U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

 

 

 

Predgovor

 

Ova knjiga koju cijenjeni čitalac ima pred sobom bavi se najvažnijim izvorom islamskoga vjerozakona – Kur'anom Časnim, prvim Božanskim ustavom svih onih koji sa prigrlili islam. Tema koju ova knjiga obrađuje u svojim poglavljima i ogledima jeste značenje Kur'ana u islamskome svijetu.

 

Ukratko govori o sljedećem:

 

1. Šta je Kur'an?

2. Koja je vrijednost Kur'ana kod muslimana?

3. Kur'an je nebeska objava i nije izum ljudskog mišljenja.

4. Kur'an i znanosti.

5. Osobine Kur'ana

 

Ustvari, u odjeljcima ove rasprave govorit ćemo o knjizi čiju vrijednost, svetost i veliki dignitet ne poriče niti ijedan musliman, usprkos onom što je islam kao i ostale poznate svjetske religije – iskusio: unutrašnje raskole, razilaženja pravnih škola i podvojenost mišljenja njegovih pripadnika.

Stoga, imamo za cilj da u ovoj našoj studiji odredimo značaj i važnost Kur'ana Časnoga i to na način kako sam Kur'an na sebe svraća pozornost, a ne onako kako mi o njemu zaključujemo i uobražavamo.

 

Jasno je da svako ko pronicljivo promatra stvari zna da između ove dvije teme, naime, kako Kur'an sam o sebi govori i kako mi o njemu govorimo, postoje mnoge razlike. Razgovjetnije kazano, značaj Kur'ana koji mi predočavamo i u imaginaciji oblikujemo – bilo da za to ima argumenata ili ne, ne može bez jedne od dvije stvari: to je ili suprotno i oprečno izricajima kur'anskih ajeta, te takav značaj kakav se prispodobio Kur'anu sa strane nas nema vrijednosti u svijetu stvarnosti i zbilje, ili se pak radi o značaju kojem ne nalazimo dokaza u Kur'anu pa se njime svi muslimani ne mogu ni zadovoljiti jer se oni međusobno razlikuju.

 

Otuda se, dakle, važnost Kur'ana mora spoznati iz njegovih ajeta i dokaza koji se nalaze u njemu. Prema tome, mora se pružiti odgovor na ovo pitanje:

Šta Kur'an kazuje o značaju Kur'ana?

A ne na pitanje:

Šta mi, kao sljedbenici ovoga ili onoga pravca mišljenja, govorimo o Kur'anu.