Shkaqet e ndryshimit (transformimit)

 

Shkaqet që më shtyrën të ndryshoj janë të shumtë, mirëpo këtu do t'i përmend më kryesorët. 

 

Dokumentet e shkruar mbi drejtën në halifat

 

Para fillimit të hulumtimit kain vendosur se kurrë nuk do të mbështetem në ndonjë argument që nuk gjenclet librat e denja të dy grupeve, dmth. sunitëve dhe shiitëve. Gjitha argumentet'dhe faktet, të cilat nuk konsiderohen të vërteta nga të dy anët i kam hedhur poshtë.lani kam vendosur të shqyrtoj të drejtën për halifat mes Abu Bekrit dhe Ali ibn Abu Talibit. a.s. A është e vërtetë se Pejgamberi s.a.a. ka caktuar Alinn a.s për trashëgimtar, sigpohojnë shiitët, ose i ka lënë muslimanët të zgjedhin halifa me anë të zgjedhjeve dhe shurës (martëveshje e ndërsjellë), siç pohojnë sunitët. Çdonjëri hulumtues, i cili sado pak e çmon të vërtetën, do të gjejë tekst të qartë në favor të hazreti Aliut. a.s.

 

Për shernbull, hadithi i Pejgamberit s.a.a. i cili thot fare qartë: "Kush më konsideron mua si pris le të pranojë. Aliun a.s. si pris, gjifhashtu". Pejgamberi s.a.a. deklaron këtë hadith në haxhin lamtumirës, ku edhë një herë pohon se Aliu a.s. do ta trashëgojë. Fshë interesant se Abu Bekri dhe Omeri e kishin përgëzuar Aliun a.s. më këtë fjalë: 

 

- Urime Ali, sot u bëre pris i kretj besimtarëve". 

(Musnadi nga Imam Ahmcdi, pjesa IV,f. 281; Sijar el-Alamin nga Imam Gazali, f.12, Tezkirat el-Khavass nga lbn el-Xhavziu, f. 29; El-Rijaz el-Nadira nga Tabariu, pjesa II,f. 169; Kanz el-Ummal, pjesa VI;f. 397; El-Bidajah vel-Nihajah nga ibn Kesiri pjesa V f. 212; Tarikh ibn Asakir, pjesa 11f. 50; Tefsir er-Razi, pjesa 111,f. 63; El-Havi lil Fatavi nga Sujutiu, pjesa I, f.112. )

 

Rreth këtij hadithi pajtohen edhe sunitët edhe shiitët. Në realitet, të gjihta burimet e mia lidhur me këtë hadith rrjedhin nga librat sunite. Nëse lexuesi dëshiron informacione tjera, mund të leicojë "El Ghadir" nga Amimi (përbëhet nga trembëdhjetë pjesë) në të cilin shkrimtari citon hadithe në bazë të burimeve sunite.

 

Sa i përket pohimit mbi kinse zgjedhjen e përgjithshme të Abu Bekrit në sakifa dhe pranimin e tij të plotë nga ana e krejt musli-manëve në xhami, dëshmohet se nuk ka kurrfarë baze. Si ka mundur të pranohet dhe votohet njëzëri, kur shumë muslimanë kanë munguar, si Ali ibn Abu Talibi, Abbasi, shumica e familjes Hashimij, Usama, ibn Zejdi Zubejri, Selman Farsiu, Abu Zar Gifari, Migdad ibn Asvadi, Ammar ibn Jasiri, Hudejfa ibn Jemeni, Khuzejma ibn Sabiti, Abu Burejd Aslami, Bura ibn Azibi, Abu Ka'abi,'Sahl ibn Hamifi, Sead ibn Ubadai, Kajs ibn Saadi, Abu 6z Ejub Ausariu, Xhabir ibn Saadi, Halid ibn Saadi dhe shumë të tjerë. 

(Tarikh cl-Tabari, Tarikh ibn el-Asir, Tarikh el-Khula, Tharikh el-Khamis el-Istiab)

 

Ku është pra uniteti në tërë këtë? Mungesa e vet Hazreti Aliut a.s. mjafton që zgjedhjet t'i nënshtrohen kritikës, nga se ai ka qenë .kandidati i vetëm për halifat, i caktuar nga Pejgamberi i Zotit. s.a.a. Shpallja e Abu Bekrit halifa është bërë pa marrëveshje të ndërs-jellë. Në realitet kandidatura e tij është paraqitur befas. Çdo gjë zhvillohet në hutinë e parë pas vdekjes së Pejgamberit, s.a.a. gjersa trupi tij përgatitej për xhenaze. Pejgamberi Muhammed s.a.a., akoma nuk ishte lëshuar në varr, ndërsa çështja e halifatit kishte përfunduar. Pas kësaj është përdorur forca për të marrur pëlqimin nga njerëzit. 

(Tarikh el-Khulafa, nga lbn Kutejba, pjesa I,f. 112 )

 

Shtëpia e hazreti Fatimës a.s është dashur të digjet, nga se në të kishin gjetur strehim muslimanët, të cilët refuzuan të aprovojnë zgjedhjen. Si mund të thuhet pra se zgjedhje e Abu Bekrit ka qenë i pranuar unanimisht dhe rezultat i marrëveshjes së ndërsjellë? Omeri ibn Hatabi, personalisht, ka deklaruar se zgjedhja e Abu Bekrit ka qenë gabim dhe Allahu Te`ala i ruajt muslimanët nga pasojat, ndërsa kush e përsërit këtë duhet mbytur.

(Sahih Buhari, pjesa IV,f. 127) 

 

 

Imam Aliu a.s. lidhur me shpalljen e halifatit të parë deklaruar: "Për Allahun! Ibn Kuhafa (Abu Bekri) bëri grabitje, p:6r edhe vetë e din se pozita ime në këtë është si boshti i gutif të mullirit! Burimi gjendet te unë, dhe pozitën time as shpezët 'nuk e arrijnë dot. 

(Sharh Nahxhul -Balagha nga Muhammed Abduhu, pjesa l,f. 34; Khudba Shekshekija)

 

Saad ibn Ubada, musliman i shquar nga Medina, akuzai Abu Bekrin dhe Omerin, ditën që u tubuan në sakifa, duke tentuar t'i, mbajnë sa më larg halifatit. Mezi qëndronte në këmbë nga sëmurja kështu që nuk ia arriti të realizojë qëllimin. Kur ensarët e pranishërn u betuan para Abu Bekrit, Saadi tha: "Për Allahun, unë nuk dQ; t'ju pranoj përderisa të hedh në ju shigjetën e fundit eju therr me heshtë dhe sulmoj me shpatë, bashkë me familjen dhe farefisin: Për Allahun! Edhe nëse ju ndihmojnë krejt xhinët dhe qeniet njerëzore, unë nuk do t'ju pranoj deri në vdekje". Saadi kurrë më nuk u fal bashkë me ta, kurrë nuk është ulur në shoqëri të tyre, kurrë nuk ka bërë haxh, kur edhe këta, dhe, nëse gjente ndonjë grup që luftonte kundër tyre, u bashkohej. Jetën e shkoi në këtë gjendje gjer në vdekje;në Siri, në kohën e halifatit të Omerit. 

(Tarikh el-Khulefa, pjesa l,f. 17)

 

Nëse zgjedhja e halifait të parë ka qenë gabim, Allahu Te`ala i sh pëtoftë Muslimanët nga pasojat (siç kishte thënë Omeri) dhe nëse përvetësimi i halifatit ka qenë i paligjshëm (siç thotë hazreti Aliu a.s. duke pohuar se ai i përket atij) dhe në'se shpallja e halifit ka qenë e padrejtë (siç pohon Saad ibn Ubada, i cili për shkak të kësaj ndërpreu komunikimin me:ta) dhe nëse zgjedhja ka qenë e parregullt, për shkak të mungesës së as'habëve kryesorë të Pejgarn, berit, s.a.a. (Ali ibn Abu Talibi, ats. Abbasi - xhaxhai i të dërguarit e tjerë), ç'mbetet atëherë për të mbështetur Abu Bekrin si halifa të parë? Përgjigja është se nuk ka argumente që do të mbështetnin pohimin mbi halifatin e ligjshëm të Abu Bekrit. 

 

 

Prandaj është e vërtetë ajo që pohojnë shiitët lidhur me këtë, nga se është vërtetuar se ekzistojnë argumente të qarta në shumë libra që halifati i përket hazreti Aliut, a.s. mirëpo, të cilët qëllimisht komentohen gabimisht, për t'u ruajtur fama e as'habëve. Mirëpo individit të drejtë dhe të sinqertë nuk i mbetet tjetër pos të pranojë atë që është shkruar, sidomos tani kUr është njohtuar me të gjitha rrethanat në të cilat ngjarja ka ndodhilr. 

(Lexo: EI-Sakifa vel-Khilafa, L.a Abdul Fatkaha, Abdul Maksuudi dhe EI-Sakifa nga shejhu Muhammed Riza el-Muzaffari)