Vodić ummeta

 

Iman Ibn Jarir Tabari prenosi od Abdullaha bin Abbasa da je rekao:
" Kada je objavljen ajet " Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao onoga ko ga je na Pravi put upućivao." (Ra'd/7) Poslanik je stavio ruku na svoja prsa i rekao: O ljudi, zaista je Allah moj zaštitnik, a ja sam zaštitnik vjernika.” Zatim je stavio ruku na rame Ali ibn Abi Talib i rekao: "Ti si vodič. O, Ali.
Referenca:

Tafsir Ibn Abbas – Prikupio Shaykh Ahmad Imrani // Vol 2 // Stranica 898 // Edn. Dar u Salam Kairu.