Zašto tugovati za Imam Husejna  a.s.

Kada pričamo o tragedijama u islamu,tragedija Kerbele je na samom vrhu. Kerbelina tragedija je okružena brutalnim  ubistvom imama Huseina,

njegovih rođaka i prijatelja. Kada je Yezid ibn Muawiya (la) došao na vlast vidio Huseina (a.s.) kao svog najvećeg neprijatelja i želio je da ga uništiti. Yezid je ostvario svoju prokletu želju i uz pomoć svojih saučesnika uspjeo prolii krv Imama Huseina a.s.

Taj krvavi pokolj i masakr desio se u Kerbeli ubivši njega, članove njegove porodice i drugova desetog dana mjeseca Muharrema. Ovaj dan se na arapskom zove Ašura.

Za šija muslimane ovaj mjesec posvećen je za imama Huseina (a.s.) i tragediji Kerbele.

Ova tragedija za šija muslimane važi kao jedan od najsvirepijih  događaja svih vremena. To je razlog zašto se Šije muslimani okupe svake godine tokom mjeseca Muharama.

U današnje vrijeme, Sunije i mnoge druge škole ne razumiju zašto mi šije dajemo veliku vrijednost i žalost imam Huseinu. Nažalost, tragedija Kerbele je veoma nepoznata tema za mnoge muslimane. Većina ne zna da smrt imama Huseina nije bila samo smrt. To je bila smrt najavljena od Allaha Poslaniku Muhamadu.

Poslanik je bio na kraju svog života kada je primio najavu o svom unuku Husein ibn Aliju (a.s.), koji je u to vrijeme još bio dječak. Allah (swt) je objavio vjerovjesniku (s.a.v.a.) da će njegov unuk Husein (a.s.) biti ubijen u Iraku. Vjerovjesnik je bio u velikoj tuzi kada je primio ovo objasnjenje od Allaha. Poslanik je mnogo volio svog unuka Huseina (a.s.) budući da nije imao vlastite sinove.

 

U nastavku ću preneti autentične izvore koji govore o ovoj tragediji. Također ću pokazati kako se Poslanik osjećao i kako je reagovao na ovu tragediju.

 

Pogledajmo izvore 

 

 

 

1.Ahmed ibn Hanbel

 

 

Prenosi Waki da je rekao:

"Čuo sam se sa Abdullahom ibn Sa'idom, s njegovim ocem, s Ummu Salama ili Aishom, koji su rekli da je Poslanik, a.s., rekao:

“Melek koji me nikada nije posjetio došao je danas u moju kuću. Rekao mi je: „Tvoj sin Husein bit će ubijen. Ako želite, mogu vam dati malo zemlje s mjesta gdje će biti ubijen. " Poslanik je rekao: "Tada mi je donio zemlju koja je bila crvene boje."

 

Lanac prenosioca je vjerodostojan.

 

On (Ahmad ibn Hanbel) je također prenio ovaj hadis u svom Musnedu. Haythami u svome Medžmi el-Zawa'id, rekao: "Ahmed je prenio ovaj hadis, a prenosioci su vjerodostojni!".Tabarani je ovaj hadis prenio preko Aiše i to je vjerodostojan! U Majmi al-Zawa'id spominje se: "Ahmed je to prienio, Ebu Ya'la, Bazzar i Tabarani, a svi prenosioci su pouzdani!"

 

-Izvor: Fada'il as-Sahaba, sv. 2, str.. 965 - 966, # 1357

 

 

 Mohammed ibn Ubeyd prenosi od Mohammeda ibn Ubeyda od Sharhabil ibn Mudrika od Abdullaha ibn Nujjaya, od svog oca, da je rekao:

 

"On (moj otac) je išao s Alijem (as) putem za Siffin (u  rat s Muawijom) i kad su stigli u Naynawwu,Ali je rekao: „Drži se Aba Abdillah! Istraj ya Aba Abdillah na ravnicama Eufrata (rijeke). " Rekao sam (Aliju), "Što je bilo?"

On (Ali) je odgovorio:“Jednom sam ušao u Poslanikovu sobu i oči su mu bile pune suza. Rekao sam, “O poslaniče, je li te neko naljutio? Zašto su vam oči pune suza? " On (Poslanik) je rekao, “Ne, Džibrail mi je to rekao: Da vam dam da namirišete zemlju na kome će Husein umrijeti? " Ja (poslanik) sam rekao, "Da!" Tako on (Džibrail) pruži ruku i uze malo zemlje i dade mi ga. "

 

Lanac prenosioca je vjerodostojan.

 

Haythami je u Majma al-Zawa'id rekao: "Ovo su preneli Ahmad,Abu Ya'la, Bazzar i Tabarani, a prenosioci su pouzdani. Nujjay nije jedini koji je prenio!"

 

-Izvor: Musnad Ahmad ibn Hanbal, sv. 1, P. 446, br. 648

 

 

Klikni foto
Klikni foto


2.Al-Haythami

 

 

 

Prenosi Anas ibn Malik da je rekao:

 

“Melek kiše zamolio svog Gospodara da posjeti poslanika. On (Allah) dao mu dozvolu. Danas je on (Poslanik) bio sa Umm Seleme, i on (a.s.) je rekao Umm Selemi: "Pričuvajte vrata i ne puštajte nikoga da uđe." Ali Husein ibn Ali otvori vrata i uđe. Skočio je poslaniku na leđa i na ramena. Melek je rekao (poslaniku): "Da li ga voliš?" On (poslanik) je rekao, "Da!" Melek je rekao, “Vaš Ummet (sljedbenici) će ga ubiti! Ako želite, pokazat ću vam mjesto gdje će ga ubiti. " Melek mu je dao malo zemlje crvene boje. Tada ga je Umm Seleme uzela i držala u svojoj odjeći. Thabit je rekao, "Rekli smo da je zemlja iz Kerbele." (# 15111)

 

Prenose Ahmed, Abu Ya'la, Bazzar, Tabarani sa vjerodostojnim lancima prenosioca,sahih, za koju vjeruju velika grupa učenjaka, ali u njemu ima slabosti.

A ostale predaje su Sahih! "

 

-Izvor: Majma al-Zawaid, sv. 9, P. 217, # 15111

 

 

 3.Abu Ya'la

 

Prenio Shaybaan, prenio Imarah ibn Zadhaan, prenio Thabit al-Banani od Anasa ibn Malika, da je rekao:

"Melek kiše zamolio svog Gospodara da posjeti poslanika. On (Allah) dao mu dozvolu. Danas je (poslanik) bio sa Umm Seleme i rekao Umm Selemi:

„Čuvajte vrata i ne puštajte nikoga unutra." Rekao je: Kad je bila na vratima, Husein ibn Ali upao je u sobu, pa ga je Poslanik počeo grliti i ljubiti. Melek je rekao: "Da li ga voliš?" On (poslanik) je rekao, "Da!"

Melek je rekao, “Vaš Ummet (sljedbenici) će ga ubiti! Ako želite, pokazat ću vam mjesto gdje će ga ubiti. " On (poslanik) je rekao, "U redu!" Tako je melek uzeo malo zemlje sa mjesta gdje će on (Husain) biti ubijen i pokazao je poslaniku. Zemlja je bila crvene boje. Tada ga je Umm Seleme uzela i držala u svojoj odjeći. Thabit je rekao, "Rekli smo da je zemlja iz Kerbele." (# 647)

 

Lanac prenosioca je dobar.

 

Ibn Hibban ga je proglasio Sahih pod brojem 2231. Takođe prenosi Ahmed, Abu Na'eem u "Dala'il an-Nubuwwa", a Ahmed ga prenosi sa dva lanca. Al-Haythami je to prenio u Majma al-Zawa'idu, rekavši, “Ahmed je to prenio, a također i Abu Ya'la, Bazzar, Tabarani s lancima preko Imarah ibn Zadhaan, i grupa učenjaka proglasili su ga pouzdanim. U njemu postoji neka slabost (prema verifikatoru), a ostali prenosioci su Sahih!

 

-Izvor: Musnad Abu Ya'la, sv. 6, P. 129, 130 # 647

 

 

 4. Al-Albani

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

„Džibrail me je obavijestio da će moj Ummet ubiti mog sina Huseina. Zatim mi je donio Turbah (zemlju) koja je bila crvene boje. " (# 61)

 

“Sahih!”

-Izvor: Sahih Jami ’al-Saghir od Al-Albaanija, sv. 1, str. 73, br. 61

 

  

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

 

"Džibrail (as) mi je došao i obavijestio me da će moj ummet ubiti mog sina Huseina (as)." Rekao sam, "Ovaj Husein?" On (Jibrael) je rekao, "Da!" Tada je donio nešto Husejnovog tla (pepela), koje je bilo crvene boje."

 

Hakim i Bayhaqi prenose od Mohammada ibn Mush'iba:

Čuo sam od Al-Awzaa'ija od Abi Amaara Shidaada ibn Abd-Alaha od Umm al-Fadhl bint al-Harith, koji je otišao kod Poslanika i rekao:

"O poslaniče, sinoć sam sanjao čudan san. " Rekao je, "Šta je to bilo?" Vi ste plakali i bili ste vrlo uzbudženi.Rekao je, "Šta je to bilo?" Rekao je, "Izgledali ste kao da vam je odsječen komad tijela i stavljen na prsa." Rekao je, „Vidjeli ste nešto dobro! Fatima (sa), ako Allah bude htio, dobit će sina koji će vam ležati na prsima. "

Dakle, Fatima (sa) je rodila Husaina (as), i on je sjeo na moja prsa kako mi je rekao Poslanik a.s. I jednog dana otišao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i stavio sam mu Husaina (as) na prsa. Tada mu se glava okrenula u stranu i vidio sam Poslanikove oči savs pune suza! Rekao sam, "O poslaniče, neka su moji roditelji žrtva za tebe, u čemu je stvar?!" Tada je rekao tj. Došao je Melek sa porukom o Husainovom ubistvu.(# 821)

 

Al-Hakim je rekao: Hadis je Sahih prema kriterijima dva šejha. Ali Dhahabi kaže da je slab. Ali postoje mnogi dokazi da je autentičan, od kojih neki potiču od Ahmeda! "

 

Preneseno je od Poslanika savs koji je rekao:

„Melek koji me nikada prije nije posjetio došao je k meni i rekao:

„Ovaj vaš sin (tj. Husein) bit će ubijen. Ako želite, mogu vam pokazati zemlju u kojoj će biti ubijen. " On (s.a.v.a.) je rekao: "Pa mi je (melek) dao malo crvene zemlje." (# 822)

 

„Lanac ove predaje je Sahih (autentičan) prema kriterijima dva šejha (tj. Buharija i Muslim).

 

 - Izvor:Silsila Ahadith as-Sahiha, Vol. 2, P. 464 – 465 – 466, # 821 – # 822

 

  

Poslanik (s.a.v.a.) je rekao:

 

"Džibril me je upravo napustio. Obavijestio me da će Husein biti ubijen na ravnicama Eufrata."

#1171

 

Albaani kaže: Prenio je Ahmed od Abdullaha:

"Jednog dana sam otišao da vidim poslanika, i oči su mu bile pune suza itd." Lanac ovog (specifičnog) Hadisa je slab, jer je Najiyy (Abdullahov otac) nepoznat. Niko ne zna ko je on, kao što je rekao Al-Dhahabi, i niko mu ne vjeruje osim Ibn Hibbana. Njegov sin je poznatiji od njega, pa ako neko autentifikuje ovaj lanac, napravio je grešku. Ja (Al-Albaani) kažem:

"Al-Haythami piše da je Ahmad prenio i tog Hadisa, kao i Abu Ya'la, Bazzar i Tabarani, a prežnosioci su svi pouzdani!

Najiyy nije jedini koji je ovo prneo! Zato i kažem da postoji mnogo dokaza koji ovaj Hadis čini jakim, a zapravo je (dakle jak!).

Al-Albaani zatim nabraja mnogo različitih lanaca prenosioca ovog Hadisa, a Al-Albaani nastavlja:

Ja (Al-Albaani) kažem u jednoj rečenici:

"Ovaj Hadis, sa svojim značenjem i objašnjenjem, je Sahih prema kolekciji svih drugih lanaca predaja. Čak i ako neki od prenosioca imaju slabost."

 

- Silsila Ahadith as-Sahiha, Vol. 3, P. 159 – 160 – 162, # 1171

  5.Imam al-Hakim en al-Dhahabi

 

 

Prenio Abu Al-Hussain Ali ibn Abdul Rahman Al-Shaybani u Kufi od Ahmada ibn Hazima Al-Ghafarija od Khalida ibn Mukhlida Al-Qatwanija od Abdullaha ibn Wahaba ibn Zam'e iz Umm Salama, koji je rekao:

 

“Jedne noći Poslanik se iznenada probudio iz sna sa strahom i tjeskobom, i nakon nekog vremena vratio se na spavanje. Tada se opet probudio, ali ovaj put s manje straha nego prvi put. Zatim se vratio na spavanje, a zatim se ponovo probudio s zemljom u ruci koju je mirisao i ljubio! Tada sam ga pitao: "Kakva je to zemlja, Allahov Poslaniče?" Rekao je: „Džebrail (as) me obavijestio da će Husein (as) biti ubijen na iračkoj zemlji, a zatim sam rekao Džebrailu (as) da mi pokaže zemlju sa tla gdje će Husein ( as) biti ubijen. Tada mi je (Džibrail) dao ovu zemlju. "

(# 8202)

 

Al-Hakim: "Ova predaja je Sahih (vjerodostojan) prema kriterijima dvojice šeika (tj. Buharija i Muslimana), ali ga nisu preneli.

Al-Dhahabi: "To je Sahih (autentičan) prema kriterijima Buharija i Muslimana."

 

-Izvor: Al-Mustadrak ala Sahihain, sv. 4, P. 444, br. 820

 

 

 6.Al-Busayri

Prsnosi um Salamah, da je rekla:

 

"Poslanik (s.a.v.a.) je jedne noći spavao u svojoj kući. Husein je došao poslaniku, pa sam stajala na vratima i držao ga da ne bi probudio poslanika (s.a.v.a.). Nešto me je omelo, a on (Husain) je potrčao i sjeo na poslanikov stomak. Čula sam poslanika kako vrišti! Rekoh mu: "Nisam primijetio kad je ušao." Reče: "Došao mi je anđeo Džibril dok je on sjedio na mom stomaku, a on me je upitao: "Voliš li ga?" Rekao sam, "Da!" Reče:"Ummet će ga tvoj ubiti!"

"Koji Ummet?", pitao sam ga. Džibril je odgovorio: "Ummet islama!"

Zatim je nastavio: "Želite li da vam pokažem Zemlji na kojoj će umrijeti kao mučenik?" Anđeo je raznio svoja krila i donio mi ovu zemlju." Ja (um Salama) sam posvjedočila da je u njegovoj ruci crvena zemlja i da je plakao. I onda je vjerovjesnik rekao: "Ko će vas ubiti poslije mene?"

 

# 9056

"Ovo prenosi Abd ibn Humayd preko sahih (autentičnog) lanca , a prenosi ga i Ahmad ibn Hanbal, kraći preko Aishe ili um Salame."

 

Izvor-To je Al-Khairat Al-Mahrath, Vol. 9, P. 319, #9056

 

 Pročitali ste gornje činjenice koje su, nažalost, skrivene od Suni muslimana.

Iz ovih dokazanih predaja možemo izvuči zaključak da tragedija Kerbele nije više raskol sunnija-šija.

 

Ovo su Imam Husein i njegov časni djed; Poslanik Muhamed (s.a.v.a.).

 

Zaista! Ovo je objava od Allaha!

 

Huseinova (a.s.) smrt po prirodi je bila tako velika da je Allah (swt) želio dostaviti Svome  Poslanika (s.a.v.a.).

Ovo otkriće o Huseinu (a.s.) je jedino otkriće koje je objavljeno poslaniku s.a.v.a. od nekoliko meleka.

 

Usput jedan prigovor:

Suni učenjaci kritikuju nas zbog toga što  plačemo za imamom Huseinom (as), dok prema predajama,Poslanik, s.a.v.a. je vrištao, a oči su mu bile preplavljene suzama! Takođe nas uvijek kritikuju zbog toga što pridajemo previše pažnje Turbi (zemlja) Kerbele, dok ste i sami čitali kako je Poslanik, a.s., mirisao i da ju je čak i ljubio. Ovu Kerbelsku zemlju poslaniku su donijeli razni meleci, poput Džibraila i melek kiše.

 

Važno je napomenuti da je ova Turbah (zemlja) bila crvene boje. Objašnjenje zašto je bila crvena ima veze sa krvlju Husaina (as) koja je tekla na nju. Umm Seleme (ra) je ovu zemlju Kerbele smatrala toliko važnim da ga je držala čak i u svojoj odjeći. Ova zemlja je na kraju popilo krv imama Husaina (as), nakon što su vojnici Yezida (la) počeli seci mačem Husejnov (a.s.) vrat.

 

Trenutno se u Kerbeli, gdje je pokopan imam Husain (as), u muzeju čuva crveni blok [početna fotografija]. Može se vidjeti da crveni blok izgleda poput krvi. Unutar bloka nalazio se pijesak sa sahrane imama Husaina (as). Snimljeno je sa najbližeg mjesta do groba. Desetog dana Muharrama (tj. Ašure) pijesak se automatski mijenja u crvenu boju.

 

 

Poslanik (s.a.v.a.) je oplakivao imama Huseina (as) 10-og dana Muharrema (tj. Ašure)!

 

Podrazumijevamo da se ovi događaji neće zaustaviti na tome. Naime, svi ovi događaji (i otkrivenje) dogodili se u posljednjih godina Poslanika (a.s.). Husein (as) je u to vrijeme još bio mališan. Husain (as) je ubijen tek početkom 60-ih. Dakle, kada je Husein (as) ubijen, Poslanik je decenijama več otišao kod svoga Gospodara. Pitanje je: Gdje je bio Poslanik (a.s.) na dan kada je Husein (as) umro? Gdje je bio (s.a.v.a.) kada je njegov najomiljeniji unuk zvjerski ubijen u Kerbeli?

 

Šta su rekli učenjaci?

 

 

1 Imam Ahmad ibn Hanbel

 

 

Abd al-Rahman i 'Affan preneli su nam od Hamaada ibn Seleme od Amaara ibn Ebi Amaara od Ibn Abbasa, da su rekli:

"Vidio sam poslanika u snu, usred dana, i bio je prekriven prašinom (tj. pijesak u njegovoj kosi). Držao je bocu napunjenu krvlju! Rekao sam, "Neka moji roditelji budu žrtvovani za tebe, o poslaniče, šta je ovo?!"

On (poslanik) je rekao, “Ovo je Husejnova krv i njegovih drugova. Od početka dana još uvijek sakupljam krv. "

Amaar je rekao: "Sjetili smo se tog dana (iz sna) i saznali smo da je Husein zaista umro tog dana (tj. Ašura)."

 

# 2165

 

Shu'aib al-Arna'ut:

„Lanac prenosilaca jak je prema kriteriju Muslima! Prenose ga Tabarani i Al-Hakim preko Hamaada ibn Salame s ovim lancem. A al-Hakim ga je proglasio Sahihom prema kriterijumu Muslima, a Dahabi se složio! "

 

-Musnad Ahmad, sv. 4, P. 59 - 60, br. 2165

 

 

  

Navedena predaja može se naći i u knjizi imama Ahmada „Fada'il as-Sahaba“ - # 1380. Verifikator (Wasiullah Mohammad Abbas) kaže da je hadis Sahih! Tada verifikator navodi zbirku ovog konkretnog hadisa sa različitim lancem preosioca!

 

-Izvor: Fada'il as-Sahaba, sv. 2, P. 977, br. 1380

 

  

 

2. Al-Hakim

 

 

Ammar je rekao da je Ibn Abbas rekao: Jednog popodneva sanjao sam Časnog Poslanika. Kosa mu se uplela u prašinu i držao je bocu napunjenu krvlju. Rekao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslaniče, šta to tamo držiš? "

Poslanik, a.s., je odgovorio:

"Ovo je krv Huseina i njegovih drugova koju sam cijeli dan sakupljao." Oni (ljudi) su izračunali i saznali da je on (Husein) ubijen dan ranije. (tj. jedan dan prije sna).

 

Al-Hakim:

"Ovaj hadis je Sahih (vjerodostojan) prema kriterijima Muslima, ali oni (tj. Buhari i Muslim) ga nisu preneli."

Al-Dhahabi: "To je Sahih (autentičan) prema muslimovom kriteriju."

 

-Izvor: Al-Mustadrak ala Sahihain, sv. 4, P. 439-440, br. 8201

 

 

  

3. Albani

 

 

Ibn Abbas kaže:

Jednog sam popodneva sanjao Časnog Poslanika. Kosa mu se uplela u prašinu i držao je bocu napunjenu krvlju. Rekao sam Poslaniku (s.a.v.a.): O Allahov Poslaniče, šta držiš tamo? " Poslanik, a.s., je odgovorio:

"Ovo je krv Huseina i njegovih drugova koju sam sakupljao cijeli dan." Oni (ljudi) su izračunali i saznali da je on (Husein) ubijen dan ranije. (tj. jedan dan prije sna).

# 6172

 

"Lanac prenosioca je Sahih (autentičan)!"

 

Izvor: Mishkatul Masabih, sv. 3, P. 1741-1742, # 6172

 

 

  

 

4. Ibn Kathir

 

 

Abd al-Rahman i 'Affan izvijestili su nas od Hamaada ibn Seleme od Amaara ibn Ebi Amaara od Ibn Abbasa, koji su rekli:

"Vidio sam poslanika u snu, usred dana, i bio je prekriven prašinom (tj. Pijeskom u njegovoj kosi). Držao je bocu napunjenu krvlju! Rekao sam, "Neka moji roditelji budu žrtvovani za tebe, o poslaniče, šta je ovo?!" On (poslanik) je rekao:

„Ovo je krv Huseina i njegovih drugova. Još uvijek sakupljam krv od početka dana. "

Amaar je rekao: "Sjetili smo se tog dana (iz sna) i saznali smo da je Hussein zaista umro tog dana (tj. Ašura)."

 

Ibn Kathir kaže, "Lanac prenosioca je Qawiy (jak)!"

 

Abdulmohsin al-Turki kaže, "Lanac prenosioca je Sahih (autentičan)!"

 

Otprilike iste predaje su takođe prisutne u ovoj knjizi. Nažalost, nije donesena presuda o sljedećim predajama, ali mi ćemo ih ipak objaviti.

 

Rekao Abd Allah ibn Muhammad ibn Hani Abu Abd al-Rahman Al-Nahwuyu, od Ma'diyyu ibn Sulaymana, od Alu ibn Zejda ibn Judana, koji je rekao:

„Ibn Abbas se probudio iz svog sna i rekao:„ Wollah! Hussein je ubijen! " Njegovi drugovi su rekli (Ibn Abbasu), "Ne ne, o Ibn Abbas!" On (Ibn Abbas) je rekao, “Vidio sam Poslanika, on je držao bocu napunjenu krvlju i rekao,“ Znate šta je moj ummet učinio nakon mene! Ubili su mog sina Husseina, a to je krv njega i njegovih drugova. Poneću ovu krv Allahu! "

 

Dakle, zabilježeni su tačan dan i doba dana za koje je Ibn Abbas rekao da je ovo zabilježeno. I ne više od 24 dana u Medinu je stigla vijest da je Hussein ubijen baš tog dana i u to vrijeme.

 

Izvor: Al-Bidaya wa Nihaya, sv. 11, P. 573 - 574 - 575

 

 

  

Kao što ste pročitali, Ibn Abbas je vidio Poslanika savs u jako tužnom stanju na dan kada je Husein (as) ubijen. Poslanik (a.s.) je bio prekriven zemljom Kerbele skupljajići krv imama Husheina (as) i njegovih drugova.

 

Želim postaviti 3 važne napomene:

 

 

1. Mi šiije tugujemo na dan Ašure (tj. Dan kada je Husein ubijen), kao što je i Poslanik, a.s., tugovao toga dana. Mi (šiiti) takođe odlazimo u Kerbelu i pokrivamo se zemljom Kerbele, baš kao što je to radio i Poslanik. Nije prihvatljivo da nas kolega musliman (brat ili sestra ehlu sunneta) kritizira zbog ove prakse, dok je Poslanik savs u tome naš prethodnik! Pa zašto nas se kritizira kad je ovo sunnet Nabi al-A'dham Mohammad (a.s.)?

 

2. Pored činjenice da je Poslanik bio prisutan u Muharemu (Ašura) i bio svjedok svog voljenog unuka kako ga njegov ummet kolje kao ovcu, on je takođe sakupljao krv Husaina (as), a on (s.a.v.a.) je ovo stavio u bocu!

 

Sunitski učenjaci stoljećima su nas kritizirali zbog toga što posvećujemo previše pažnje smrti Husaina (as). Oni to smatraju neislamskim. Željeli bismo pitati sunite da li je Poslanik još uvijek u islamu zbog svih njegovih napora za Husaina!? Jer nisu li se njegovi (a.s.) postupci temeljili na krajnjoj ljubavi i odanosti prema Husainu (as), što suniti smatraju neislamskim?

 

3. Neko može citirati argument i reći: „To je bio samo san! Dakle, Poslanik možda uopće nije bio u Kerbeli kad je imam Husain (as) umro. To je samo sanjao Ibn Abbas! " Ovo je valjan komentar. Naš odgovor:

 

nastavlja se ....