Predgovor bosanskom izdanju

 

Allame Sejjid Muhammed Husejn Tabataba'i (rođen 1903. u Tabrizu, umro 1982. u Komu) spada među najveće tradicionalne islamske učitelje ovoga stoljeća u Iranu. Potiče iz vrlo ugledne i obrazovane porodice religijskih učenjaka. Studirao je u rodnom gradu, zatim u Komu, Teheranu, a veliki dio vremena proveo je i u šiijskom središtu Nedţefu. Od 1945. godine bio je nastanjen u Komu (kad je napustio Tabriz usljed sovjetske komunističke okupacije Azerbejdžana) gdje je i predavao tradicionalne islamske znanosti.

Od 1950-tih godina pa naovamo Tabataba'i je gotovo svake sedmice dolazio iz Koma u Teheran gdje je također držao predavanja.

Serkl njegovih slušalaca u Teheranu sačinjavali su ne samo poznati šiijski učenjaci kao što je Murteza Muttaheri, nego također i mlađi iranski i zapadni intelektualci i filozofi (S.H. Nasr, zatim Henry Corbin, i mnogi drugi).

 

Oni su pomogli da se Tabataba'ijev uticaj nadaleko proširi, te da postane poznat širem krugu islamista na Zapadu kao jedna od najvažnijih figura šiizma, i to podjednako u vjerskim znanostima (posebno komentiranju Kur'ana), kao i u islamskoj filozofiji i gnozi (irfan).

 

Poznavaoci Tabataba'ijeva djela ističu da je on bio izuzetno plodan autor. Osim velikog komentara Kur'ana u dvadeset svezaka pod naslovom El-Mizanu fi tefsiri l-Kur'an, napisao je na desetine drugih knjiga, rasprava, članaka.

Tu je također i djelo u pet svezaka pod naslovom Usul-i Felsefej-i Ri'alism, zatim su tu još i djela Bedaji' l-Hikam i Nihajet l-hikam.

 

Ovdje posebno izdvajamo Tabataba'ijevu knjigu Šiizam ili (Šiitski islam) u kojoj je Allamah Tabataba'i izložio učenje šiizma, glavne škole, historijske tokove, i sl.

 

Knjiga Kur'an u islamu, s kojom se i naše čitateljstvo ima priliku upoznati, pisano je kao siže šiijske propedeutičke nauke u tefsiru. Na njenim stranicama nailazimo na središnje šiijske pincipe tumačenja Kur'ana koji su šire izloženi u Tabata-ba'ijevom komentaru El-Mizanu, Napominjemo da komentar El-Mizan tek predstoji proučavati ne samo u tradicionalnim šiijskim centrima već i u sunnijskom svijetu. Knjiga Kur'an u islamu je za takav poduhvat, smatramo, jedan dobar uvod.