Kur'an je potpora poslanstvu

 

Kur'an Časni na nekoliko mjesta izjavljuje da je on Allahov govor uzvišeni, to jest da je to govor objavljen od Allaha baš istim ovakvim riječima koje mi čitamo. Poslanik a.s. je te riječi dobio posredstvom Objave koju je primio od Allaha, dž.š.

 

Da bi potvrdio da je Allahov govor i da nije ljudska tvorevina, sam Kur'an izaziva u svojim ajetima cijelo čovječanstvo da donese makar ajet poput Kur'ana. To ukazuje daje Kur'an nadnaravan (Mu'dţiza) i da niko ne može tako nešto dati od ljudi.

 

Allah dž.š. kaže:

“Zar oni da govore: „Izmišlja ga!‟ – Ne, nego oni neće da vjeruju; zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore!” (Tur, 33-34) 

 

“Reci: „Kad bi se svi ljudi i dćini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali!‟” (Isra', 88)

 

"Zar oni da govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa sačinite vi deset sura, sličnih, izmišljenih...!" (Hud, 13)

 

“A oni govore: „On ga izmišlja!‟ Reci: „Pa dajte vi jednu suru sličnu njemu!‟” (Junus, 38)

 

“A ako sumnjate u ono što objavljujemo slugi našem, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim Njemu...!” (Bekare, 23)

 

Allah, dž.š., ih također izaziva govoreći da u Kur'anu ne postoji nesuglasje:

“A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti!” (Nisa, 82)

 

Kur'an Časni koji, upućujući ove izazove, tvrdi da je Allahov govor, na mnogo mjesta izjavljuje da je Muhamed, s.a.v.a., Poslanik od Allaha poslan i daje vjerovjesnik.

 

Otuda je Kur'an potpora poslanstva i osnažuje poslanstvo u njegovim tvrdnjama. Stoga se Poslaniku a. s. naređuje u nekim ajetima da potvrdi svoje poslanstvo svjedočanstvom Allahovim dž.š. o tome. To znači, da navede kur'ansku potporu za svoje poslanstvo.

 

Kur'an kaže: “Reci:

„Meni i vama dovoljan će biti Allah kao svjedok.‟” (Ra'd, 43)

 

Na drugom mjestu svjedočanstvu Allahovu dodaje se i svjedočanstvo meleka Poslaniku o tome.

Allah dţ.š. kaže:

“Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što jedini On zna, a i meleki svjedoče; a dovoljan je Allah kao svjedok!” (Nisa, 166)