Dëshmi nga Kur’ani dhe Hadithet se të vdekurit mund të dëgjojnë.

 

Kurani i përmend fjalët e Profeti Salih për të vdekurit. Ky fjalim u bë pasi kombi i tij ishte shkatërruar.

 

Kur’an 7:77

Ata e therrën devën dhe me kryelartësi shkelën dispozitëne Zotit të tyre dhe thanë: “O Salih atë me çka na u kërcenove, nëse je prej të dërguarve”.

 

Kur’an 7:78

Atëherë ata përjetuan tërmetin dhe u gdhinë në shtëpitë e tyre, kufoma të ngrira.

 

Kur’an 7:79

Ai u zmbraps prej tyre e tha: “O populli im, unë ju komunikova dërgesën e Zotit tim, ju këshillova sa munda, por ju nuk i përfillni këshilluesit”.

 

Ju lutem vini re se Kurani dëshmon qe Salihu i drejtohet kombit të tij, të cilët tashmë ishte shkatërruar(zhdukur nga faqja e Tokës) nga Allahu. Kjo tregon qartë se shpirtrat e të vdekurve mund të dëgjojë, ndryshe çfarë kuptimi ka adresimi i Salihut ndaj tyre ?. Apo Selefite mendoj se Salihu bëri një akt të kotë e politeiste (si bazë të Ibn Abdul Vehabit, një bëhet Mushrik(ai i cili beson në një tjetër hyjni së bashku me Allahut) nëse mendojnë se të vdekurit mund të dëgjojnë)? Edhe pse Allahu e ka përmendur këtë akt të “padobishme” dhe “politeiste” në Kuran?

 

Së dyti, a mendojnë Selefite që Salihu përdori altoparlant në mënyrë që mesazhin e tij ta dëgjoj çdo person i vdekur i kombit të tij? Jo, ai [si] nuk ka përdorur asnjë altoparlant, por Kurani i Shenjtë dëshmon se i gjithë kombi i tij e dëgjoj mesazhin.

Kjo thjesht tregon se thirrjet pranë apo të largëta nuk ka ndonjë ndryshim për të vdekurit. Mjetet e tyre për dëgjim janë të ndryshme nga të gjallit dhe ato nuk mund të krahasohen me njëri-tjetrin. Dhe nëse dikush e bën këtë, sigurisht që ai bën gabim. All-llahu nuk na tregoi se çfarë mjete janë këto, por Kurani dëshmon se të vdekurit mund të na dëgjojnë pavarësisht nga të qenit afër apo larg. Dhe kjo është e mjaftueshme për ne që të besojnë në të.

Së treti, përse Selefite besojnë se kur Salihu i thotë kombit të tij të vdekur “Ya Qaumi” (O populli im), atëherë kjo është në rregull. Por kur themi “Ya Rasool Allah”, atëherë ajo është Shirku?

 

Të vdekurit i drejtohen njerëzve rrugës për varrim

 

Sahih Bukhari, Vëllimi 2, Libri 23, Numër 462-

(http://muflihun.com/bukhari/23/462 )

Transmeton Ebu Seid el-Hudri:

Dërguari i Allahut ka thënë: “Kur funerali është gati (për varrim) dhe njerëzit e vendosin atë mbi supet e tyre, atëherë në qoftë se i vdekuri është një person i drejtë ai thotë:” Më çoni përpara, “dhe në qoftë se ai nuk është një njeri i drejtë, atëherë ai thotë: ” I mjeri unë! Ku jeni duke më dërguar! “Dhe zëri i tij është i dëgjueshëm për çdo krijesë përveç qenieve njerëzore; dhe në qoftë se ata(njerëzit) do të dëgjonin këtë atyre do të bien të fikët”

 

Kjo tregon se të vdekurit jo që vetëm na dëgjojë, por ato janë edhe të vetëdijshëm për atë që po ndodh në këtë botë. Dhe zëri i tyre është dëgjuar për çdo gjë me përjashtim të qenieve njerëzore.

 

Sahih Muslim, Libri 1 Hadithi 220n – (http://muflihun.com/muslim/1/220 )

Transmeton Amr ibn el-‘Aas:

Ibn Shamasah ka thënë: Ne shkuam te “Amr ibn el-As” dhe atij i është afruar dita e vdekjes. Ai qau për një kohë të gjatë dhe ktheu fytyrën nga muri. Djali i tij e pyeti: A i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) nuk ju dha lajmin për ketë? A i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) nuk ju dha lajmin për ketë? Ai (transmetuesi) ka thënë: Ai e ktheu fytyrën (në drejtim të audiencës) dhe tha: Gjëja më e mirë që ne mund të mbështetemi në të është dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i All-llahut. Në të vërtetë unë kam kaluar nëpër tri faza.

……… ..

Kur të vdes unë, mos lejoni (për varrim) asnjë femër dhe zjarr te me shoqëroj. Kur të më varrosni, plotësoni mirë varrin tim me tokën, pastaj qëndrojnë rreth tij për një kohë të cilën(kohëzgjatje) sa një deve është therur dhe mishi i saj është shpërndarë në mënyrë që unë të mund të gëzojnë intimitetin tuaj dhe (shoqërimin tuaj) për të konstatuar se çfarë përgjigje mund të jap të të dërguarit (engjëjt) e Allahut.

 

Shënim:

Ka edhe disa hadithet tjera të Profetit Muhamed a.s rreth asaj se të vdekurit na dëgjojnë, nëpër librat tjerë që transmetojnë Sunetin e Profetit a.s (referencat nga Bukhari dhe Muslim për arsye se janë te klasifikuara si te vërteta Sahih) Interesant, të gjithë ata janë duke treguar se të vdekurit mund të dëgjojnë. Dhe as një i vetme prej tyre nuk shfaq dyshimet, dhe të gjithë ata tregojnë se të vdekurit dëgjojnë, pavarësisht nga të qenit afër ose larg d.m.th. afër apo thirrje të largëta nuk bëjnë ndonjë ndryshim.

 

Disa Hadithet e Profetit Muhamed (a.s) në të cilën ai i tregon muslimanëve se si të përshëndesin të vdekurit kur kalojmë nëpër një varrezë.

 

Sahih Muslim Libri 4 Hadithi 2128 (http://muflihun.com/muslim/4/2128 )

Sulaiman b. Buraidah transmeton në autoritetin e babait të tij, se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) përdori për t’i mësuar ata, kur ata shkonin në varreza. Njëri nga transmetuesit e thoshte se kjo u transmetua në autoritetin e Ebu Bekrit: “. Paqja qoftë mbi banorët e qytetit (d.m.th. varrezave)” Në hadithin e transmetuar nga Zuhair (fjalët janë):. “Paqja qoftë mbi ju, banorët e qytetit, në mesin e besimtarëve, dhe muslimanët, e dashtë Zoti ne do t’ju bashkohen. I lutem Allahut për paqen për ne dhe ju. “

 

Sahih Muslim Libri 4 Hadithi 2126 ( http://muflihun.com/muslim/4/2126 )

Transmeton Aishja:

( Se sa herë ishte radha e saj per vizit nga i Dërguarin e Allahut [paqja qoftë mbi të] për të kaluar natën tek ajo), Ai nga fundi i natës shokoj në El-Baki (varrezat) “dhe thoshte: Paqja qoftë mbi ju, vendbanim i njerëzve të cilët janë besimtarë. Çfarë ju u është premtuar do të vijnë tek ju nesër, do ta merrni atë me pak vonesë; dashtë Zoti edhe ne do t’ju bashkohen. O Allah, fali banorët e Baqi ‘al-Gharqad. Kuteiba nuk përmendi fjalët e tij: “do të vij te ju”.

Koment:

Ky ishte akti i Profetit Muhamed (a.s) (p.sh. trajtimin Salam dërguar të vdekurve) , që ai e bëri ketë gjate terë jetës së tij. Më pas Sahabët, tab’aeen, ulema, fuqahat … çdo musliman e bëri njëjtë. Dhe të gjithë Muslimanët ende janë duke bërë atë edhe sot (përfshirë Salafies vetë). Mund dikush ende të mohoj se të vdekurit nuk mund të dëgjojnë?

A duhet të besohet se Profetit Muhamed (a.s) bëri një “kotësi politeiste” gjatë ter jetës së tij duke ju adresuar të vdekurve, dhe ai gjithashtu le të gjithë Umeti i tij që të marr pjesë në një të tillë / akt të padobishme politeiste deri në kohën e Fundit të Botës?

Së dyti, Profetit Muhamed (a.s) hyri në varrezat e Baqi’i dhe gjithmonë përshëndeti të vdekurit vetëm një herë. Ai (a.s) nuk shkoje tek secili var një nga një në mënyrë që të sigurohet se ata dëgjojnë përshëndetjet e tij. Dhe ne gjithashtu, kur shkojnë në varreza, besojmë se duke thënë Salam të gjithë të vdekurve vetëm një herë është e mjaftueshme.

Kjo thjesht vërteton se Allahu i ka dhënë fuqinë shpirtrave të vdekur për të dëgjuar një thirrje afër ose të largët. Megjithatë,  kjo fuqi  personit që jeton nuk i është dhënë nga Allahu.

Së treti, ata që besojnë se duke thënë “Ya Rasool Allah” është Shirk, duhet të i kushtojn vëmendje dhe rëndësin tek Fjalët e Rasool- Allahut [Saww], kur ai gjithmonë dhe gjtë tërë jetës së tij tha: “… Ya Ehlil Qabur …”.

Profetët janë të gjallë në varret e tyre dhe duke u lutur.

Profet Muhamed a.s ka thënë:

Allahu i shpalli ndalës Tokës për të ngrënë trupat e Profetëve. Pra, profetët janë të gjallë dhe ata rregullisht marrin ushqimin e tyre.

Ibn Maxhe transmeton këtë Sahih hadith në Sunenin e tij, b. i jana’iz (funeralet) K.65 (1: 524 # 1636-7), b. e falin-us-Salat ishte-Sunetit fiha (Regullimin e lutjeve dhe sunneti) K.79 (1: 345 # 1085);

Ebu Davudi, Sunen, b. i namazit (lutjes) 1: 275 (# 1047);

Nesaiu, Sunan, b. e Xhumasë (falja e të premtes) 3:92;

Ahmed bin Hanbel, Musned (4: 8);

Ibn Hibban, es-Sahih (3: 191 # 910);

Darimi, Sunan (1: 307 # 1580);

Ibn Khuzejme, ASY-Sahih (3: 118 # 1733);

Ibn Ebi Shejbe, el-Musenefin (2: 516);

Hakim, el-Mustedrek (1: 278);

Taberaniu, el-Mu’jam-ul-Kabir (1: 217 # 589);

dhe Bejhekiu në es-Sunen-ul-Kubra (3: 249).

Burimi: nga libri ‘Lutjet për Ndihmë “nga Dr. Tahir-ul-Qadri

Grada e Profetëve është “Shuhada” (dëshmorëve). Allahu (xh.sh.) e bëri të qartë në Kur’an se edhe “Shuhada” gjithashtu nuk kanë vdekur, janë të gjallë, por ne nuk mund të perceptojnë atë.Në mënyrë të ngjashme, ne nuk mund të perceptojnë mjetet e dëgjimit per të vdekur në varre, por mbi bazën e ajeteve Kur’anore dhe Hadithit te cekur lart, tregojn se është përtej çdo dyshimi që ata na dëgjojnë. Hazërti Isa (as) do ti adresohet Profetit Muhamed a.s me fjalët “Ja Resul Allahut” Kjo është spjeguar nga vet Profeti a.s se te dashurit e tij i dëgjon. Njëherë u tha shokëve të tij rreth Hazërti Isës (a.s) se ai do të kthehet në këtë botë. Pastaj Hazërti Isa (a.s) do të vizitojë Medine dhe Profetin (a.s) ka thënë: ai (Isai) do të qëndroj pranë varrit tim e thotë: “O Muhamed” Unë do ti përgjigjem atij.

Referenca: Ibn Haxher Askalani ‘, el-Matalib-ul-‘aaliyah, (4: 23 # 3853)

Burimi: “Te Fala dhe përshëndetje Profetit ‘nga Dr.Tahir-ul-Qadri

 

Kjo është ftesë Selefive për të nxjerrë fetvan (vendimin) e Shirkut(partner Allahut) kundër Hazërti Isa ibn Merjem (as). (Nauzubillah- kërkoj mbrojtje nga All-llahu).

Adresimi i Sahabëve Profetit Muhamed (a.s) pas “vdekjes” së tij.

Ka një ajet në Kuran, në të cilin Allahu (subhanehu ue te’Ala) thotë:

 

Kur’an 4:64

………………….. e sikur të vinin ata te ti, pasi që ta kenë dëmtuar veten e tyre (nuk kanë pranuar gjykimin tënd), e të kërkonin ata vetë ndjesë te All-llahu, si dhe i dërguari të kërkojë ndjesë për ta, ata do të kuptonin se All-llahu pranon pendimin dhe është mëshirues.

Ky ajet është përdorur nga një Shokë pas vdekjes së Profetit Muhamed a.s në mënyrë që të merr ndërmjetësimin e tij.Përveç kësaj, Imam Kurtubi në thëniet e tij të famshëm el-Xhami li-Ahkam-il-Kuran (5: 265-6) ka sqaruar këtë ndodhi : Ai thotë :“Ebu Sadiku ka raportuar atë nga ‘Aliu. Një fshatar erdhi për te na vizituar, tri ditë pas varrimit të Profetit të Shenjtë. Ai u vendos në afërsi të varrit të Profetit, spërkati dheun mbi trupin e tij dhe tha: “O i Dërguari i Allahut, ke thënë dhe kemi dëgjuar nga ju. Ju pranoni urdhëresa nga Allahu dhe ne pranojmë urdhëresa nga ju, dhe një nga këto urdhëresa hyjnore është:-ue annahum iz zalamu anfusahum. Është e vërtetë që unë e ngarkova veten time, prandaj, ju duhet të luteni për faljen time “(Në përgjigjejen ndaj lutjes së Fshatarit), “u thirr nga varri:”. “Nuk ka dyshim që ju janë falur”

 

burimi: “ Libri ‘Lutës për Ndihmë” nga Dr.Tahir-ul-Qadri

Kemi nevojë për me shumë komente se i vdekuri mund të na dëgjoj?

 

Kur’an 60:13

O ju që keni besuar, mos u miqësoni me një popull që All-llahu ka shprehur hidhërim kundër tij, popull që ka humbur shpresën ndaj botës së ardhshme, ashtu si nuk kanë shpresë jobesimtarët prej të vdekurve (që do të ngjallen) në këtë botë, ose në ringjallje (në botën tjetër).

 

Pjesa e fundit e këtij vargu pohon se për të besuar se njerëzit e varrit(pas vdekjes) nuk ekzistojnë, dhe e tera qe ka mbetur nga ata është pluhuri dhe eshtra e kalbur ‘është kufr’ (mosbesim).