Kur'an u sunnizmu

 

Omer i "Rajm" - ajet o kamenovanju

 

Da bi mogli shvatiti odnos sunnizma spram Kur'ana, razmotrimo za pocetak stav Omera ibn Hataba o navodnom Kur'anskom ajetu "Rajm", ajet o kamenovanju

 

Omerova hudba

 

Omer je potom sjeo na minber i kada je mujezin zavrsio, on je ustao i uputio hvalu Allahu kakvu On zasluzuje, a zatim rekao:

Odrzat cu vam govor za koji mi je sudjeno da vam ga odrzim. ne znam, mozda je to pred moju smrt. Ko ga razumije i zapamti ga prenesi gdje god ga odnesu njegove jahalice, a ko se boji da ga nije zapamtio - ne dopustam nikom da laze na mene! Allah je, zaista, poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s istinom, i On mu je objavio Knjigu. A u onom sto je objavio je i ajet o kamenovanju. Mi smo ga citali, zapamtili i shvatili. Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, davao kamenovati, a i mi smo to cinili poslije njega. Bojim se da ne dodje vrijeme kada ce neko reci: "Tako nam Allaha, mi u Allahovoj knjizi ne nalazimo ajet o kamenovanju!, te ce tako, zapostavivsi farz koji je Allah objavio zalutati ....

A u fusnoti tog hadisa se kaze: Naime, tekst je ovog ajeta stavljen van snage, ali je njegovo znacenje ostalo na snazi.

  Buhari strana 211-212, hadis 6830

 

Govoreci u vezi tog navodnog ajeta o kamenovanju, wehabijski profesor Abdulvaris Ribo kaze:

Poznato je da postoji nekoliko vrsta derogacije Kur’ana i derogacija se može desiti samo u onim ajetima koji se ticu naredbe ili zabrane. Od vrsta derogacije kur’anskih ajeta je da bude derogiran tekst, ali da propis i dalje ostane važeci. Jedan od primjera ove derogacije je ajet o kamenovanju, ciji je tekst derogiran, a propis je ostao na snazi. Ajet je u prijevodu glasio: "Kad starac i starica (oženjeni i udata) ucine zinaluk, kamenujte ih! To je kazna od Allaha, a Allah je silan i mudar."

 Wehabijski sajt mimber.ba

 

Za one koji su manje upoznati sa ovim, sunni alimi tvrde da postoje tri oblika derogacije Kur'anskih ajeta:

Medzlis IZ Tuzle (pod rednim brojem 5 - derogirani i derogirajuci ajeti pogledaj dijeljenje derogacije na tri vrste)

 

 

Dokidanje kako teksta tako i njegovog propisa

 

 

Dokidanje samo propisa

Dokidanje samo teksta

 

Nesh al-Tilawa je naziv ovog treceg oblik derogiranja a po kojem je tekst Kur'anskog ajeta dokinut, dok njegov propis ostaje na snazi. Najvažniji slucaj u kojem se sunnije pozivaju na ovaj treci oblik derogacije je bas u vezi ajeta “Rajm” (ajet o kamenovanju) a koji kao sto znamo sada ne postoji u Kur'anu. Mnogi sunnijski kao i šiiski hadisi sa pouzdanim lancem prenosioca ukazuju da je taj ajet za vrijeme poslanika (s) postojao u Kur'anu. Buduci da se taj ajet više ne može naci u Kur'anu, sunnije su radi toga bili prisiljeni izmisliti ovaj treci oblik dokidanja-derogacije (nashk)! Naravno i pojedini šiie, cak i neki shiia alimi su prihvatili ovakvo sunnisko objašnjenje.

 

U skladu s poslanikovim (s) uputama u hadisu al-thaqalayn, mi shiie naše vjerovanje zasnivamo drzeci se Kur'ana i ehlul-bejta (a.s).

 

Dosada još nismo vidjeli da bilo ko, kroz Kur'an i rijeci ehlul-bejta, brani i zastupa ovaj treci oblik derogacije. U stvari, i Kur'an kao i ehlul-bejt su potpuno protiv toga. Na primjer, Allah u Kur'anu kaže:

 

Mi nijedan ajet ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili slican njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može?

(Kur'an 2:106)

 

U ovom ajetu nam Allah govori da je svaki dokinuti ajet (ili propis) zamijenjen sa nekim boljim ili slicnim! To znaci da je nemoguce da je Allah dokinuo tekst nekog propisa, a da ga nije zamijenio sa nekim drugim. Ovo ujedno znaci da je Nashk al-Tilawa nemoguc, drugim rijecima tako nesto je suprotno onom sto nam Allah u tom ajetu govori!

 

Iako Ibn Kesir u svom tefsiru (Ibn Kesirov tefsir - pogledaj tefsir ajeta 2:106) prihvata Neshk al-Tilawa kao moguci oblik derogacije Kur'anskih ajeta, ipak on nam iznosi i neke vazne konstatacije poput misljenja ashaba Abdullaha ibn Mesuda da je: " ... derogiranje potvr­da odredjenog teksta uz dokidanje zakonske odredbe"

 

(Obratiter paznju da se ovdje radi o onoj drugoj vrsti derogacije, tj. dokidanje samo propisa, dok Kur'anski text o tome i ostaje i dalje)

 

Ibn Kesir objasnjava izraz dokidanje-derogiranje, pa navodeci primjere u vezi toga kaze:

Šerijatski, to je dokidanje jedne odredbe drugom koja je došla poslije nje, na osnovi šerijat­skog argumenta. Nekada je derogiranje potvr­da odredjenog teksta uz dokidanje zakonske odredbe, kao što su, npr., dokidanje obaveze milostinje (sadake) prije nego što pitaju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dokidanje odredbe da musliman istraje u borbi protiv deset nevjernika i svodjenje tog broja na dva. Ovdje spada i proglašenje necega što je dozvoljeno (halal) zabranjenim (haram) i zabranjenog dozvoljenim, kao i onog što je pohvalno (mubah) nedopustivim, odnosno necega nedopustivog pohvalnim. To se odnosi iskljucivo na pitanja naredjenja i zabrana, dopustivosti ili nedopus­tivosti, sprecavanja ili pohvalnog odobravanja, i ne odnosi se na ono što se saopstava ili konstatuje gdje nema niti onoga što se dokida, niti onoga što doki­da.

 

(Obratimo paznju da poput Abdulvarisa Ribe i Ibn Kesir ovdje kaze da se derogacija odnosi samo u onim ajetima koji se ticu naredbe ili zabrane)

 

Ibn Kesir se poziva na misljenje Ibn Jerira i Ibn ebi Hatima radi potpore stavu da je i Neshk al-Tilawa takodje moguci oblik derogacije, pa kaze:

"Nekada je to, medjutim, potvrda odredjene šerijatske odredbe uz dokidanje napisanog teksta"

Ibn Kesir onda to njihovo misljenje uzima kao argument u vezi navodnog ajeta: "Ako starac ili starica pocinu blud, obavezno ih kaznite"

Ibn-Kesir-Tefsir (pogledaj tefsir ajeta 2:106)

 

Iako se u Bosanskom sazetku Ibn Kesirovog tefsira ne navodi poimenicno alimi i njihovi stavovi u vezi derogiranja, o stavovima ibn Mesuda, ibn Jerira i drugih se puno opsirnije moze saznati na sunni sajtu http://tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=2938

 

Primjetimo da su rijeci ashaba Ibn Mesuda da je derogiranje: potvrda odredjenog teksta uz dokidanje zakonske odredbe", totalno suprotne stavu Ibn Jerira po kojima je derogacija potvrda zakonske odredbe, uz dokidanje teksta!

 

Zanimljivo je da Ibn Kesir nije mogao navesti ni jednog od ranijih muslimana koji su vjerovali u ovaj zadnji oblik derogacije, pa je zato bio prinudjen da za potvrdu takvog stava navodi misljenje Ibn Jerira i Ibn ebi Hatima, mada niti jedan od njih nije bio ashab ili tabi'in!

 

Ibn Mesud, ashab koji kako vidimo ima totalno suprotan stav spram mogucnosti dokidanja Kur'anskog texta uz zadrzavanje propisa, tj Neskh al-Tilawe, je prema Buhariji preporucen kao jedan od najistaknutijih poznavaoca Kur'ana;

Takodje je rekao: Preuzmite ucenje Kur'ana od cetvorice: od Abdullah bin Mes'ud, Salima sticenika (oslobodjenog roba) Ebu Huzejfe, Ubeja bin Ka'ba, i Mu'aza bin Dzebela."

  Buharijina zbirka na Bosanskom; 3 tom, 1 dio, str 66

 

O svom poznavanju Kur'ana Ibn Mes'ud je rekao:

Abdullah b Mesud je radijallahu anhu rekao: Tako mi Onog osim kojeg drugog Boga nema, nijedna sura nije objavljena, a da ja neznam gdje je objavljena, niti je ijedan ajet .....

  Buharijina zbirka na Bosanskom; 3 tom, 2 dio, str 493

 

Zar nakon ovoga nije besmisleno davati prednost stavu Ibn Jerira i Ibn ebi Hatima nad stavom Ibn Mes'uda?

Osim toga, kao sto i sunnije priznaju, u Kur'anu se kaze: "Mi nijedan ajet ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili slican njemu ne donesemo". Buduci da i princio "Nasikh al-Tilawa" takodjer spada pod tim "Mi ni jedan ajet ne promijenimo", zašto nam onda Ibn Kesir ne kaze malo preciznije sa kojim je to boljim ili slicnim ajetom taj ajet o kamenovanju zamijenjen?!

Medjutim, od svega ovoga možda najveci problem za ovakav sunni stav je bas Omer, koji je tokom svog halifata htio tekst ajeta o kamenovanju dopisati nazad u Kur'anu!

 

Al-Buhari prenosi:

... Omer je rekao: "Kad nebi svijet kazao kako je Omer od sebe dodao nesto Allahovoj knjizi, ja bih svojom rukom zapisao ajet koji govori o kamenovanju ..."

  Buharijina zbirka na Bosanskom; 4 tom, 2 dio, str 414

 

U onom ranijem Bosanskom prijevodu sahih-Buharije se takodje prenosi ove Omerove rijeci, uz dodatak da Omer kaze da bi ajet o kamenovanju dopisao Kur'anu kada bi imao jednog svjedoka za to:

Buharijina zbirka na Bosanskom; str 4406

 

Jedna stvar je apsolutno sigurna: ako je Omer vjerovao u Nesh al-Tilawa, on ne bi rekao ono što je rekao o dopisivanju ajeta!

Štaviše, da je ajet o kamenovanju zaista nekad bio objavljen i ashab Abd al-Rahman ibn 'Awf koji je tom prilikom bio prisutan bi podsjetio Omera (s obzirom na Omerove neispunjene planove) da je i on znao o tom ajetu, i da mu on moze biti taj svjedok!

Kako Omer nije mogao naci ni jednog jedinog svjedoka koji bi mu potvrdio da je ajet o kamenonovanju zaista objavljen, shvatamo zasto Omer taj (navodno dokinuti) ajet nije ubacio u Kur'an.

Nasuprot Omeru, treci halifa Osman tvrdi da su u Kur'an ukljuceni svi dokinuti (derogirani) ajeti!

 

Buhari biljezi:

"Upitao sam Osmana (o ajetu): "Oni medju vama kojima se primice smrt, a koji ostavljaju iza sebe zene ...." - pa je on odgovorio: Stavio ga je van snage drugi ajet"

'Pa zasto ga onda zapisujes (u mushafu)?

(ili: Pa zasto ga onda ostavljas u njemu?')

'Sine brata moga', odgovorio je on. 'Ja nista u njemu ne mijenjam (i ne uklanjam) s njegova mjesta!'

Buharijina zbirka na Bosanskom; 3 tom, 2 dio, str 51

 

U fusnoti br.8 na str 51-52, se u vezi ovoga kaze:

Cini se da je Abdullah b. Zubejr, radijallahu anhuma, mislio da ajet ciji je propis dokinut ne treba vise ostavljati u Mushafu, pa mu je Osman, radijallahu anhu, odgovorio da takav postupak nije nuzan, nego da se s tim u vezi slijedi ono sto Uzviseni Allah preko Dzibrila naredi Svome Poslaniku. Ajeti ciji su propisi stavljeni van snage zadrzani su u mushafu iz drugih korisnih razloga, kao sto su: stjecanje nagrade njihovim ucenjem i podsjecanje na Allahovu milost, ukoliko je obesnazeni propis bio tezi od obesnazujuceg.

 

Ovdje vidimo da cak i ovaj wehabijski alim u svom komentaru ovog hadisa (spram Abdulrvarisa Ribe i ostalih sunnija) ima suprotan stav kada se tice dokinutih ajeta, pa na osnovu toga i objasnjava razloge zbog kojih se u Kur'anu nalaze i ajeti koji su dokinuti. Zar onda iz istih razloga (stjecanje nagrade njihovim ucenjem) nije Osman trebao u Kur'anu ostaviti i navodni ajet o "starcu i starici koji pocine zinaluk".

 

Takodje, ukoliko je Osman vjerovao u Nesikh al-Tilawa, on onda nebi izrekao nesto tako. U tom slucaju bi on znao da odredjeni ajeti u Kur'anu moraju jednostavno biti izbaceni iz Kur'anskog texta! Medjutim, jasno je da je Osman imao skorz suprotan stav.

Naše pitanje profesoru Abdulvarisu i ostalim sunnijama: "Dali stvarno Osman nije izbacio nijedan dokinuti ajet sa njegovog izvornog mjesta"?

 

 

Aisha i ajet o dojenju odraslog muskarca!

 

 

Sunnije smatraju da argumentom (Nesikh al-Tilawah) mogu riješiti ovakve probleme. Iz tog razloga bi mozda koristilo da profesor Abdulvaris i njegovi sljedbenici razmisle i o tvrdnjama iz sledecih sunni hadisa:

Aisa, ra, rekla je: Od Kur'ana je objavljeno i ovo: Deset uobicajenih dojenja zabranjuje brak. Potom je to derogirano sa pet uobicajenih dojenja. Allhov Poslanik (s) je umro i ona su ucena i smatrana Kur'anskim

Vidi wvw.sahihmuslim.com knjiga 8, hadis 3421 kao i Muslimova zbirka hadisa (prevod S. Kurdic) hadis br. 879

(napomena, za razliku od Muslimove zbirke od S.Kurdica, u Muslimovoj zbirci u izdanju el-Kalema se u tom istom hadisu uz malo drugaciji izbor rijeci pogresno prevodi broj dojenja, pa se umjesto za deset, kaze da je bilo "devet" dojenja.

  sazetak Muslimove zbirke na Bosanskom, pogledaj stranu 381, hadis 879

 

I Ibn Madza bilježe od Aishe:

"Kada su ajet o kamenovanju i ajet o dojenju ODRASLE OSOBE deset puta objavljeni, bili su zapisani na parcetu papira, i cuvani ispod mojeg jastuka. Nakon smrti poslanika (s) dok smo jos bili u zalosti, jedna je koza pojela to parce papira.

Sunni referenca: Sunan Ibne Madza, dio 2, str 39

 

Iz gornjih hadisa razumijemo da je:

Navodno je bio objavljen ajet "o deset dojenja" odrasle osobe, radi sklapanja porodicnih veza.

Onda je taj ajet "o deset dojenja" derogiran drugim ajetom od samo "pet dojenja"! Ajet "o pet dojenja" je bio objavljen, zapisan i ucen kako prije, tako i nakon sto je poslanik Muhamed (s) umro.

 

Prema Aishi, ajet "o kamenovanju" je takodjer objavljen, i ona je cuvala zapis tog ajeta pod njezinim jastukom. Zapis ajeta "o deset dojenja" i zapis ajeta "o kamenovanju" su bili na istom papiru. Medjutim, dok je ona jos bila u zalosti zbog poslanikove (s) smrti, jedna je koza pojela taj papir.

 

Iz konteksta ovih hadisa vidimo da se njima zeli reci da se kao i u slucaju "ajeta o kamenovanju", tako i u slucaju "ajeta o deset dojenja", tu zapravo radi o ajetima koji su (na jedan ili drugi) nacin derogirani. Necemo sada diskutovati zašto je Aisha cuvala zapise tih derogiranih ajeta, jer to na kraju i nije toliko bitno. Bitnije je da se upitamo sta je sa ajetom "o pet dojenja"? Zasto sada u Kur'anu nemozemo naci taj ajet? U vezi ajeta "o pet dojenja", za profesora Abdulvarisa ostaju dvije moguce opcije:

 

1. Da i za ajet "o pet dojenja" (poput ajeta o kamenovanju) vazi princip Nesikh al-Tilawa, tj da mu je derogiran tekst, a pravilo ostalo na snazi:

 

2. Da je ajet "o pet dojenja" (poput ajeta o deset dojenja) potpuno derogiran-dokinut

 

Aisha nije spomenula ništa o derogiranju-ukidanju tog ajeta "o pet dojenja". Cak sta vise, prema njezinim rijecima, taj ajet je navodno bio dio Kur'ana u vrijeme poslanikovog (s) preseljenja na ahiret. Zbog toga ova druga opcija jednostavno otpada!

Ukoliko profesor smatra da u vezi ajeta "o pet dojenja" vazi prva opcija, onda nam Osmanova tvrdnja da je on u Kur'anu (kojeg sada imamo u rukama) uvrstio sve, pa cak i one dokinute ajete, to nam onda i dalje ostaje kamen spoticanja!

 

Ukoliko bi uz sve to nekako i prihvatili tvrdnju da u vezi ajeta "o pet dojenja" ipak vazi Nesikh al-Tilawa (dokinuce teksta dok njegov propis vazi i dalje), onda nam i dalje ostaje pitanje: zašto se taj ajet nalazio u Kur'anu sve do poslanikovog (s) preseljenja na ahiret? Takodjer, ukoliko propis tog dokinutog ajeta i dalje vazi, gdje se onda taj propis "o pet dojenja" moze naci u sunni fikhu? Ukoliko taj propis i dalje vazi, onda je bilo pogresno kaznjavati dr. Izzeta Atiye zbog njegove fetve o tome.

 

Za one koji nisu upoznati sa tim slucajem, dr Izzet Atiyya je bio alim na univerzitetu al Azhar - Kairo. Zeleci olaksati boravak nekog muskarca i zene u istoj radnoj prostoriji, dr Izzet je na osnovu sunni hadisa izdao fetvu po kojoj ukoliko bi neka zena podojila pet puta nekog muskarca, onda bi se time uspostavile familijarne veze, jer bi ona onda bila njegova majka po mlijeku, a sto bi onda njima omogucilo mnoge olaksice na poslu, kao npr ona onda u njegovom prisustvu nebi morala nositi hidzab, isl. Ova fetve je prouzrokovala da dr. Izzet Atiya izgubi posao. Vise o ovom mozete procitati na nasoj stanici.

 

Medjutim ne budimo sada previse sentimentalni u vezi sudbine dr Izzeta, jer iako se jadnik povodio sa hadisima koji su po sunnijama sahih, ipak zdravim razumom je mogao zakljuciti da je totalno nemoralno dozvoliti da neka zena doji odraslog muskarca! Nakon svega i dalje ostaje pitanje: Gdje je ajet "o pet dojenja", kao i kakav je status tog ajeta?

 

 

Aisha, Hafsa i "asr" ajet

 

 

Imam Muslim bilježi o jednom derogiranom ajetu:

Al-Bara 'b. 'Azib prenosi: Ovaj ajet je objavljen (na ovaj nacin): "Cuvajte salate i ASR salat." Mi smo tako ucili (na ovaj nacin), dok je Allah to želio. Allah je onda to dokinuo i bilo je objavljeno: "Cuvajte salate, i salat srednji." Jedna osoba koja je sjedila iz Shaqiqa (jedan od pripovjedaca u lancu prenosioca) rece: Sada to podrazumijeva salat 'Asr. Na to je al-Bara rekao: Vec sam vas obavijestio kako je ovaj (ajet) objavljen i kako ga je Allah dokinuo, a Allah zna najbolje. Imam Muslim kaze: Ashja'i je to prenio od iz Sufjan al-Thauria, koji je to prenio od al-Aswad b. Qaisa, koji ga je to prenio od "Uqbe, koji je to prenio od al-Bara 'b. 'Aziba koji je rekao: Mi smo ucili sa poslanikom (nek je mir na njega) (gore navedene ajet kao što je ovaj, tj umjesto Salat al-Wusta, Salat al-'Asr) tokom odredjenog vremena, kao što je navedeno (u gore-citiranom hadisu).

(wvw.sahihmuslim.com hadis br 1317)

 

Ajet o kojem se ovdje radi je "Cuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni." (Kur'an 2:238 prevod M.Mlivo).

Sastavljajuci Kur'an kojeg muslimani i dan-danas imaju, Osman je rekao da iz njega nije nista izbacio, cak ni one derogirane - dokinute ajete. Medjutim iz teksta ajeta 2:238 vidimo da se u njemu ne nalaze navodni dokinuti dio "i ASR salat". Dali je zbog tvrdnje u gornjem hadisu al-Bara bio u zabludi, ili je mozda zbog pogresnog ucenja tog ajeta na taj nacin on pokušao spasiti svoj ugled?

 

Sunnije ce se mozda šokirati saznanjem da je Aisha smatrala da rijeci "i ASR Salat", nisu dokinute, vec da su i dalje dio tog ajeta! Al-Tirmidhi biljezi:

2982. Ebu Yunus, oslobodjeni rob 'Aishe je rekao: "Aisha mi naredi da napisem za nju Mushaf, i ona rece: "Kazat ces mi kad dodjes do ovog ajeta: "Cuvajte salate, i salat srednji." Pa kad sam dosao ja joj rekoh i ona mi je diktirala: "Cuvajte salate i salat srednji, i salat 'Asr i stojte Allahu skrušeni." Ona rece: "Ja sam cula to od Allahovog poslanika" (Sahih).

Sunni referenca: Sunnan at-Tirmidhi; tom 5, poglavlje 2 u vezi sure el-Bekara, hadis 2982

 

Sunni imam Malik bilježi:

Yahya mi je prenio od Malika od Zayda ibn Aslama od al-Qaqa ibn Hakima da je Ebu Yunus, mawla od A'ishe umm al-muminin rekao: "Aisha mi je naredila da napisem Kur'an za nju. Ona rece, 'Kada dodjes do ovog ajeta javi mi, "Cuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni." Kada sam dosao ja joj rekoh, a ona mi je diktirala, "Cuvajte salate i salat srednji, i salat 'Asr i stojte Allahu skrušeni."

(Muwetta imama Malika, tom 8, hadis 8.8.26)

 

Kao i:

Yahya mi je prenio od Malika od Zayda ibn Amr ibn Aslame da je Rafi rekao: "Pisao sam Kur'an za Hafsu, umm al-muminin, i ona rece, "javi mi kada dodjes do ovovog ajeta, "Cuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni." Kada sam dosao ja joj rekoh, a ona mi je diktirala, "Cuvajte salate i salat srednji, i salat 'Asr i stojte Allahu skrušeni."

(Muwetta imama Malika, tom 8, hadis 8.8.27)

 

Obojica (Ebu Yunus i Rafi) su znali uobicajeni nacin ucenja tog ajeta, ali ga opet nikad nisu ucili na taj nacin, jer su bili uvjereni da su rijeci "i salat ASR" pogresno izostavljene iz Kur'ana!

Interesantno bi bilo znati dali bi sunnije kroz propis Nasikh al-Tilawa opravdavali ovakav stav "majki vjernika"? Mozda, mada one tako opravdanje sigurno nebi prihvatile, jer njihovo insistiranje na zapisivanju toga ajeta nam govori da one osim sto nisu znale za takav propis, takodje nam govori i to da takav propis nije ni postojao u njihovo vrijeme!

 

 

Ibn Mes'ud i sure al-Feleq i an-Nas!

 

 

Gore smo vidjeli nekoliko sunni hadisa koji govore o Ibn Mesudu kao vrsnom poznavaocu Kur'ana. Zato, opet o njemu i njegovim stavovima u vezi Kur'ana.

Ibn Mesud je bio poznat po negiranju bilo kakve mogucnost Nasikh al-Tilawa, pa i ako to nije izravno-direktno cinio. On je bas zbog toga sunnijama kost u grlu. Dok su Aisha i Hafsa vjerovale da su rijeci "i salat 'Asr" bile pogresno izostavljanje iz Kur'ana, dotle je Ibn Mesud smatra da su sure al-Feleq, kao i sura al-Nas, pogrijesno dodate Kur'anu!

 

Buharija bilježi:

Pricao je Zirr bin Hubaish: Pitao sam Ubai bin Ka'ba, "O Ebu Al-Mundhir! Brat tvoj, Ibn Mas'ud kaze tako i tako (tj. dva Mu'awwidh-a ne pripadaju Kur'anu)." Ubai rece: "Pitao sam Allahova poslanika o njima, i on je rekao, "One su mi objavljene, i ja sam ih ucio (kao dio Kur'ana)," Pa je Ubai dodao: "Pa mi kazemo kao što je Allahova poslanik rekao".

(Buharijina zbirka na Bosanskom; str 3275)

 

I Ibn Kesir u njegovom tefsiru ajeta 113:1 potvrdjuje ovo:

Imam Ahmed od Zerr b. Hubejša navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne piše poglavlja "pa mi je rekao: /719/ 'Svjedocim da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je Džibril, a.s., rekao: 'Reci: 'Utjecem se Gospodaru svitanja'' ...

(Tefisir Ibn Kesira na Bosanskom - Sazetak, tefisr 113 sure el-Felek)

 

Pored toga, Ibn Mesud je smatrao da su i jos neke rijeci pogresno dodate Kur'anu!

U Kur'anu 92:3 mozemo procitati ajet: Ve ma halekaz-zekere vel-unsa i Onoga koji muško i žensko stvara

A evo i Ibn Mes'udova verzija tih ajeta:

 

Prenosi se od Alkame:

"Otisao sam u Sam, klanjao dva rekeata i zamolio: Gospodaru moj, podari mmi sugovornika!' Ugledao sam sejha kako mi prilazi. Kad se primakao, rekoh: Nadam se da je Allah udovoljio mojoj dovi! Odakle si?, upitao me je. Iz Kufe, odgovorio sam, a on stade pitati: Zar medju vama nije bio onaj koji je (Poslaniku) cuvao nanule, jastuk i ledjen (Abdullah b. Mesud)? Zar nije jedan od vas onaj koji je sacuvan od sejtana (Ammar)? Zar kod vas nije bio onaj sto je znao tajnu koju nije znao niko drugi osim njega (Huzejfe)? Kako je (Abdullah) ibn-Umm-Abd ucio: Tako mi noci ...?, upitao je. Tada sam ja proucio: "Tako mi noci kada tmine razastre, i dana kada svane, i muska i zenska .... (umjesto: i Onog koji musko i zensko stvara ...)"

(Buharijina zbirka na Bosanskom, 3 tom, 1 dio, str 67)

 

Takodje i ashab Ebu Darda potvrdjujuci Ibn Mesudovu verziju ovog ajeta, kao i njegovo protivljenje onim koji su ovaj ajet ucili kao sto to cine muslimani danas. Više detalja o tome nam prenosi Buharija u svoj zbirci:

Pricao je Ibrahim, a ovaj od Alkame da je kazivao: Usao sam u Sam u grupi s Abdullahovim drugovima. Kad je za nas cuo Ebu-Derda, dosao je i upitao nas: "Ima li medju vama neko ko uci? Da, odgovorili smo. Ko medju vama najbolje uci?, upitao je. Pokazali su na mene. Uci, rece on, te proucih: "Tako mi noci kada tmnine razastre, i kada svane, i muska i zenska ..." Jesi li zaista to cuo iz usta svog druga?, upitao je, a ja odgovorih: Da. I ja sam to cuo iz usta Vjerovjesnikovih, sallahahu alejhi ve sellem, rece on, a ovi to negiraju!

Buharijina zbirka na Bosanskom, 3 tom, 2 dio, str 441-442

 

Kao i naredni hadis:

Pricao je Ibrahim: Abdullahovi drugovi dosli su Ebu Derdau, pa ih je on trazio i nasao ih, a onda ih upitao: "Ko od vas uci Abdullahovim kiraetom?" Svi mi, odgovorili su. Pa ko od vas najbolje pamti?, upitao je. Pokazali su na Alkamu. "Kako si ga cuo da uci Vel-lejli iza jagsa?, upitao je, A Alkama odgovori: Vez-zekeri vel-unsa (I muska i zenska)" Svjedocim, rece on, da sam cuo Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, kako uci ovako, a oni traze od mene da ucim: Ve ma halekaz-zekere vel-unsa (I stvaraoca muska i zenska). Tako mi Allaha ne zelim ih u tome slijediti!

Buharijina zbirka na Bosanskom, 3 tom, 2 dio, str 442

 

Zbog ovog pitamo sada sunnije: Znajuci da je poslanik (s) preporucio Ibn Mesuda kao jednog od najboljih poznavaoca Kur'ana, zar se onda moze negirati, a kao rezultat citiranih predaja, da je Ibn Mesud smatrao da u Kur'anu (kojeg imamo danas) postoje nedostatci?

Postoji li možda neki nacin da ga se odbrani od takve tvrdnje? Takodjer, zar nisu Aisha i Hafsa vjerovale u nedostatak pojedinih rijeci u Kur'anu? Dali usljed toga sunnije smatraju nevjernicima Ibn Mesuda, Omera, Aishu, Hafsu, Ebu Derdu idr ashabe, a zbog njihovog ocitog ubjedjenja u vezi neispravnosti pojedinih Kur'anskih ajeta i sura?

 

 

Sedam Kur'anskih verzija

 

 

Cesto smo svjedoci kako se pojedini sunnije svom snagom trude "dokazati" da šiie vjeruju u neispravnost (tahrif) Kur'ana. Jasno je da je takav njihov cin bez ikakve logike. Shiie ne vjeruju u Tahrif, ali cak i ako bi to shiie vjerovali (a nevjeruju), onda i dalje sunnije nebi time nista postigli, jer su Omer, Aiša, Ibn Mesud i mnogi drugi ashabi ocigledno vjerovali u Tahrif! Dakle, umjesto sta sunnije sa takvim laznim tvrdnjama pokušavaju dokazati nesto protiv šiia, oni bi takve tvrdnje trebali najpre usmjeriti na ashabe, a koje sunnije bukvalno obožavaju. Ako bi šiie bili nevjernici zbog vjerovanje u Tahrif (opet kažemo da mi to ne cinimo), onda bi po tom istom principu Omer, Aiša, Ibn Mesud i drugi ashabi takodjer bili nevjernici zbog njihova stava o nedostatku pojedinih ajeta u Kur'anu!

 

Ono što sve ovo cini jos ironicnijim je to da svaki sunija (iako oni to ne priznaju) zapravo vjeruje u Tahrif Kur'ana! Takodjer i wehabije vjeruju u Tahrif Kur'ana! Prije nego iznesemo detalje o tome zeljeli bi najpre ukratko objasniti pravo šiijsko shvatanje o tom pitanju.

 

Veliki Ayatollah Nasir Makarim al-Shirazi (ra) kaže:

Kur'an je ona jedina neusporediva božanska objava, koju imamo u rukama, bez promjena ili izmjena.

Shiia referenca: sažetak propisa po odlukama Velikog Ayatollaha Naasir Makaarim Ash-Shirazia; str 3

Veliki Ayatollah je donio ovu fetvu iako je znao da postoje šiia hadisi koji podržavaju Tahrif. U shiizmu postoji vrlo jasan princip da: "Sve što proturjeci Kur'anu, pa ma koliko to prividno izgledalo pouzdano je laž."

 

Ovo nacelo je potvrdjeno i u ovom šiia hadisu

Pricao je Yunus Odputovao sam u Irak, gdje susretoh nekoliko drugova Imama al-Baqira (s), kao i dosta drugova Imama al-Sadiqa (s). Prepisao sam mnoge od hadisa imama koji su bili zabjelezeni). Kasnije sam ih pokazao imamu al-Ridi (s) koji mi rece: "Ebu al-Khatab je falsifikovao hadise i pripisao ih Imamu al-Sadiqu (s). Nek je Allahovo prokletstvo na njega i njegove sljedbenike koji još uvijek podmecu takve izjave u dijelima Imama al-Sadiqa (s). Ne prihvacaj kao naše bilo šta a sto se se ne slaže s Kur'anom i sunnetom. I mi prenosimo samo ono što su kazu Allah i Njegov poslanik, mir na njega i njegovu porodicu. Mi nikada ne kažemo "ova ili ona osoba kaze tako i tako", jer bi tako naše izjave bile zbunjujuce. Izjave našeg prvog imama su iste kao i onog zadnjeg od nas, i izjave prvog imama potvrdjuju ono što zadnji od nas kaze. Ako vam iko kaže drugacije, trebate odbaciti njegovu izjavu, jer sa svakom od naših izjava je istina i svjetlost. Sve što nije podržano od istine i u cemu nema svjetla, je izreceno od sejtana!"

Shiia referenca: Al-Kutubi, al-Rijal, tom 2, str 489

 

U shiizmu dakle, da bi neki hadis bio smatran "sahih-hadisom" nije dovoljno da taj hadis ima sahih-lanac prenosioca! Umjesto toga, sahih-hadis osim sahih-lanca prenosioca mora imati i "sahih MATN" (sahih-tekst)! Ako tekst nije u redu ili ako se suprotstavlja Kur'anu, onda je taj hadis laž pripisana bezgrjesnim imamima (a.s). Ovo je sazetak temeljnog nacela šiiiskog ucenja o hadisima. Ovo nacelo je razlog zbog kojeg šiie odbacuju sve pro-tahrif hadise koji se nalaze u njihovim zbirkama hadisa. Svi takvi hadisi imaju slab matn-tekst.

 

Za razliku od toga, upitajmo wehabije koji je to "Zikr" obecao Allah da ce cuvati u ajetu: Uistinu! Mi, objavljujemo Zikr, i uistinu!, Mi smo njegovi cuvari. (Kur'an 15:9; prevod M.Mlivo)

 

Obicni sunija bi odgovorio: to je Kur'an koji imamo u našim rukama, i njega je Allah zaštito! Medjutim, uceniji sunija nikada sebe nebi dopustio da se tako osramoti! Prema sunni hadisima "Zikr" (Kur'an) se u vrijeme poslanika Muhameda (s) sastojao od sedam ahruf (verzija), svaka u potpunosti DRUGACIJA od druge. U biti, prema sunni islamu radi se o sedam verzija Kur'ana, a koji su se zajedno nazivali "Zikr".

 

Al-Buhari biljezi:

- Cuo sam Omera b. Hattaba, radijalahu anhu, kako kaze da je cuo Hisama b.Hakima da uci poglavlje el-Furkan ne onako kako ga ja ucim i kako ga je ucio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selem, pa sam htio da mu se suprostavim, ali sam ga ostavio da zavrsi. Potom sam ga uhvatio za ogrtac, doveo ga Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "Cuo sam ovoga da uci drugacije od onoga kako si mi ti ucio". - Pusti ga! - rekao mi je. Potom je njemu kazao: "Uci!" On je ucio i Allajhiselam mu rece: "Tako je objavljeno" Zatim je rekao meni: "Uci!" Ja sam ucio i on rece. "I tako je objavljeno. Kur'an je objavljen na sedam nacina (ucenja), pa ucite ga kako je lakse!"

Buharijina zbirka na Bosanskom, 2 tom, 1 dio, str 303

 

Napomenimo da te razlike nisu bile neke obicne razlike u dijalektu, jer su obojica i Omer kao i Hisham govorili isti dijalekat, kao i pripadali istom Kurejsijskom plemenu.

Po sunnizmu je postojalo sedam razlicitih vezija Kur'ana, i poslanik Muhamed (s) je navodno sve njih podrzavao.

 

Muslim u svom sahihu takodjer bilježi:

Ubayy b. Ka'b je prenio: Bio sam u džamiji kada je ušao covjek i klanjao uceci (Kur'an) na nacin koji sam zamjerio. Zatim još jedan covjek ušao (u džamiji) i ucio na nacin razlicit od njegova druga. Kada smo zavrsili namaz, svi smo otišli Allahovom poslaniku i rekoh mu: "Ovaj covjek uci na nacin na koji mu zamiram, a drugi je ušao i uci na nacin razlicit od njegova druga. Allahov poslanik ih upita da uce, pa su ucili, pa Allahov poslanik izrazi odobravanje njihovog cina (njihovog nacina ucenja). I tada se u mom umu dogodi vrstu poricanja koje se nije javila ni za vrijeme dzahilijeta. Kada je Allahov poslanik vidio koliko je to na mene utjecalo (losim mislima), on me udari po grudima, nakon cega se prekinuh znojeci, osjecajuci kao da sam gleda Allaha sa strahom. On (casni poslanik) mi rece: Ubayy, poruka mi je prenijeta da ucim Kur'an na jedan nacin, a ja sam odgovorio: Ucini (stvari), lahkom za moj narod. Bilo mi je drugi put prenijeto da ga trebam uciti na dva nacina. Ja opet odgovorih: "Ucini to lahkim za moj narod. I opet mi je prenijeto po treci put da ucim na sedam nacina. I (dalje mi je receno): Nastavio si tražiti na svaki odgovor koji sam ti poslao, koji si tražio od mene. Rekao sam: O Allahu! Oprosti narodu mom, oprosti narodu mom, a treci sam odgodio za dan u kojem ce se sva stvorenja okrenuti meni, ukljucujuci cak i Ibrahima (za zagovor).

wvw.sahihmuslim.com, knjiga 4, dio, hadis 1787

 

Šiie imaju potpuno razlicit historijski prikaz Kur'ana. Za shiie je Kur'an objavljen u samo jednom harfu (mnozina ahruf). Medjutim vecina sunni prenosioca, ukljucujuci ashabe, nisu ga bili u stanju prenijeti ispravno. Zbog toga su sunnije i izmisljali hadise kako bi opravdali takve izopacene slucajeve prenosenja Kur'ana. Nakon navodjenja sunni hadisa o sedam harfova, ayatollah al-Khuei kaze:

To su one najvažnije predaje na ovu temu, a sve su prenesene preko sunni izvora. One su u suprotnosti s ispravnom Zurarinom predajom od Ebu Dza'fera [Imam Muhameda al-Baqira] (s). On kaze: Kur'an je jedan, objavljen od Jedinoga. Razlike su medjutim uzrokovane od prenosioca [od ucaca]. (12)

Kao i Al-Fudayl b. Yasar je rekao Ebu AbdAllahu [Imama Dzaferu al-Sadiqu] (s): "Ljudi kazu da je Kur'an objavljen na sedam harfova." Imam odgovori: "Oni lazu, oni su Boziji neprijatelji. Bez sumnje je objavlje u jednom harfu, od onog Jedinog." (13)

 

(12) Shiia referenca: Kulayni, Al-Kafi, hadis 12, citirano u tom 11, str 64-65

(13) Shiia referenca: Kulayni, Al-Kafi, hadis 13, str 66

 

Prema šiiama, Kur'an sadrži samo jedan harf (verziju, narecje). Cak ni sunnije ne osporava cinjenicu da ovaj SADASNJI Kur'an sadrži samo jedan (od sedam) harfova! Pitanje za sunnije je: "Sta je sada sa ostalih šest harfova (verzija-narecja)?! Zar su tih ostalih 6 Kur'anskih (po sunnizmu orginalnih) verzija izgubljene!

Vjerujuci da je izgubljeno 6 Kur'anskih verzija, sunnije na taj nacin poricu Allahovu sposobnost da zaštiti cijeli Zikr! Iz ovog vidimo da svaki sunnija u osnovi vjeruje u necjelovitost i nepotpunost Kur'ana! Od donosenja ovakvog zakljucka u vezi njih, se sunnije ni na koji nacin se ne mogu obraniti. Oni jednostavno nemaju izlaza, niti to mogu poreci!

 

 

Zavrsni dokaz protiv "dokidanja samo teksta"

 

 

Mi shiie ne-smatramo da je Kur'an ne-cjelovit i ne-potpun. Drugim rijecima, mi ne vjerujemo u sve one apsurdne stvari koje nam nasibije i njihovi pomagaci pokušavaju pripisati. Obracajuci se savjesti naših iskrenih citatelja pozivamo ih da kada god im nasibije navedu rijeci nekog šiija alima, ili neki šiia hadis a da bi tako dokazli dokazali nesto protiv shiia, vi se uvijek zapitajte dali ta fetva ili taj hadis proturjeci Kur'anu ili realnosti. Ako to cini, onda je to ili neispravna fetva (pogrešna) ili lazni hadis. To je najbolji zastitnik protiv laži neiskrenih nasibija.

Osman, treci sunni halifa, i treci ashab po velicini kod sunnija, sastavljac Kurana, je izricito tvrdio da je sve dokinute ajeta uvrstio u Kur'anu. Naravno, on posjeduje više znanja od svih sunnija zajedno, a kada se tice pitanja o Kur'anu. Takodjer, niko od ashaba nije opovrga njegove tvrdnje - a što znaci (kada se tice sunni stava o ashabima) - da je on bio u pravu!

Takodje, dali nam sunnije mogu reci šta se dogodilo s jos jednim ajetom, a kojeg u svojem govoru pominje Omer.

Omer je potom sjeo na minber i kada je mujezin zavrsio, on je ustao i uputio hvalu Allahu kakvu On zasluzuje, a zatim rekao: ..... Mi smo u Allahovoj knjizi, izmedju ostalog citali: "Nemoj te se pripisivati ocevima, koji nisu vasi, jer je nevjerstvo da se pripisujete onima koji nisu vasi ocevi"

Buharijina zbirka na Bosanskom, 4 tom, 2 dio, str 212

 

Gdje je ovaj ajet u Kur'anu, a kojeg spominje Omer?

Buharija takodje bjelezi

Pricao nam je Muhammed b Bessar, njemu Ibn-Ebi-Adijj i Sehl b. Jusuf od Katade, a (oni) od Enesa, radijallahu anhu, da su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dosli Ri'l, Zekvan, Usajje i Benu-Lihjan tvrdeci da su primili islam i trazeci ispomoc u ljudstvu protiv svog naroda. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pomogao ih je sa sedamdeset ensarija. Mi smo ih zvali - kaze Enes - ucacima Kur'ana, danju su sjekli (i sakupljali) drva, a nocu su se molili Allahu. Potom su ih oni odveli, i kada su stigli do Bi'ri Me'uneta, iznevjeri su ih i pobili, pa im je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ucio Kunut jedan mjesec (na sabah-namazu) proklinjuci Ri'la, Zekvana i Benu-Lihjana. Katade je izjavio: Pricao je Enes da su oni ucili u vezi s njima Kur'an: "Znajte! Prenosite (i saopcite) nasem narodu da smo se sastali s nasim Gospodarom. On je s nama zadovoljan, i mi smo s Njim", a kasnije je to derogirano.

Buharijina zbirka na Bosanskom, 2 tom, 2 dio, str 184-185

 

Dali nam sunnije mogu reci gdje su ovi ajeti u Kur'anu? Naravno ovdje im ni "Nashk al-Tilawa" ne moze pomoci, jer podsjetimo se propisa o derogaciji a na koju se poziva kako profesor AbdulVaris tako i Ibn Kesir i koja glasi da se "dokidanje derogacija ne odnosi na ono što se saopstava ili konstatuje, gdje nema niti onoga što se dokida, niti onoga što doki­da."

 

Muslim u svom sahihu bilježi:

Prenosi se da je Ebu-l-Esved rekao: - Poslao je Ebu Musa el-Esari po ucace iz Basre pa mu je doslo tri stotine ljudi, dobrih ucaca Kur'ana. Rekao im je: - Vi ste najbolji ucaci Kur'ana medju stanovnicima Basre. Ucite Kur'an. Nemojte da vam se vrijeme ucini dugo pa da vam ogrube srca, kao sto su ogubjela u onih prije vas. Mi smo ucili jednu suru, koja je po duzini i jacini bila slicna suri Beraet, pa je ucinjeno da je zaboravim. ali sam upamtio iz nje: Da covjek ima dvije doline imetka, zudio bi da ima tri, utrobu covjeka moze napuniti samo zemlja. Ucili smo takodjer, suru slicnu onim koje pocinju sa Sebbeha, pa je ucinjeno da je zaboravim, ali sam upamtio iz nje: O vi koji vjerujete, zasto govorite ono sto ne radite. To ce biti upisano kao svjedocenje protiv vas i na Sudnjem danu bicete pitani za ono sto ste govorili.

Sazatak Muslimovih hadisa na Bosankom str 253, hadis 565

 

Gdje su ove sure i ajeti? Zar ce neki sunnija opet reci da je i to derogirano, pa i ako je u njima samo saopstenje / konstatacija, a nema niti onoga što se dokida, niti onoga što dokida?

Iz ovih primjera smo vidjeli odnos sunnizma spram Kur'ana:

 

Vidjeli smo kako sunnizam na racun Kur'ana pokusava odbraniti svoje "zvijezde vodilje" tj ashabe, i kako radi ocuvanja viskog misljenja o tim ashabima sunnizam pokusava Kur'anu pripisivati nedostatke.

Iako sunnije to ne zele priznati, jasno je i da su mnogi ashabi vjerovali u tahrif Kur'ana! Naravno, to se desilo usled ogromne obmane kojoj su bili podlegli nakon poslanikovog (s) preseljenja na ahiret. Zbog toga su oni izmisljali kako ajete, tako i hadise. Ali na kraju, Allah je ipak sacuvao svoj Kur'an!