Dyzet e shtatë Thënie Rreth Imam Aliut (AS) nga Profeti (saw)

1.Profeti (SAW) ka thënë: ” Titulli i librit të besimtarit është dashuria për Aliun(AS).

 

” Al-Manaqib i Ibn Al-Maghazeli, 243; Tarikh Baghdad of Al-Khatib Al-Baghdadi, 4/410; Al-Jami^ of Al-Sayuti, 2/145; Yanabi^ Al-Mawda

 

2. Pejgamberi(SAW) ka thënë : ” Nuk ka shpatë pos Dhul- Fiqar-it, dhe nuk ka njeri pos Aliut(AS).”

 

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 2/385; Sunan Al-Bayhaqi, 3/376; Ibn Al-Maghazeli, 197; Al-Tabari, 2/514; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/190.

 

3. Profeti (SAW) ka thënë : ” Bartësi i flamurit tim në këtë dhe botën tjetër është Aliu (AS). ”

 

Kenz Al-Omal, 6/122; Al-Tabari, 2/201; Al-Khawarizmi, 250; Al-Fadha’il of Ahmad, 253; Ibn Al-Maghazeli, 42/200.

 

4. Pejgamberi(SAW) thotë: ” Zoti im më ka urdhëruar ti mbyll të gjitha dyert, përveç derës së Aliut(AS)”

 

Al-Khasa’is of Al-Nisa’i, 13; Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/125; Al-Tirmidhi, 13/173; Al-Bayhaqi, 7/65; Yanabi^ Al-Mawda, 282; Musnad Ahmad, 4/369; Ibn Al-Maghazeli, 245; Yanabi^ Al-Mawda, 126.

 

5. Profeti (SAW) ka thënë: ” Besimtarët e vërtetë janë tre: besimtari gjatë kohës së Al Ya-Sin, besimtari gjatë kohës së Faraonit, dhe më i miri nga të gjithë, Aliu (AS)

 

” Al-Manaqib of Ahmad, 194, 239; Kenz Al-Omal, 5/31; Al-Jami' of Al-Suyuti, 2/83; Ibn Al-Maghazeli, 245; Yanabi^ Al-Mawda, 126.

 

6. Pejgamberi (SAW) ka thënë: ” Ai i cili dëshiron të jetojë jetën time dhe të vdesë vdekjen time ti bashkangjitet Aliut (AS).”

 

Musnad of Ahmad, 5/94; Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/128; Kenz Al-Omal, 6/217; Al-Tabarani.

 

7. Pejgamberi(SAW) ka thënë: ” Thirrësi do të thotë në Ditën e gjykimit: ” O Muhamed, i bekuar qoftë babai yt dhe Ibrahimi, dhe bekuar qoftë vëllai yt, Ali(AS).

 

Al-Fadha’il of Ahmad, 253; Ibn Al-Maghazeli, 67; Al-Khawarizmi, 83; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/201.

 

8. Profeti (SAW) ka thënë: ” Çdo profet ka një ekzekutues dhe trashëgimtarë, ndërsa për mua ekzekutuesi dhe trashëgimtari im është Aliu (AS).”

 

Kenz Al-Omal, 6/158; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 11/173; Shawahid Al-Tanzil, 2/223; Yanabi^ Al-Mawda, 94.

 

9. Pejgamberi (SAW) ka thënë: ” I dashur Allah, mos ma merr shpirtin deri sa nuk ma tregoni fytyrën e Aliut(AS).”

 

Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/201; Al-Fadha’il of Ahmad, 253; Ibn Al-Maghazeli, 67; Akhtab Khaëarizm, 83.

 

10. Profeti (SAW) ka thënë: “Ne u krijuan nga e njëjta pemë, unë dhe Aliu (AS).”

 

El-Tirmidhiu, 13/178; Ibn el-Maghazeli, 122; Asad al-Ghaba, 4/26; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/216.

 

11. Profeti (SAW) ka thënë: “Personi më i ditur në kombin tim pas meje është Aliu (AS).

 

” Menakib el-Imam Ali ibn Ebu Talibi (AS) të Ibn el-Maghazeli el-Shafi' i.

 

12. Profeti (SAW) ka thënë: “Zbukurojini tubimet tuaja duke përmendur Aliun (AS).”

 

El-Mustedrek Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109; Musnad Ahmed, 4/368, 5/419; Al-Khasa’is e Al-Nisa’i,9; Ibn el-Maghazeli, 16; Al-Menakib e Akhtab Khawarizm, 94; Tarikh Bagdad e Al-Hatib el-Bagdadi, 8/290; Yanabi ^ Al-Mawda.

 

13. Profeti (SAW) ka thënë: “Personi më i mençur në kombin tim është Aliu (AS).”

 

Ibn el-Maghazeli, 70; Arjah Al-MatAlib, 544.

 

14. Profeti (SAW) ka thënë: “Unë jam paralajmërues, dhe udhëzues pas meje është Aliu (AS).”

 

Musnad Ahmed, 1/151; Tirmidhiu, 2/135; Al-Khasa’is e Al-Nisa’i, 20; Kenz el-Omal, 1/247; Ibn el-Maghazeli, 222.

 

15. Profeti (SAW) ka thënë: “Përjashtimi nga zjarri i Xhenemit vjen me dashuri për Ali (AS).

 

” El-Mustedrek Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 2/241; Tarikh Bagdad e Al-Hatib el-Bagdadi, 6/851; Akhtab Khaëarizm, 86; Ibn el-Maghazeli, 90.

 

16. Profeti (SAW) ka thënë: “Nga këdo që isha udhëzues, Aliu (AS) është udhëzuesi i tij.”

 

Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/129; Kenz el-Omal, 6/157; Al-Dilmi.

 

17. Profeti (SAW) ka thënë: “Nuk ishte ndonjë i mjaftueshëm për Fatimën në qoftë se Perëndia nuk kishte krijuar Aliun (AS).

 

” HAliyat Al-Evlija ‘, 1/34; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/177; Ibn el-Maghazeli, 242; Al-Khaëarizmi, 42; Yanabi ^ Al-Mawda, 112.

 

18. Profeti (SAW) ka thënë: “Për atë që beson dhe ka besim tek unë, unë rekomandoj Vilajetin e Aliut (AS).”

 

El-Xhami ^ i Al-Sujuti, 1/230; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/168; Tarikh Bagdad e Al-Hatib el-Bagdadi, 1/316; Ibn el-Maghazeli, 49; Yanabi 'Al-Mawda, 266.

 

19. Profeti (SAW) ka thënë: “I pari nga ju që e arrin Pellgun është i pari nga ju që e pranoi Islamin e Aliu (AS)

 

” Kenz el-Omal, 6/154; Al-Taberaniu, 5/32; Al-Riyadh Al-Nudhra, 1/165; Dhaka’ir El-' AQI, 65; Ibn el-Maghazeli, 230.

 

20. Profeti (SAW) ka thënë: “Askush nuk është i lejuar në Urë përveç nga vilajeti i Aliut (AS).

 

” Ibn el-Maghazeli, 15; Al-Istiab, 2/457.

 

21. Profeti (SAW) ka thënë: ”Askush nuk mund të jap llogari për mua, pos Aliut (as).

 

Ibn el-Maghazeli, 119, 242 ” Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/177; Yanabi Al-Mawda, 112, 419; Al-Khaëarizmi, 253.

 

22. Profeti (SAW) ka thënë: “Personi më i mjerë që nga fillimi i botës deri në fund është vrasësi i Aliut (AS)

 

” El-Mustedrek Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/141; Musnad Ahmed, 4/263; Al-Khasa’is e Al-Nisa’i 39; Al-Tabari, 2/408; Kenz el-Omal, 5/58.

 

23. Profeti (SAW) ka thënë: “Është një pemë në Xhenet e quajtur Tuba. Rrënjët e saj janë në shtëpinë e Aliut, dhe dega e saj është Aliu (AS)

 

“Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109. Musnad Ahmed, 4/370; Al-Khasa’is e Al-Nisa’i, 25; Tirmidhiu; Al-Taberaniu.

 

24. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është ndarja mes së vërtetës dhe gënjeshtrës.”

 

Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/132; Musnad Ahmed, 1/331; Yanabi ^ Al-Mawda, 92.

 

25. Profeti (SAW) ka thënë: “Më i drejti është Aliu (AS).

 

” El-Bejhekiu, 4/35; Kenz el-Omal, 7/176; Al-Jami i Al-Sujuti, 2/276; Ibn el-Maghazeli, 93.

 

26. Profeti (SAW) ka thënë: ”Dora e Aliut (AS) dhe dora ime janë të barabarta në drejtësi.”

 

Al-Tabari, 2/272; Tirmidhiu, 2/299; Ibn el-Maghazeli.

 

27. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është vëllai im në këtë jetë dhe në botën tjetër.”

 

El-Khasa’is e Al-Nisa’i, 5; Tirmidhiu; Yanabi Al-Mawda, 61; Ibn el-Maghazeli, 37; Yanabi ^ Al-Mawda, 57.

 

28. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është më i miri i njerëzimit, dhe ai që e mohon atë e ka fyer Allahun.”

 

Ibn el-Maghazeli, 129; Yanabi Al-Mawda, 233; Tarikh Bagdad e Al-Hatib el-Bagdadi, 5/37; Al-Khawarizmi, 235.

 

29. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është dera e nënshtrimit, dhe kushdo që kalon nëpër atë derë është një besimtar i vërtetë.”

 

Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori; Kenz el-Omal, 6/156; Al-Dilmi.

 

30. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është Imami i mirësisë, luftëtarë kundër padrejtësisë, ndihmësi i atyre që vijnë në ndihmë të tij, dhe të dezertori i atyre që e dezertojnë atë.”

 

Kenz el-Omal, 6/153; Al-Darqatani.

 

31. Profeti (SAW) ka thënë: ” Aliu (AS) është Imami i fetarëve, princi i besimtarëve dhe lideri i të ndriturve.”

 

Kenz el-Omal, 6/153.

 

32. Profeti (as) ka thënë: “Aliu (AS) është për mua ashtu si ishte Haruni për Musain.”

 

Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/137; Ibn el-Maghazeli, 65, 104; El-Taberani; HAliyat Al-Evlija ‘, 1/63; Akhtab Khaëarizm, 229.

 

33. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) mban të drejtën mbi këtë vend, si e drejta që ka babai ndaj djalit të tij.”

 

Muslim, 2/361; Tirmidhiu, 2/299; Al-Hakim, 3/130; Musnad Ahmed, 3/198; Al-Nisa’i, 7; Asad al-Ghaba, 3/40.

 

34. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është me Kur’anin, dhe Kurani është me Aliun.”

 

Buhariu, 5/19; Muslim, 2/360; Tirmidhiu, 5/304; Mustedrek Al-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109; Ibni Maxhe, 1/28; Musnad Ahmed, 3/328.

 

35. Profeti (SAW) ka thënë: ”Aliu (AS) dhe Shi’at e tij janë të suksesshmit.”

 

Ibn Al-Maghazeli, 47; Mizan Al-^Itidal, 2/313.

 

36. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është dera e diturisë sime, dhe ai që do të sqaroj për kombin tim, pe rate me te cilën jam dërguar”

 

Tafsir el-Tabari, 3/171; Shawahid Al-Tanzil, 2/356; Al-Darr al-Manthour, 6/379; Yanabi Al-Mawda, 61.

 

37. Profeti (SAW) ka thënë: ” Dashuria për Aliun(AS) është besim, dhe urrejtja për Aliun është hipokrizi.”

 

Ibn Al-Maghazeli, 67; Al-Khawarizmi, 236; Fara’id Al-Samateen; Yanabi Al-Mawda.

 

38. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është ndarja mes Xhenetit dhe Xhenemit.”

 

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/127; Kenz Al-Omal, 5/30; Al-Jami of Al-Suyuti, 1/374; Al-Tirmidhi; Ibn Maghazeli, 80.

 

39. Profeti (SAW) ka thënë: “Qëndrimi i Aliut (AS) në mesin e njerëzve është si Surja Kul Hu Allahu Ahad në Kuran.”

 

Muslim, 1/48; Tirmidhiu, 2/299; Al-Nisa’i, 27; Musnad Ahmed, 6/299; Ibn el-Maghazeli, 191.

 

40. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është i dashur mes dy miqve, unë dhe Ibrahimi.”

 

Yanabi ^ El-Maëda, 88; Fara’id Al-Samateen; Bea Al-Abrar; Moniq Ibn Ahmad Al-Khawarizmi.

 

41. Profeti (SAW) ka thënë: “Kushdo që ndan me Aliun (AS) ka ndarë me mua, dhe kushdo që ndan me mua, ka ndarë me Allahun.”

 

Ibn el-Maghazeli, 45; Yanabi Al-Mawda, 181.

 

42. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është nga unë dhe unë jam nga ai; dhe ai është mbrojtës i çdo besimtari të vërtetë pas meje.”

 

Ibn el-Maghazeli, 69; Yanabi Al-Maëda, 125.

 

43. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) është më i dashuri i Allahut dhe Pejgamberit të Tij nga të gjithë.”

 

Kenz el-Omal, 5/33. Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/211; Ibn el-Maghazeli, 219.

 

44. Profeti (SAW) ka thënë: “Përmendja e Aliut (AS) është një formë e adhurimit, dhe duke kërkuar për të është një formë adhurimi.”

 

Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/123; Kenz el-Omal, 6/156; El-Taberani; Ibn el-Maghazeli, 240, 278; Al-Khawarizmi, 62.

 

45. Profeti (SAW) ka thënë: “Dashuria për Aliun (AS) është një vepër e mirë, kështu që mos e prishni atë me vepra të këqija.”

 

El-Taberani; Yanabi Al-Mawda, 2/3.

 

46. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) mban pozitën e Ka’aba’s.(Qabes)”

 

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/122; Musnad Ahmad, 3/82; Al-Tabarani, 6/155; Kenz Al-Omal.

 

47. Profeti (SAW) ka thënë: “Aliu (AS) qëndron në raport me mua si koka ime në trupin tim.”

 

Mustedrek el-Sahihain e Al-Hakim Al-Nisabori, 3/141; Al-Jami ^ i Al-Sujuti, 1/583; Tarikh Bagdad e Al-Hatib el-Bagdadi, 1/51; HAliyat Al-Evlija ‘, 1/182; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/219.