Savremeni autori, Objava i poslanstvo

 

Suvremeni istraživači i historičari religija i religijskih pravaca o objavi Kur'ana i poslanstvu smatraju sljedeće: Poslanik islama je bio darovit znanjem po prirodi društvene pozicije. Zauzeo se za spasenje čovječanstva iz provalije divljaštva i moralnog pada i uzdigao ga do vrhunca civilizacije i slobode.

Naveo je ljude da prihvate njegove čiste poglede koji su se pojavili u obliku univerzalne i savršene vjere. Oni tvrde: Poslanik je bio kreposna, pronicljiva i jaka duha. Živio je u vremenu u kome su vladali mrak i nasilje, laž i društveni nemiri, samovolja i nezakonita vlast.

 

U tom vremenu su do izražaju došle najžešće pojave barbarstva. Zbog ovog poročnog vremena Poslanik je trpio stalnu duševnu bol. Kad su bolovi njegove plemenite duše dosezali nepodnošljivu granicu tražio je utočište u pećini brda Tihame i ostajao u njoj nekoliko dana posvećujući se svojoj duši.

Sva svoja čula je usmjeravao nebesima, zemlji, brdima, vodi, dolinama, tvrđavama i svim ostalim blagodatima što ih je priroda čovjeku stavila na raspolaganje. Žalio je ljude ogrezle u nemaru i neznanju koji su svoju sreću i spokoj promjenili u nedostojan život ravan životu divljih životinja.

 

Poslanik je sve do svoje četrdesete godine spoznao sve te društvene poroke koji su mu nanosili duševnu bol još od njegove mladosti. U četrdesetoj godini on je otkrio jedini mogući put ispravljanja takvog stanja kroz promjenu poročnog života u život sreće i općeg dobra. Taj put je bio islam koji je obuhvatao najviši poredak primjeren naravi tog vremena.

 

Božiji poslanik je shvatio da su njegove čiste ideje Božanski Govor i Nebeska Objava koju mu je Uzvišeni Allah ubacio u srce i tako razgovara s njim. Isto tako je shvatio da je onaj dobri duh iz koga su izbile sve ove ideje da bi se učvrstile u njegovu srcu bio “Pouzdani duh”, a Džebrail onaj melek posredstvom koga je spuštena Objava.

 

Sile koje vode ka dobru i sreći Božiji poslanik je generalno nazvao meleki, a sile koje vode zlu nazvao je šejtan i džinn. Misiju koja mu je duhovnom spoznajom izdiktirana Božiji poslanik je nazvao vjerovjesništvo i poslanstvo.

 

Mišljenje koje smo ukratko iznijeli je mišljenje istrazivača koji vjeruju u Uzvišenog Allaha i na islam gledaju pravedno i realno. Ateisti koji ne vjeruju u Uzvišenog Allaha, oni poslanstvo, Objavu, Božije zapovijedi, nagradu, kaznu, Džennet i Džehennem smatraju čistom vjerskom politikom.

Oni drže da je sve ovo laž koja se iznosi radi posebnih važnih interesa u našem životu. Oni smatraju da su poslanici bili reformatori koji su se pojavili sa reformatorskim programima u vjerskoj formi.

 

Budući da su ljudi u minulim vremenima bili ogrezli u neznanju, nasilju i praznovjerju poslanici su im postavili vjerske sisteme u sjeni serije praznovjernih učenja koja su predstavljena u pitanjima početka i kraja svijeta.