Zadnje pokajanje Abdullaha ibn Omera

 

Abdullah bin Omer nikada nije dao odanost ili podršku Aliju ibn Ebi Talibu (a.s), ali je bio među rijetkim ashabima koji su dali vjernost Muwiju i njegovom 'sinu' Jezidu l.a.

Snašla ga je ista sudbina kao njegovog oca kad je bio ubijen.

 

Pogledajmo dokaze sunni učenjaka:

 

Prenosi Ibn Sa'ad preko vlastitog lanca od Said bin Jubay'r-a da je rekao:

 

Kada je Abdullah ibn Omer stigao u Mekku da obavi hadždž,zadesila ga nesreca.Toga dana su Beni Umejadi kamenovali Mekku.Tom prilikom Abdullah je bio pogodžen i pao na zemlju.Uplašio se da če ga bol dokrajčiti pa je rekao: O sine nesreće,dozvoli mi da završim Hadždž. Bolovi su postali sve jači i jači. Hadžadž bin Jusuf je saznao i došao kod Abdullaha da nešto učini za njega. Abdullah mu je rekao: Ti si odgovoran za ovo jer si podigao oružje na dan kada nije dozvoljeno. Kada je Hadžadž otišao,Omer je rekao: Ni zbog čega se ne kajem osim na tri stvari prije nego napustim ovaj svijet. 

- Podnevna žeđ (spriječila mi je post), 

- nebudženje noću (spriječenost obaviti nočni namaz)

- nesposobnost ratovanja protiv Baggi (prijestupnička) skupina koja je došla k nama.

 

Na drugoj stranici Ibn Sa'ad takođe se spominje preko vlastitog lanca od Habiba bin Abi Thabita, koji je rekao da je do mene došlo ono što je Ibn Omer rekao o svojoj bolesti a koja je dovela do njegove smrti: 

Među dunjalučkim poslovima ne žalim ni za čim, osim zbog toga što nisam mogao da se borim protiv grupe Baghi (buntovničke grupe).

Suni referenca:

 

Tabqaat - Ibn Sa’ad // Svezak 4. // Stranica 146 - 148 // Edn. Dar Ibn Jawzi Kairo

(4Foto)

 

 Ibn Abi Duniya je također putem vlastitog lanca prenio od Said bin Jubayra da kada je Omer bio ranjen rekao je:

 

"Prije nego napustim ovaj svijet,ni za šta drugo se ne kajem osim za tri stvari - Podnevna žeđ, Nebuđenje noću i Nesposobnost borbe protiv otpadničke grupe koja nam je došla,a to je Hadžadž".

 

Suni referenca:

Kitab Mukhtazareen - Ibn Abi Duniya // Stranica 352 // Hadis 213 // Edn. Maktaba Asariyyah Kairo.

 

  

Hadžadž bin Yousuf Thaqafi bio je general vlade Banu Ummayade, koja je nastala putem Muwaiye ibn Abi Sufyana da bi ratovali protiv Ali Ibn Abi Taliba (a.s).

 

Al Dahabhi je u svojoj knjizi spomenuo tri kazivanja u kojima Ibn Omer jasno kaže

"Žalim što se nisam pridružio Aliji ibn Abi Talibu protiv buntovničke grupe".

 

Sunitska referenca:Siyar Alam Nubala - Al Dhahabi // Svezak 4. // Stranica 337 // Edn. Maktaba Tawfeeqiyah Kairo. 

  

Al Hakim ga je također citirao jasnim riječima o žaljenju što se nije pridružio Aliji ibn Abi Talibu.

 

Sunitska referenca:Mustradak Ala Sahihain - Al Hakim // Svezak 3 // Stranica 643 // Pod Hadith 6360 // Edn. Dar ul Kutub ilmiyyah Beriut.

  

Al Haythami je takođe citirao ovu predaju od Mujam Al Kabira s jasnim formulacijama.

Zatim je rekao:

Tabarani ga preneo iz mnogih izvora a jedna od njih je Autentična.

 

Suni referenca:Majmu Al Zawahid bio je Munba ul Fawaid - Imam Haythami // Tom 7 // Stranica 346 // Hadis 12054 // Edn. Dar ul Kutub ilmiyyah Beriut.

  

Al Qurtubi je također prenio Ibn Omerovo žalenje i potvrdio ga. On kaže:

 

”A ponekad su žalili što im se nisu pridružili kao što je Abdullah bin Omar žalio što nije podržao Aliju ibn Abi Taliba. Rekao je kad je njegova smrt bila blizu: Ne žalim ni za čim, osim što se nisam borio protiv skupine Baghi (prestupnika), što znači grupa Muwaiye, a ovo je Sahih (Autentičan) "

 

Sunitska referenca:Tadkhira fi Ahwal Mawta bio je Amur ul Akhira - Al Qurtubi // Stranica 445 // Edn. Dar Ibn Hazm Rijad.

  

Čak se od Abdullaha bin Omera prenosi da je sam požalio što nije prekršio Odanost (Banu Ummayade) Prenosi njegov učenik Naf’e.

 

Sunitska referenca:Mujam Al Kabir - Al Tabarani // Tom 6 // Stranica 391 // Hadis 715 // Ostatak Musnada od Ibn Omera // Edn. Dar ul Kutub Ilmiyyah Beriut.