetësohet se Allahu do ta mbrojë atë nga planet e njerëzve . Atëherë të dy pjesë ishtin shpallur si një varg . Zemra e Profetit a.s u qetësua ,dhe ai menjëherë vendosi për të kryer detyrën .(Shpaljen e ajetit)

 

2. Allahu i Plotfuqishëm ka thënë -” e nëse nuk bën (kumtimin në tërësi), atëherë nuk e ke kryer detyrën (revelatën-risalen)”.-Përsëri adresimi ka rendësin e madhe për Islamin, ndodhi diçka e jashtëzakonshme që Allahu të adresohet me këto fjalë -“atëherë nuk e kryer detyrën”-

 

3. Allahu i Plotfuqishëm ka përdorur fjalën “Balligh” që do të thotë të dërgojë menjëherë pa ndonjë interval pritje. All-llahu nuk e përdorin “Ibligh” (që do të thotë që ju mund të dërgoni më vonë). “Balligh” do të thotë të dërgojë në çast, pa marrë parasysh rrethanat përreth. Kjo gjithashtu tregon rëndësinë e mesazhit të “Ghadeer”.