Kur'an je savršena knjiga

 

Kur'an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja se može stići samo sa realnim nazorima o Univerzumu i sa radom i postupanjem u skladu sa moralnim principima i praktičnim normama. Objašnjenje za to Kur'an nudi u jednoj potpunoj formi rekavši:

 

“Kur'an vodi ka Istini i na Pravi put upućuje.” (Ahkaf, 30)

 

Na drugom mjestu, nakon što je spomenuo Tevrat i Indžil, Kur'an kaže sljedeće:

“A tebi objavljujemo Knjigu (Kur'an), samu istinu da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi!” (Maide, 48)

 

Objašnjavajući to da obuhvata bit vjerozakona Božijih poslanika Kur'an kaže:

“On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono sto je objavljeno tebi, Muhammede, i ono što smo naredili Ibrahimu, Musau i Isau!” (Šura, 13)

 

O tome da Kur'an obuhvata i ostale stvari, kaže se sljedeće:

“Mi tebi objavljujemo Kur'an kao objašnjenje za sve.” (Nahl, 89)

 

Ukratko rekavši, siže prethodnih ajeta glasi:

Kur'an obuhvata istine objavljene u nebeskim knjigama, a i više od toga. U Kur'anu postoji sve što je potrebno ljudima za njihov savršeni put ka željenoj sreći, bilo to da su temelji vjerovanja ili da su praktični principi.