Četrdeset hadisa iz Sunena

 

 

1, Riječi Allahovog poslanika, s.a.v.a., izgovorene kada je uzeo Alija za mišicu:

“Ovo je predvodnik istinoljubivih, ubica razvratnika, pomognut je ko ga pomogne, napušten je ko ga napusti.” Pa oduži glas (izgovarajući to).

Bilježi ga Hakim od Džabira u Sahihu-l-mustedreku, (Također, Kenzu-l-ummal, 6/153/2527. Sa'lebi ga bilježi od Ebu Zerra u komentaru ajeta o vilajetu u Tefsiru-l-kebiru.) 3/129, zatim kaže: “Vjerodostojnih seneda, ali ga Buharija i Muslim nisu prenijeli.”

 

 

2.    Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.:

“Objavljene su mi o Aliju tri stvari: “Da je on velikodostojnik muslimana, Imam muttekina, i predvodnik ljudi bijelih čela, (ruku i nogu od čestog uzimanja abdesta i mesha).”

Bilježi ga Hakim u Sahihu-l-mustedreku (Bilježe ga Barudi, Ibn Kani', Ibn Ne'im i Bezar. Također, Kenzu-l-ummal, 6/157/2628. ) 3/138, zatim kaže: “Vjerodostojnih seneda, ali ga Buharija i Muslim nisu prenijeli.”

 

3.   Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Objavljeno mi je o Aliju da je on velikodostojnik muslimana, zaštitnik muttekija, predvodnik ljudi bijelih čela.” Bilježi ga Ibn Nedžar (Također, Kenzu-l-ummal, 6/157/2630. ) i drugi autori Sunena. 

 

4.    Rekao je Allahov poslanika, s.a.va., Aliju: “Dobrodošlica velikodostojniku muslimana i Imamu muttekina.” Bilježi ga Ebu Ne'im u Hiljetu-l-evlija ve tabekatu-l-esfija. 

 

(To je 11. predaja od onog što Ibn Ebi Hadid navodi na 450. stranici u Šerhu Nehdži-l-belagatiu drugom svesku. Također, Kenzu-l-ummal, 6/157/2627. )

 

5.    Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: “Prvi koji uđe na ova vrata on je Imam muttekina, velikodostojnik muslimana, veliki poglavar vjere, pečat zavještenika, predvodnik ljudi bijelih čela.” Pa uđe Ali, te on ustade prema njemu nasmijan, zagrli ga, obrisa mu znoj sa čela, govoreći: “Ti ćeš vratiti moj dug, i prenijeti im moju poruku, i objasniti im ono u čemu se razilaze nakon mene.”

(Bilježi ga Ebu Ne'im u Hiljetu-l-evlija ve tabekatu-l-esfija od Enesa. Prenosi ga Ibn Ebi Hadid opširno u Šerhu Nehdži-l-belagati 2/450, pogledaj 9. hadis na toj stranici. )

 

6.    Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista mi je Allah povjerio to da će Ali biti bajrak upute, Imam mojih prijatelja, svjetlo onima koji mi se pokoravaju, on je riječ koju sam učinio obaveznom bogobojaznima...”  (Ebu Ne'im ga bilježi u Hiljetu-l-evlija ve tabekatu-l-esfija od Ebu Berzeta Eslemija, Enesa Ibn Malika. Prenosi ga Allame El-Mu'tezile u Šarhu Nehdži-l-belagati, 2/449.)

Vidiš da su ovih šest hadisa očiti u njegovom Imametu i obaveznosti da mu se pokorava.

 

7.    Poslanik, s.a.v.a., je rukom pokazao na Alija rekavši: “Zaista on je prvi koji je povjerovao u mene, prvi koji će se sa mnom rukovati na Sudnjem danu, on je najveći u iskrenosti, on je Faruk ovog ummeta, rastavlja istinu od neistine, poglavar vjernika...” 

(Bilježi ga Taberani u El-Kebiruod Selmana i Ebu Zerra. Bilježi ga Bejheki u Sunenu. Ibn Adi u Kamiluod Huzejfe. Također, Kenzu-l-ummal, 6/156/2608.)

 

8.    Poslanik, s.a.va., je rekao: “O Ensarije! Želite li da vam ukažem na ono što ako ga se nakon mene budete čvrsto držali nikada nećete zalutati. Ovo je Ali, pa volite ga kako volite mene, i poštujte ga kako poštujete mene. Zaista mi je Džebrail, ovo što sam vam rekao, naredio od Allaha Uzvišenog.” 

(Bilježi ga Taberani u Kebiru; Kenzu-l-ummal, 6/157/2625;  Šerhu Nehdži-l-belagati li Ibn Ebi El-Hadid, 2/450/10. Pogledaj kako je uvjetovao da ako ne žele zalutati, moraju se prihvatiti Alija. A smisao ukazuje na to da je zalutao onaj ko se njega nije prihvatio. Pogledaj njegov imperativ upućen njima da vole Alija kao što vole Vjerovjesnika, i da ga poštuju kao što poštuju Vjerovjesnika. Sve to nije ni zbog čega drugog već, zbog toga što je on njegov nasljednik i upravitelj nakon njega. Razmisliš li o njegovim riječima: “Zaista mi je Džebrail ovo što sam vam rekao, naredio od Allaha,” istina će ti postati kristalno jasna. )

 

9.    Poslanik, s.a.va., je rekao: “Ja sam grad znanja, a Ali je njegova kapija. Pa ko želi znanje, nek uđe na kapiju.”

(Bilježi ga Taberani u El-Kebiruod Ibn Abbasa. Sujuti u El-Džami'u es-Sagiru, str. 107. Hakim u Alijevim vrlinama u Mustedreku 3/226 putem dva vjerodostojna seneda, jedan od Ibn Abbasa, na dva vjerodostojna načina, drugi od Džabir Ibn Abdullaha Ensarija. U korist njihove vjerodostojnosti nudi neporecive argumente. Imam Ahmed Ibn Muhamed ibn Es-Sidik El-Magrebi iz Kaira piše posebno djelo u kojem dokazuje njegovu vjerodostojnost čiji je naslov Fethu-l-meleku El-Alijji bi sihati hadisi babu medineti-l-ilmi Alijj. Štampana je 1354. godine po H. od strane El-Metbuatu-l-islamijjetu bi Misri Dostoji da ljudi koji se bave diskusijama steknu podrobni uvid u ovu knjigu, jer u njoj ima velikog znanja. A klevete koje nasibije iznose na račun ovog hadisa, poslovično poznatog, i koji u govoru koristi i elita i običan puk i na selu i u gradu, one su nevažne. Obratio sam pozornost na njihove klevete, i uvidio da su neosnovane optužbe. Jedini argument koji su iznijeli je prostakluk i pristrasnost. O čemu Hafiz Salahudin Ala'i otvoreno govori, citirajući govor o neispravnosti ovih stavova od Zehebija i drugih, pa kaže: “O ovom hadisu nisu iznijeli ništa što bi aludiralo na njegovu slabost, osim na silu nametnutog neosnovanog mišljenja.”)

 

10.    Poslanik, s.a.va., je rekao: “Ja sam kuća mudrosti, a Ali je kapija te kuće.”

(Bilježi ga Tirmizi u svome Sahihu. Isto tako i Ibn Džerir. Od njih ih prenosi više istaknutih muhadisa poput Mutekija Hindija u Kenzu-l-ummalu 6/401, u njemu kaže: “Rekao je Ibn Džerir: “Ovaj hadis je kod nas vjerodostojnog seneda...”

Od Tirmizija ga prenosi Dželaludin Sujuti u okviru harfa hemze, u Džami'u-l-Džavami'u i El-Džami'u es-Sagiru 1/170. )

 

11.    Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ali je kapija moga znanja, i onaj koji nakon mene razjašnjava mome ummetu ono s čime sam poslat, ljubav prema njemu je vjerovanje, mržnja prema njemu je licemjerstvo...”

(Bilježi ga Dejlemi od Ebu Zerra; Kenzu-l-ummal, 6/156. )

 

12.    Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju:

“Ti objašnjavaš mome ummetu ono o čemu se nakon mene razilaze.”

Bilježi ga Hakim u Mustedreku (Bilježi ga i Dejlemi od Enesa također; Kenzu-l-ummal, 6/156.) 3/122 od Enesa, zatim kaže: “Ovaj hadis je vjerodostojan u skladu sa kriterijima dvaju šejhova (Buharije i Muslima) ali, oni ga ne bilježe.”

Ja kažem da onaj koji promisli o ovom i sličnim hadisima znat će da je Ali, u odnosu na Poslanika, kao što je Poslanik u odnosu na Allaha, s.v.t. Zaista Svevišnji kaže: I objavljujemo tebi Knjigu - samo da im objasniš ono o čemu se razilaze - i kao uputu i milost, narodu koji vjeruje. (16:64) A Allahov poslanik kaže Aliju: “Ti objašnjavaš mome ummetu ono o čemu se nakon mene razilaze.”

 

13.    Poslanik, s.a.va., u merfu' hadisu kojeg bilježi Ibn Es-Semak od Ebu Bekra, kaže: “Ali je položajem u odnosu na mene poput moga položaja u odnosu na moga Gospodara.”

(Prenosi ga Ibn Hadžer u Mekasidu - peti maksad; Es-Savaiku el-Muhrike 2/518. )

 

14.    Darekutni u El-Efradu prenosi merfu' hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Ali Ibn Ebi Talib je kapija oprosta, ko uđe na nju on je vjernik, a ko iziđe iz nje on je nevjernik.”

(Kenzu-l-ummal, 6/153/2528. )

 

15.    Poslanikove, s.a.v.a., riječi na dan Arefata, na Oprosnom hadžu:

“Ali je od mene a ja sam od Alija, i ne može izvršiti moju dužnost niko osim mene ili Alija.”

(Bilježi ga Ibn Madže u poglavlju Vrline ashaba u Sunenu 1/92. Isto tako Tirmizi i Nesai u Sahihima. Kenzu-l-ummal, 6/153/2531. Imam Ahmed u Musnedu 4/164, od Habešija Ibn Džunadeta brojnim načinima tradiranja a svaki od njih je vjerodostojan. Dovoljno ti je što ga prenosi od Jahja Ibn Adema od Israila Ibn Junusa od njegova djeda Ishaka Es-Sebi'ija od Habešija. Svaki od navedenih je autoritet  kod obaju šejhova (Buharije i Muslima) i oni su se na njih pozivali u svojim Sahihima. Ko se obrati ovom hadisu u Ahmedovom Musnedu, znat će da je izgovoren na Oprosnom hadžu, nakon kojeg se Allahov poslanik nije dugo zadržao na ovom prolaznom svijetu. Prije toga je Poslanik, s.a.v.a., poslao po Ebu Bekru deset ajeta iz sure Bera'at da ih pročita stanovnicima Mekke. Nakon toga je pozvao Alija – kako to prenosi Ahmed u Musnedu 1/151, pa mu je rekao: “Stigni Ebu Bekra, gdje god ga nađeš uzmi od njega pismo. Pa ti idi i pročitaj ga stanovnicima Mekke.” Stigao ga je u Džuhfi, te uzeo pismo od njega.” Pa kaže: “Vratio se Ebu Bekr kod Vjerovjesnika, s.a.v.a., pa ga upita: “O Allahov poslaniče, da li je to nešto o meni objavljeno?” Poslanik reče: “Ne, već mi je došao Džebrail i rekao mi: “Niko ne izvršava ono što je tvoje osim tebe ili čovjeka od tebe...” U drugoj predaji, koju Ahmed bilježi u Musnedu 1/150, od Alija kada ga je Vjerovjesnik poslao sa surom Bera'at rekao mu je da je bezuvjetno mora odnijeti ili on ili ja. Rekao je Ali: “Pa kada je tako, pa ja ću je odnijeti.” Poslanik, s.a.v.a., reče: “Pohiti, jer Allah će ti jezik učvrstiti a srce uputiti...” 

 

Uistinu, to je riječ izaslanika plemenitog, Posjednika moći, kod Vlasnika Arša cijenjenog, Slušanog, tamo pouzdanog. I nije drug vaš lud. (81:19-22) I ne govori on po hiru svome. Nije to do li Objava, objavljuje se. (53:3-4) Pa kuda idete? I šta imate za reći o ovim vjerodostojnim predajama? Tekstovima očitim? Kada dobro razmisliš o ovom obećanju, i pažljivo pogledaš mudrost njenog proklamisanja na Velikom (oprosnom) hadžu, pred svima, tebi se istina otkriva u najjasnijem obliku. I kada pogledaš na tekst kako je kratak, i na značenje, koliko je veličanstveno i razgovjetno, tada bi ga veličao najvećim veličanjem, jer je u sebi sabrao pa sve obuhvatio i uopćio, usprkos sažetosti, sve je do kraja nabrojao. Pored Alija, nikom drugom nije ostavio dostojnost za izvršenje bilo kakve dužnosti. Ne treba se čuditi, jer zaista ne može umjesto Vjerovjesnika njegovu dužnost izvršiti osim njegov opunomoćenik. Niti na njegovo mjesto može stati osim njegov namjesnik i ovlaštenik. Svaka hvala pripada Allaha, Koji nas uputi prema ovom, i ne bismo upućeni bili da nas Allah uputio nije.

 

 

16.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko je meni pokoran, pa pokoran je Allahu, ko je meni neposlušan, pa neposlušan je Allahu. Ko je pokoran Aliju, pa pokoran je meni, ko je Aliju neposlušan, pa meni je neposlušan.”

       Bilježi ga Hakim u Mustedreku, 3/121, Zehebi na istoj stranici u Talhisu, obojica jasno daju do znanja da je predaja vjerodostojna u skladu sa kriterijima Buharije i Muslima.

 

17.    Rekao je Poslanik, s.a.va.: “O Ali, ko se odvoji od mene, pa odvojio se od Allaha, a ko se odvoji od tebe, pa odvojio se od mene.”

Bilježi ga Hakim u Sahihu, 3/124, pa kaže: “Lanac prenosilaca mu je vjerodostojan, ali ga ne bilježe Buharija i Muslim.”

 

18.     U hadisu koji prenosi Ummu Seleme Poslanik, s.a.v.a., kaže:

“Ko vrijeđa Alija, vrijeđao je mene.” 

 

Bilježi ga Hakim u Mustedreku, 3/121, dajući do znanja da je vjerodostojan u skladu sa kriterijem Buharije i Muslima. Zehebi ga bilježi u Talhisu, dajući do znanja da je vjerodostojan. Ahmed ga prenosi od Ummi Seleme u Musnedu, 6/323. Nesai u El-Hasaisu el-Alevije, str. 17. I drugi koji su bilježili hadise. Slična ovoj predaji su riječi Poslanika, s.a.v.a., koje prenosi Amr Ibn Šas: “Ko uznemiri Alija, uznemirio je mene.”

 

19.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko voli Alija, voli i mene, ko razljuti Alija, razljutio je i mene.”

Bilježi ga Hakim u Mustedreku 3/130, ocjenujući ga vjerodostojnim u skladu s kriterijima Buharije i Muslima. Bilježi ga Zehebi u Talhisu, priznajući da je vjerodostojan u skladu sa ovim kriterijem. Slično ovoj predaji su Alijeve riječi: (U onome što bilježi Muslim u Sahihu 1/46, u poglavlju Kitabu-l-iman. Smisao ovog hadisa prenosi Ibn Abdulber u biografiji Alija u El-Isti'abu od grupe ashaba. U 36. pismu je zabilježen hadis od Burejde pa pogledaj. Poslanikove, s.a.v.a., riječi su postigle nivo tavatura: “Bože, pomozi onome ko ga pomogne, budi neprijatelj onome ko mu je neprijatelj.” Što priznaje i autor El-Fetava el-Hamidijjeu traktatu pod naslovom Es-Salatu-l-fahire fi el-hadisi-l-mutevatire. ) 

“Tako mi Onoga Koji rascijepljuje sjemenke, i koji je stvorio povjetarac, zaista je to obećanje Nebijja el-umijja, s.a.v.a.: “Ne voli me osim vjernika i ne mrzi me osim licemjera.”

 

20.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ali, ti si velikodostojnik na Dunjaluku i velikodostojnik na Ahiretu, tvoj je prijatelj, moj prijatelj, moj je prijatelj Allahov prijatelj. Tvoj neprijatelj moj je neprijatelj, a moj neprijatelj Božiji je neprijatelj. I teško onom ko te bude mrzio poslije mene.”

       Bilježi ga Hakim u El-Mustedreku, 3/128, ocjenjujući ga vjerodostojnim u skladu sa kriterijima Buharije i Muslima.  

(Prenosi ga posredstvom Ebu El-Ezhera od Abdurezaka, od Muamera od Zuhrija od Ubejdulaha ibn Abdullaha od Ibn Abasa. Svi oni su autoriteti. Usljed toga Hakim nakon izricanja ocjene da je hadis vjerodostojan u skladu sa kriterijima dvaju šejhova, kaže: “Ebu El-Ezher je po njihovom konsenzusu pouzdan, i kada pouzdani prenosilac samostalno prenosi hadis, taj je hadis u skladu sa njim vjerodostojan.” Zatim je rekao: “Čuo sam Ebu Abdullaha Kurešija kako govori: “Čuo sam Ahmeda Ibn Jahjaa El-Halevanija da kaže: “Kada je Ebu El-Ezher stigao iz San'e i počeo ovaj hadis citirati pred ljudima u Bagdadu, Jahja Ibn Mu'in ga je porekao. Pa kada je na jednom skupu bio njegov red da govori, pri kraju skupa reče: “Gdje je taj Nisaburijski lažac koji ovaj hadis spominje od Abdurezaka?” Ebu El-Ezher ustade pa reče: “Evo, tu sam.” Jahja Ibn Mu'in se nasmija na te riječi i na njegov istup pred skupom. Pa mu priđe i sjede pored njega. Zatim ga upita: “Kako to da je Abdurezak ovaj hadis prenio samo tebi i nikom drugom?” On reče: “Znaj o Jahja, kada sam stigao u San'u, Zekerija bijaše otišao u svoje selo, koje je daleko odatle. Ja se uputih tamo, iako sam bio bolestan. Samo što sam stigao kod njega on me upita o Horasanu. Te ga ja upoznah s tim. Zapisivao sam od njega hadise koje mi je kazivao, i s time se uputih u San'u. Kada smo se rastajali on mi reče: “Zadužio si me ovim (tvojim dolaskom), zato ću ti prenijeti jedan hadis kojeg od mene niko drugi nije čuo. I tako mi Allaha citirao mi je ovaj hadis od riječi do riječi.” Jahja Ibn Mu'in ga potvrdi istinitim i ispriča mu se...”

Zehebi pak u Talhisuopćenito priznaje da su prenosioci ovog hadisa pouzdani, i posebno na nedvosmislen način daje do znanja da je Ebu El-Ezher pouzdan. Ali i pored toga sumnjičav je po pitanju vjerodostojnosti hadisa, jedino što nije iznio nikakvu klevetu, osim svojeg drskog suda. To što ga je Abdurezak skrivao, je iz bojazni od nasilničke dominacije, kao što se Se'id Ibn Džubejr uplašio kada ga je Malik Ibn Dinar pitao: “Ko je nosio Poslanikov, s.a.v.a., bajrak?” Pa je pogledao u mene i rekao: “Kao da si bezbrižan?” Malik kaže: “Ja se naljutih i požalio sam se njegovoj braći, učačima Kur'ana. Oni se ispričaše, rekavši da se on plaši od Hadžadža da kaže nosio ga je Ali Ibn Ebi Talib.” To bilježi Hakim u El-Mustedreku, 3/137, zatim kaže: “Ovom hadisu je lanac vjerodostojan, ali ga Buharija i Muslim nisu zabilježili.”)

 

21.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ali, blago onome ko te bude volio i o tebi istinu zborio, a teško onome ko te bude mrzio i o tebi laži širio.”

Bilježi ga Hakim u El-Mustedreku, 3/135, pa kaže: “Lanac hadisa je vjerodostojan, ali ga njih dvojica ne bilježe.”

 

22.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko želi živjeti mojim životom, i umrijeti mojim umiranjem i nastaniti se u Džennetu vječnom kojeg mi je obećao moj Gospodar, pa nek za predvodnika prihvati Alija Ibn Ebi Taliba, jer on vas zaista neće izvesti iz upute niti vas uvesti u zabludu.”

(Ovaj hadis smo naveli u desetom pismu. )

 

23.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Oporučujem onome ko vjeruje u mene i ko me potvrdio, vilajet Ali Ibn Ebi Taliba. Ko njega prihvati za predvodnika, pa prihvatio je mene, ko njega voli, pa voli mene, a ko mene bude volio pa on voli Allaha. Ko ga bude mrzio, mrzi mene, a ko bude mrzio mene, pa taj mrzi Allaha Uzvišenog.”

(Naveli smo ga u desetom pismu, pa pogledaj šta smo priložili uz njega i uz prethodni hadis.)

 

24.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Koga veseli da živi životom mojim, i umre umiranjem mojim, i nastani se u edenskim vrtovima koje je moj Gospodar stvorio, pa nek prihvati Alija za predvodnika nakon mene, i nek pomogne njegovom pomagaču, i nek pristane za mojim Ehli bejtom nakon mene. Zaista oni su moje potomstvo, stvoreni su od moje gline, i dato im je moje shvatanje i znanje. Pa teško pripadnicima moga ummeta koji poriču njihove vrline, koji prekinu svoje veze sa potomstvom mojim, neće im Allah dati moj šefa'at.”

(Pogledaj šta smo priložili uz ovaj i hadis koji mu prethodi, kada smo ga naveli u 10. pismu.)

 

25.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko voli živjeti mojim životom, i umrijeti mojim umiranjem, i ući u Džennet kojeg mi je obećao moj Gospodar, a to je vječni Džennet, pa nek Alija i njegove potomke nakon njega uzme za svoje predvodnike, jer vas zaista oni neće izvesti iz kapije upute, niti će vas uvesti na kapiju zablude.” (Isto. )

 

26.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ammare, kada vidiš Alija da ide jednim putem, a ljude da idu drugim putem, pa idi s Alijem a pusti ljude. Jer zaista te on neće odvesti u propast, niti će te izvesti iz upute.” (Bilježi ga Dejlemi od Ammara i Ebu Ejuba; Kenzu-l-ummal, 6/152. )

 

27.    Allahov poslanik, s.a.v.a., u hadisu od Ebu Bekra kaže: “Moja ruka i ruka Alijeva jednake su u pravdi.” (Kenzu-l-ummal, 6/153/2539. ) 

 

28.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Fatima, da li te veseli to što je Uzvišeni Allah pogledao stanovnike Zemlje te odabrao dva čovjeka, jedan od njih je tvoj otac a drugi tvoj suprug.”

(Bilježi ga Hakim u Mustedreku, 3/129, a prenosi ga veliki broj autora Sunena. ) 

 

29.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja sam onaj koji opominje, a Ali je onaj koji predvodi, i tvoje je o Ali, da predvodiš upućene nakon mene.” 

(Bilježi ga Dejlemi od Ibn Abbasa; Kenzu-l-ummal, 6/157/6231.) 

 

 

30.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ali, nikome drugom osim meni i tebi nije dozvoljeno da u džamiji budu u stanju džunupluka.”

(Pogledaj šta smo priložili uz ovaj hadis u 34. pismu i pažljivo pogledaj sve što smo o njemu naveli iz Sunena. )

       

Poput ovog je i hadis kojeg Taberani prenosi od Ummu Seleme, a Bezzar od Sa'da od Allahovog poslanika, s.a.v.a.: “Nikome nije dozvoljeno da u ovoj džamiji bude džunub, osim meni i Aliju.” (Navodi ga Ibn Hadžer u Es-Savaiku el-muhrike. Pogledaj 13. hadis u erbe'inima koje je naveo u 9. poglavlju. )  

 

31.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja i ovaj – tojest Ali – dokazi smo nad mojim ummetom na Sudnjem danu.”

       Navodi ga El-Hatib od Enesa. (Kenzu-l-ummal, 6/157/2632. ) Zbog čega je Ebu-l-Hasan (Ali, a.s.) dokaz poput Vjerovjesnika? Zar to nije zbog toga što je on njegov prijestolonasljednik, i vladar nakon njega!?

 

32.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Na džennetskoj kapiji piše: Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik, Ali je brat Allahovog poslanika.”

(Taberani ga navodi u El-Evsatu. Hatib u El-Muttefiku ve-l-mufteriku; Kenzu-l-ummal, 6/159. Već samo ga naveli u 34. pismu priloživši ono što koristi učenim istraživačima. )

 

33.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Na stubu Arša piše: Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik, učvrstio Sam ga Alijem i pomogao Sam ga Alijem.”

 (Bilježi ga Taberani u El-Kebiru. Te Ibn Asakir od Ebu El-Hamra'a kao merfu' hadis. Kenzu-l-ummal, 6/158.)  

 

 

34.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko želi gledati u Nuhovu odlučnost, Ademovu učenost, Ibrahimovu blagost, Musaovu oštroumnost, Isaovu suzdržljivost, pa neka gleda u Ali Ibn Ebi Taliba.”

 

Bilježi ga Bejheki u svome Sahihu, a Imam Ahmed Ibn Hanbel u svome Musnedu. 

(Od njih dvojice ga prenosi Ibn Ebi El-Hadid u Šerhu Nehdži-l-belagati, 2/449. Navodi ga i Imam Razi u značenju ajeta o međusobnom proklinjanju u Tefsiru-l-kebiru, 2/ 288. Ocjenjujući ga ocjenom neospornosti, oko čega se slažu obje strane i pristalice i protivnici. Ibn Batte ga bilježi od Ibn Abbasa kao na 34. stranici knjige Fethu-l-Mulki el-Alijji, poput vjerodostojnosti hadisa o kapiji znanja od Imama Ahmeda ibn Muhammeda ibn Es-Sadika El-Hasanija El-Magribija iz Kaira. Pa pogledaj. Od onih koji priznaju da je Ali u sebi objedinio tajne svih vjerovjesnika jeste šejh arifa, Muhjiddin Ibn Arebi, u onome što od njega prenosi Eš-Ša'rani u El-Javakitu ve-l-džavahiru, str. 172. )

 

35.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ali, zaista je u tebi Isaov primjer, mrzahu ga Jevreji da su mu čak i majku potvorili, a kršćani ga voljahu da su ga čak postavili na položaj koji nije njegov...”

(Bilježi ga Hakim u El-Mustedreku ala es-sahihajn, 3/122. )

 

 

36.     Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Trojica su prvaka, prvi sljedbenik Musa'a, Juš'a Ibn Nun, prvi sljedbenik Isaa, vjernik iz sure Jasin, i prvi sljedbenik Muhammeda, Ali Ibn Ebi Talib.”

(Bilježi ga Taberani od Ibn Mirdevejha od Ibn Abbasa. Dejlemi od Aiše. El-Muntehabu el-Kenzu-l-ummalna marginama Ahmedovog Musneda, 5/30. )

 

 

37.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Trojica koji uvijek govore istinu su: Habib En-Nedžar, vjernik iz sure Jasin, rekao je: O narode moj, slijedite izaslanike. (36:20) Ezekiel, vjernik iz Faraonovog naroda, rekao je: Zar da ubijete čovjeka zato što govori: ‘Allah je moj gospodar.‘ I Ali Ibn Ebi Talib. On je najbolji od njih.” (Bilježe ga Ebu Ne'im, Ibn Asakir od Ebu Lejle kao merfu' hadis. Bilježi ga Ibn Nedžar od Ibn Abbasa kao merfu'. Pogledaj Es-Savaiku el-Muhrike, Ibn Hadžer, str. 74, poglavlje 9. )

 

38.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju: “Zaista će te moj ummet nakon mene ubrzo iznevjeriti. A ti ćeš slijediti moju vjeru, i biti ćeš ubijen slijedivši moj sunnet. Ko te voli taj mene voli, ko te mrzi taj mene mrzi. I ovo će biti natopljeno iz ovog, tj. brada će mu biti natopljena krvlju iz glave.”

( El-Mustedreku ala es-sahihajn, 3/147, Hakim ga je ocjenio vjerodostojnim. Bilježi ga Zehebi u Talhisu i priznaje njegovu vjerodostojnost.)

 

Od Alija, a.s., se prenosi da je rekao: “Od onoga što mi je povjerio Vjerovjesnik jeste da će me nakon njega ummet iznevjeriti.”

(I ovaj i hadis koji slijedi, tj. hadis od Ibn Abbasa, bilježi Hakim u El-Mustedreku ala es-sahihajn, 3/140. Navodi ih i Zehebi u Talhisu dajući do znanja da su oba vjerodostojna u skladu sa kriterijima dvaju šejhova. )

Od Ibn Abbasa se prenosi: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a., Aliju: “Znaj da ćeš ubrzo nakon mene dopasti u probleme. Ali upita: “U očuvanosti moje vjere?” Poslanik reče: “U očuvanosti tvoje vjere.”

 

39.    Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista je među vama neko ko će ratovati zarad tumačenja Kur'ana, kao što sam ja ratovao zarad njegovog spuštanja. Podigoše glave ljudi a među njima Ebu Bekr i Omer. Ebu Bekr reče: “Jesam li to ja?” Poslanik reče: “Ne.” Omer reče: “Jesam li ja?” Poslanik reče: “Ne. Već onaj što krpi sandalu, tojest Ali.” Ebu Se'id El-Hudri kaže: “Odosmo do njega i javismo mu radosnu vijest. Ali on ne podiže glave, kao da je to već čuo od Allahovog poslanika, s.a.v.a.”

(El-Mustedreku ala es-sahihajn, 3/122, Hakim kaže da je ovaj hadis vjerodostojan u skladu sa kriterijima Buharije i Muslima, ali oni ga nisu zabilježili. Zehebi također priznaje da je hadis vjerodostojan u skladu sa kriterijima dvaju šejhova, navodeći ga u Talhisu. Imam Ahmed u Musnedu, 3/33 i 82 od Ebu Se'ida. Bejheki ga bilježi u Ša'bu-l-imanu. Se'id Ibn Mansur u Sunenu. Ebu Ne'im u Hiljetu. Ebu Ja'la u Sunenu. Kenzu-l-ummal, 6/155/2585. )

 

Poput njega je i hadis od Ebu Ejuba El-Ensarija (Što od njega bilježi Hakim putem dvaju lanaca u El-Mustedreku ala es-sahihajn, 3/139. ) za vrijeme Omerovog hilafeta, kada je rekao: “Allahov poslanik, s.a.v.a., je naredio Ali Ibn Ebi Talibu da se bori protiv nakisina (kršitelji ugovora), kasitina (nasilnici) i marikina (oni koji su napustili vjeru).”

Kao i hadis Ammara Ibn Jasira (Kako ga prenosi Ibn Asakir. Kenzu-l-ummal, 6/155/2588. ) kada kaže: “Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ali, ratovat će protiv tebe grupa nepravednika, a pravda je na tvojoj strani. Pa ko ti tog dana ne pomogne, taj nije od mene.”

I hadis od Ebu Zerra (Kako ga prenosi Dejlemi. Kenzu-l-ummal, 6/155. ) kada kaže: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, zaista je među vama čovjek koji će se nakon mene boriti zbog tumačenja Kur'ana, kao što sam se ja borio protiv idolopoklonika zbog njegove objave.”

Te hadis Muhammed Ibn Ubejdullaha Ibn Ebi Rafi'a od svoga oca, od njegovog djeda Ebu Rafi'a da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Raf'i, ubrzo nakon mene biće ljudi koji će se boriti protiv Alija, borba protiv njih je Božije pravo, pa ko ne bude u mogućnosti boriti se protiv njih rukama, pa nek to čini jezikom svojim, ko ne može jezikom, nek to čini svojim srcem.” (Bilježi ga Taberani u El-Kebiru. Kenzu-l-ummal, 6/155. )

I hadis El-Aĥdara El-Ensarija, (On je Ibn Ebu El-Aĥdar, o njemu govori Ibn Es-Sakan, i prenosi od njega ovaj hadis preko Harisa Ibn Husejreta od Džabira El-Džu'fija od Imama Bakira od njegovo oca Imama Zejnu-l-Abidina, od El-Aĥdara od Vjerovjesnika. Ibn Es-Sakan kaže: “Nije poznat među ashabima, i o senedu njegovog hadisa postoji stav (treba ga provjeriti). Sve to prenosi El-Askelani u biografiji o El-Aĥdaru iz El-Esabeta. Darekutni ovaj hadis bilježi u El-Efradu, i kaže: “Samo ga prenosi Džabir El-Džu'fi a on je rafidija.” ) koji kaže: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Ja ratujem zbog objave Kur'ana, a Ali će ratovati zbog njegovog tumačenja.”

 

40.    Allahov poslanik, s.a.v.a., kaže: “O Ali, moja prednost nad tobom je vjerovjesništvo, a nakon mene nema vjerovjesnika. A ti imaš sedam prednosti nad ljudima, i nijedan kurejšija se o tome ne može s tobom raspravljati. Ti si prvi od njih koji je povjerovao u Allaha. I od svih se bolje držiš prisege date Allahu. I od svih si postojaniji u Božijim zapovijedima. I najviše obraćaš pažnju u podjednakoj podjeli bejtu-l-mala. I najpravedniji si od njih prema podanicima. I od svih imaš najbolji uvid u suđenju. I kod Allaha imaš najveću vrijednost.”

(Bilježi ga Ebu Ne'im od Mu'aza, također bilježi i hadis nakon njega, dakle od Ebu Se'ida u Hiljetu-l-evlija'. Oba se nalaze u Kenzu-l-ummalu, 6/156. )

 

Ebu Se'id El-Hudri kaže: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ti imaš sedam vrlina, o kojima se sa tobom do sudnjeg dana niko ne može raspravljati. Ti si prvi koji je povjerovao u Allaha. Najbolje izvršavaš svoju prisegu datu Allahu. Najpostojaniji si u zapovjedima Božijim, najsuosjećajniji prema podanicima, najviše obraćaš pažnju u podjednakoj podjeli bejtu-l-mala, najučeniji su i sudstvu i najveći si vrijednošću...”

 

I sve ono što prostor ne dozvoljava da do kraja ispričamo poput ovih tijesno povezanih hadisa koji se međusobno potpomažu u tome da svaka aludira na isto značenje. A to je da Ali je u ovom ummetu, tik iza Poslanika, s.a.v.a., te da je on u ummetu odmah nakon Vjerovjesnika po vodećoj ulozi kakvu je Vjerovjesnik imao. Ove predaje prenose mutevatir smisao, iako im tekst nije mutevatir, i neka ti je dovoljno ovih nepobitnih dokaza.