Broj ajetau Kur'anu

 

Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika,s.a.v.a.O tome govore neki hadisi u kojima je spomenut određen broj ajeta nekih sura, kao 10 ajeta sure Ali Imran. Neki hadisi govore čak i o broju ajeta u nekim surama kao u suri El-Fatiha–sedam ajeta (Ibid 1/68.) i u suri El-Mulk-30 ajeta. (Ibid 1/68.)

 

Učenjaci su se razišli u tvrdnjama o ukupnom broju ajeta na šest grupa koje navodi Ed-Danl:a)

- 6000 ajetab)

- 6204 ajetac)

- 6215 ajetad)

- 6219 ajetae)

- 6225 ajetaf)

- 6236 ajeta

(Ibid 1/69.)

 

Dvije od ovih tvrdnji potječu od stanovnika Medine, a ostale četiri od stanovnika gradova u koje je bio poslan Osmanov Mushaf, dakle, iz Mekke, Kufe, Basre i Sama. Svaki od zagovornika pomenutih tvrdnji svoj stav temelji na nekom od Poslanikovih sljedbenika, suvremenika i predajama koje se vežu za Poslanika,s.a.v.a.Na osnovu toga ljudi uvažavaju i prihvataju broj ajeta i prema tome se odnose kao prema Objavi.

 

Kao što smo spomenuli Medinjani o broju ajeta imaju dvije tvrdnje. (El-Itkan, 1/69.) Jednu zagovara Ebu Dža'fer Jezid bin EI-Ka'kaa i Šejba bin Nesah, a drugu Isma'il bin Dža'fer bin Ebi Kesir El-Ensari.

 

Mekansku tvrdnju o broju ajeta predstavljaju Ibn Kesir prenoseći od Mudžahida, on od Ibn „Abbasa a ovaj od Ebi Ka'b-a.Kufsku tvrdnju o broju ajeta predstavljaju Hamza, El-Kisai' i Halef, a prenose je Hamza od Ibn ebi Lejli-ja, on od Ebi Abdur-Rahmana Es-Silmi-ja, a ovaj od Alije r.a.

 

Basransku tvrdnju o broju ajeta predstavlja Asim bin El-Adžadž Al-Džuhdari.

Šamsku tvrdnju o broju ajeta predstavljaju Ibn Dekwam i Hišam bin Ammar, a vezuju je za Ebu Al-Darda'-a.

 

Razilaženje o ukupnom broju ajeta proizašlo je iz razilaženja o broju ajeta u pojedinim surama. Također su navedeni brojevi glasova, slova i riječi u surama Kur'ana i njihov ukupan broj.

No, analiza pojedinosti na ovom mjestu nas ne interesira. (Razlika glede broja ajeta uslovljena je različitim logičkim podjelama kur'anskog teksta. Sam tekst je jedinstven.) (op. prev.)