Način na koji su Imami Ehlul Bejt tumačili muhkem i mutešabih ajete

 

Ono što razumijemo iz sažetka (učenja) koje nam je u tradiciji ostalo iza Imama Ehli Bejta, mir s njima, jeste negiranje postojanja mutešabih ajeta u Kur'anu koji se ne mogu shvatiti, odnosno čije se pravo značenje ne bi moglo saznati.

Naime, ajeti koji u svom pravom značenju nisu samostalni, mogu se saznati njihova prava značenja posredstvom drugih ajeta.

To znači: mutešabih treba vraćati muhkemu. Vanjsko značenje sljedećeg ajeta:

 

“Bog koji je zaposjeo Tron (Prijestolje).” (Ta-ha, 5)

kao i sljedećeg:

“I kad dođe tvoj Gospodar i meleki...” (Fedţr, 22);

 

upućuju na tjelesnost te na to da je Allah, dž.š., materija. Međutim, ako te ajete u postupku razumijevanja vratimo i saobrazimo sa ajetom: “Ništa nije Allahu slično!” (Šura, 11); tada doznajemo da “zaposjedanje” i “dolaženje” ne znače zauzimanje i nastanjivanje nekoga mjesta, niti znače prelaženje sa jednog mjesta na drugo.

 

Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.a., je rekao, opisujući Kur'an, sljedeće:

 

Kur'an nije objavljen da se jedan dio njegov poništava i opovrgava drugim njegovim dijelom, nego je objavljen tako da jedan dio njegov potvrđuje drugi njegov dio. Što od Kur'ana razamijete po tome postupajte, što vam bude nejasno u to vjerujte!”

(Ed-Durru-l-Mensur, 2/80)

 

Imam Alija je također, rekao:

“Jedan dio Kur'ana posvjedočuje drugi njegov dio, i jedan njegov dio pojašnjava drugi njegov dio?” (Nehdžu-l-Belaga, govor 131.)

 

Imam Sadik je rekao:

“Muhkem je onaj ajet po kome se radi, a mutešabih je ajet koji se čini nejasnim onome ko taj ajet ne zna!”

(Tefsiru-l-Ajaši, 1/-62)

 

Od Imama Ar-Ride prenosi se da je rekao:

“Ko vraća i saobražava mutešabih Kur'ana sa muhkemom Kur'ana upućen je Pravim Putem.”

Ar-Rida'a je potom još rekao: “I u vijestima i predajama našim postoji mutešabih kao što je i mutešabih Kur'ana, pa vraćajte i saobražavajte mutešabih naših predaja sa muhkemom naših predaja, a nemojte slijediti samo mutešabih pa da zalutale!”

(Ujunu-l-Ahbar, 1/290)

 

Svi ovi hadisi i predaje, a naročito ova posljednja, jasni su u tome da su mutešabih ajeti oni koji nisu samostalni po svome značenju, već se moraju saobražavati i vraćati muhkem ajetima. A to znači, kako smo i naprijed rekli – nema u Kur'anu niti jednog ajeta čije se značenje ne bi moglo doznati na jedan od određenih načina.