Ali,vođa na Dunjaluku i na Ahiretu

 

Prenosi imam Ahmed bin Hanbel da je Poslanik rekao:
“O Ali, ti si vođa na Dunjaluku i na Ahiretu, tvoj je prijatelj, moj prijatelj, moj je prijatelj Allahov prijatelj. Tvoj neprijatelj moj je neprijatelj, a moj neprijatelj Božiji je neprijatelj. I teško onom ko te bude mrzio poslije mene.”
Referenca:
Kitab Fadha'il Sahabah - Imam Ahmad bin Hanbal // Svezak 2. // Stranica 108-109 // Hadis 1092 // Edn. Dar ibn Jawzi Rijad.
Bilježi ga Hakim u El-Mustedreku, 3/128, ocjenjujući ga vjerodostojnim u skladu sa kriterijima Buharije i Muslima.
(Prenosi ga posredstvom Ebu El-Ezhera od Abdurezaka, od Muamera od Zuhrija od Ubejdulaha ibn Abdullaha od Ibn Abasa. Svi oni su autoriteti. Usljed toga Hakim nakon izricanja ocjene da je hadis vjerodostojan u skladu sa kriterijima dvaju šejhova, kaže: “Ebu El-Ezher je po njihovom konsenzusu pouzdan, i kada pouzdani prenosilac samostalno prenosi hadis, taj je hadis u skladu sa njim vjerodostojan.”
Zatim je rekao: “Čuo sam Ebu Abdullaha Kurešija kako govori: “Čuo sam Ahmeda Ibn Jahjaa El-Halevanija da kaže: “Kada je Ebu El-Ezher stigao iz San'e i počeo ovaj hadis citirati pred ljudima u Bagdadu, Jahja Ibn Mu'in ga je porekao. Pa kada je na jednom skupu bio njegov red da govori, pri kraju skupa reče: “Gdje je taj Nisaburijski lažac koji ovaj hadis spominje od Abdurezaka?”
Ebu El-Ezher ustade pa reče: “Evo, tu sam.” Jahja Ibn Mu'in se nasmija na te riječi i na njegov istup pred skupom. Pa mu priđe i sjede pored njega.
Zatim ga upita: “Kako to da je Abdurezak ovaj hadis prenio samo tebi i nikom drugom?” On reče: “Znaj o Jahja, kada sam stigao u San'u, Zekerija bijaše otišao u svoje selo, koje je daleko odatle. Ja se uputih tamo, iako sam bio bolestan. Samo što sam stigao kod njega on me upita o Horasanu. Te ga ja upoznah s tim. Zapisivao sam od njega hadise koje mi je kazivao, i s time se uputih u San'u. Kada smo se rastajali on mi reče: “Zadužio si me ovim (tvojim dolaskom), zato ću ti prenijeti jedan hadis kojeg od mene niko drugi nije čuo. I tako mi Allaha citirao mi je ovaj hadis od riječi do riječi.” Jahja Ibn Mu'in ga potvrdi istinitim i ispriča mu se...”
Zehebi pak u Talhisuopćenito priznaje da su prenosioci ovog hadisa pouzdani, i posebno na nedvosmislen način daje do znanja da je Ebu El-Ezher pouzdan. Ali i pored toga sumnjičav je po pitanju vjerodostojnosti hadisa, jedino što nije iznio nikakvu klevetu, osim svojeg drskog suda.
To što ga je Abdurezak skrivao, je iz bojazni od nasilničke dominacije, kao što se Se'id Ibn Džubejr uplašio kada ga je Malik Ibn Dinar pitao: “Ko je nosio Poslanikov, s.a.v.a., bajrak?” Pa je pogledao u mene i rekao: “Kao da si bezbrižan?” Malik kaže: “Ja se naljutih i požalio sam se njegovoj braći, učačima Kur'ana. Oni se ispričaše, rekavši da se on plaši od Hadžadža da kaže nosio ga je Ali Ibn Ebi Talib.”
To bilježi Hakim u El-Mustedreku, 3/137, zatim kaže: “Ovom hadisu je lanac vjerodostojan, ali ga Buharija i Muslim nisu zabilježili.”)
Da nam Allah da snage da branimo najpotlačenijeg čovjeka u islamskoj historiji koji je niko drugi doli Ali,sin Ebu Taliba a.s.