5. Poglavlje–Objavljivanje Kur'ana i njegovo širenje

 

 

 

 

Kako su objavljivani ajeti

 

Kur'anske sure i ajeti nisu svi odjedanput objavljeni. Poredhistorije koja tvrdi daje objava Kur'ana trajala 23 godine i sami sjeti svjedoče o tome.Uzvišeni Allah kaže:

“I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.” (El-Isra, 106)

 

Kur'anske sure i ajeti, nesumnjivo, nisu objavljeni onim redom kako ih danas u Kur'anu čitamo, prvo sura El-Fatiha pa El-Bekare pa Ali„Imran pa En-Nisa itd.

To pored historijskih izvora potvrđuje i sam sadržaj kur'anskih ajeta. Neke sure i ajeti svojim sadržajem odgovaraju početnom periodu objave, a nalaze se na kraju Kur'ana kao sura El-„Alek i En-Nun", a neke pak odgovaraju vremenu poslije Hidžre i kasnom periodu Poslanikove misije a nalazese na početku Kur'ana kao sure El-Bekare, Ali'Imran, En-Nisa, El-Enfal i Et-Tewbe.

 

Različitost sadržaja sura i ajeta i njihova potpuna povezanost sa događajima koji su se desili tokom vremena pozivanja obavezuju nas da tvrdimo da je Kur'an objavljivan 23 godine u periodu Poslanikove misije.

Ajeti koji pozivaju mušrike da prihvate islam i odbace idole odgovaraju mekanskom periodu, prije Poslanikovog preseljenja u Medinu, kada je on i bio pogođen idolopoklonstvom.

 

Ajeti koji pozivaju na borbu i izražavaju propise, objavljeni su u Medim kad se islam počeo širiti, kada je Medina predstavljala vrhovnu islamsku vlast.Na osnovu prethodne analize kur'anski ajeti i sure se dijele prema lokalitetu i vremenu objave i prema njenim povodima i uvjetima.

 

1) Neke mekanske sure i ajeti, a i neke medinske, ako su objavljene prije Poslanikove hidžre smatraju se mekanskim. Tu je najveći dio sura i posebno kratke sure. One sure koje su objavljene poslije Poslanikove hidžre nazivaju se medinskim pa ako su objavljene i van Medine, pa čak ako su objavljivane i u Mekki.

 

2) Neke sure i ajeti su objavljeni na putovanju, a neke u mjestu boravka. Pored toga, Objava se dijeli na onu koja je došla noću i ona koja je došla danju, na onu koja je objavljena u ratu i ona koja je objavljena u miru, na onu koja je objavljena na Zemlji i onu koja je objavljena u nebeskim sferama, na onu koja je objavljena među ljudima i onu koja je objavljena u stanju osame. O značaju spoznaje ovih oblika objave raspravljajmo u poglavlju “Povodi objave”.

 

3) Objava nekih sura je ponovljena kao npr. sura El-Fatiha koja je objavljena i u Mekki i u Medini. I neki ajeti su objavljeni više puta kao ajet “Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete” koji je u suri Er-Rahman ponovljen trideset puta.Isti je slučaj i sa ajetom “To je zaista pouka, i većina njih nisu bili vjernici, a Gospodar tvoj je, doista, Silan i Milostiv”, koji je u suri Eš-Šu'ara ponovljen osam puta.

 

Neki ajeti su ponovljeni u više različitih sura kao ajet: “Oni govore: Kada će već jednom taprijetnja, ako istinu govorite”, koji je ponovljen u šest različitih sura.Pored toga u Kur'anu nalazimo rečenice koje su cjeloviti ajeti na jednom mjestu, a na drugom mjestu nalazimo samo njihove dijelove kao kod ajeta: “Allah je –nema boga osim Njega –Živi i Vječni”, koji se nalazi kao cjelina na početku sure Ali„Imran, a u suri El-Bekare dio je “ajetao Prijestolju”.

 

Bez obzira na sve kazano najveći broj ajeta objavljen je samo jedanput. Razlog ovom odstupanju je potreba jačeg objašnjenja, upozorenja i skretanja pažnje.

 

Slična ovim odstupanjima su i odstupanja između dugih i kratkih sura i ajeta. Uz suru El-Kewser, najkraću u Kur'anu, nalazimo suru El-Bekare koja je najduža, kao i ajet koji je najkraći uz 282. ajet o dugu u suri El-Bekare koji je najduži u Kur'anu.

Sva ova odstupanja imaju sasvim određen smisao.On se možda najbolje otkriva u dva energična ajeta, u 20.i 21. ajetu sure “Pokriveni”. Prvi ajet je samo jedna rečenica, a drugiima više od petnaest rečenica.

 

Jedan od vidova razlika koje pronalazimo pri usporedbi sura i ajeta jeste svakako razlika u jezgrovitosti, kratkoći i opširnosti u izrazu među pojedinim ajetima što se jasno vidi kod poređenja sura El-Fadžr i El-Lajl sa surama El-Bekare i El-Maide.

 

Većina mekanskih sura su jezgrovite i kratke dok su medinske opširne i duge.Na osnovu ovakvih razmatranja utvrđeno je da je prva Objava koju je dobio Muhammed s.a.v.a.,bila sura El-„Alek ili prvih pet ajeta ove sure, a posljednja sljedeće riječi Uzvišenog Allaha:“I bojte se Dana kad ćete se svi Allahu vratiti, kad će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo učinjeno neće biti.”(El-Bekare, 281)