Poslanik u kontradikciji s medicinskom naukom

 

Nauka je jasno utvrdila da se neke bolesti prenose infekcijom. I to je poznato većini ljudi, čak i onima koji nisu obrazovani. Međutim, ako bi neko na Univerzitetu rekao studentima medicine da je Allahov Poslanik porekao ovo oni bi ga ismijali i to uzeli kao dobar materijal da omalovaže i njega i islam, naročito evropski profesori koji traže takvu priliku.

Na veliku žalost Buharija i Muslim im daju takvu priliku svojim prenošenjem hadisa protiv postojanja infekcije. Kada smo naslovili ovo poglavlje “Poslanikove kotradikcije”, naravno da ne mislimo da je Poslanik protuvriječio samom sebi nikada ni u riječi ni u djelu, nego to činimo da privučemo pažnju čitaoca na izmišljene hadise koji su fabrikovani zato da degradiraju i ponište Poslanikovu bezgriješnost. Ovo se čini i zato da bi čitalac mogao znati da je naš cilj kod navođenja takvih hadisa da odbranimo Poslanika, s.a.v.a., od takvih nasrtaja i da mu damo pravo mjesto u sistemu edukacije u kojem je on prednjačio u odnosu na bilo kojeg modernog učenjaka.

 

Jer nema istinske naučne teorije koja protuvriječi sa autentičnim Poslanikovim hadisima. Ako se to dogodi mi znamo da je u tom slučaju taj hadis konfliktan u svojoj nutrini na jednoj strani ili je u protivrječju sa drugim autentičnim hadisom, na drugoj strani, koji je suglasan s naučnom teorijom. Kao što je jasno, potrebno je prihvatiti ovaj drugi hadis, a odbaciti onaj prvi. Navodimo primjer hadisa u vezi infekcije.

 

Ovo je važno i stoga, jer nam nudi istinsku sliku o disharmoniji među ashabima, prenosiocima hadisa i onih koji su izmišljali hadise. Ovo ne implicira kotradikciju u samom donosiocu Božije Poruke. Buhari je prenio dva hadisa u svom Sahihu. Ja ću ograničiti sebe na njegovu knjigu, pošto se ona kod ehli sunneta drži najautentičnijom knjigom, tako da oni iz različitih škola koji u interpretiranju hadisa ne kažu da Buhari misli da je hadis autentičan, dok drugi (hadiski učenjak) misli za suprotan hadis u njegovoj zbirci hadisa da je njegov hadis ispravan.

 

Međutim, ja ću se ovdje u mojoj knjizi ograničiti sada na konfliktnost Buharijinih hadisa. U “Knjizi o medicini” u “Poglavlju o ne ‘Hama-i’ Buhari prenosi od Ebu Hurejre:

 

“Vjerovjesnik, s.a.v.a., je rekao: ‘Nema infekcije, ni ‘safara’ niti ‘hama'a’ (Ptica grabljivica koja vreba noću).” To jest: Nijedan čovjek ni životinja ne mogu prenjeti bolest na drugog čovjeka i životinju. Jedan beduin je ustao i kazao: “Šta je onda s mojim devama. One se ponašaju poput srna na pijesku. Kada se jedna od njih ošuga i pomješa se sa drugima, sve se od nje ošugaju.” Poslanik je odgovorio: “Ko je onda zarazio onu prvu?”

 

Pogledajte ovo, jedan beduin sa svojim prirodnim instiktom zdravo rezonuje da se bolest putem infekcije prenijela s jedne životinje na druge, dok Poslanik daje neumoljiv odgovor kojim se i sam pretvorio u pitaoca: “A koje inficirao onu prvu? Ovo mi liči na doktora koji je pitao majku koja je njemu donijela svoje dijete oboljelo od boginja: “Ima li iko u kući ili u susjedstvu da boluje od ove bolesti?” Majka je odgovorila: “Ne.” Doktor je nastavio: “Možda se zarazilo u školi?” Majka je odlučno odgovorila: “Posigumo ne, jer ono još nije ni krenulo u školu svega mu je 5 godina.” “Možda je u obdaništu?”, insistirao je doktor. Ne uopće ne ide u obdanište. “Možda si ga ti vodila kod nekog rođaka ili je neki rođak dolazio kod tebe koji ima virus.” Majka je negirala i to, da bi doktor izjavio: “Onda su virusi došli vazduhom.”

 

Sigurno vazduh prenosi viruse i infektivne bolesti i cijelo selo ili grad mogu biti tako zaraženi. No i za to ima riješenje. Pronađeni su preparati u vidu injekcija koji sprečavanju širenja infekcije ili epidemije. Kako da onda ovo ne bude jasno onome (tj. Poslaniku) koji nikada ništa nije rekao ‘po svom hiru’? On je Poslanik svjetova svoga Gospodara, Onoga od koga ništa nije skriveno ni na nebesima ni na Zemlji.

 

I On je Onaj koji sve čuje sve zna. Zbog toga mi odbacujemo ovaj hadis koji nikako ne može biti prihvaćen. Umjesto toga prihvaćamo drugi hadis koji je Buharija lično zabilježio na istoj stani. U tom hadisu se prenosi da je Ebu Salime čuo Ebu Hurejru da je kasnije rekao da je Božiji Poslanik kazao: “Ne izlažite bolesnog čovjeka (tj zaraženog) u blizini zdravog čovjeka.” Mi kažemo: Nisi li ti, Ebu Hurejre, prenio da nema infekcije? On je kazao nešto na nerazumljivom etiopskom jeziku. Ebu Selema je potom kazao: “Nisam ga vidio nikada do sada da je zaboravio ijedan drugi hadis.”

 

Naveli smo dva kontradiktorna hadisa “Nema infekcije” i “Ne izlažite bolesnog čovjeka u blizini zdravog”. Muslim je također prenio u svom Sahihu u “Knjizi o miru” u “Poglavlju o nepostojanju infekcije, hama i ‘safara’, da nijedna zvjezda ne predskazuje kišu, da nema ‘ghoula’ i da bolesna osoba ne bi trebala biti izložena u blizini zdrave osobe”. Kroz provjere ovih hadisa mi smo ustanovili da je hadis: “Ne izlažite bolesnu osobu zdravoj” ispravan, jer on između ostalog ne protuvriječi nauci. Što se tiče hadisa: “Nema infekcije”, on je lažan jer protuvriječi i logici elementarnog znanja iz prirode. Kada su ashabi uhvatili Ebu Hurejru u kontradikciji i sa time ga upoznali, on se razljutio i pribjegao govoru na etiopskom jeziku.

 

A komentator Buharije je napisao: “On je rekao nešto u ljutnji što je nerazumljivo.” Ono što uvećava našu uvjerenosti u ispravnost drugog hadisa je i to da je Božiji Poslanik anticipirao stvari koje je moderna nauka kasnije potvrdila, kada su u pitanju infektivne bolesti kao što su kuga, lepra i druge epidemije.

 

Buharija prenosi u svom Sahihu u “Knjizi o poslanicima” u poglavlju naslovljenom “Kuga, uroci, magija”, od Usame ibn Zejda koji kaže da je Poslanik, s.a.v.a., rekao:

 

“Kuga je pošast koja je pogodila jedno pleme od Benu Israila ili one prije vas. Stoga ako čujete za nju u nekoj području ne prilazite joj i ako pogodi područje u kojoj ste vi ne bježite iz nje.” A u drugoj predaji stoji: ”Ne napuštajte je osim bježeći.”

 

Ovaj hadis je potvrđen od strane Poslanika hadisom sljedećeg značenja: “Bježite od lepre kao što bježite od lava.”, kao i hadisom: “Ako pijete, ne dišite u sud iz kojeg pijete.”, također i sljedećim hadisom: “Ako se pas napije iz vaše posude operite je 7 puta, a jedanput potarite zemljom.” Sve je ovo kazao s ciljem da poduči svoj ummet čistoći i urednosti, kao i preventivi kod bolesti.

 

Ustanovili smo očigledne kontradikcije čak i u onome što se odnosi na “hama” što su Arapi smatrali kao zlosutnu pticu koja leti noću. Kaže se da je to sova, a to je objašnjenje Malik ibn Enesa. Ako je Vjerovjesnik, s.a.v.a., kazao: “Nema ‘hama’”, kako je on onda mogu protuvriječiti sebi i tražiti zaštitu od toga?

 

Buhari prenosi u svom Sahihu u “Knjizi o početku stvaranja” u “Poglavlju o onima koji idu brzo”, u svez. 4., str. 119., od Said ibn Džubejra, od Ibn Abbasa da je rekao: “Poslanik bi tražio utočište za Hasana i Husejna i kazao bi:

 

‘Vaš otac bi tražio utočište od toga za Ismaila i Ishaka, a ja tražim utočište kod Allaha kompletnim riječima od svakog šejtana, ‘hama’ i od pogleda.”

 

U ovom poglavlju, mi smo željeli prikazati i povezati nekoliko primjera kontradiktornih hadisa koji se pripisuju Resulullahu, s.a.v.a., mada je on nevin od svega toga. Postoji na stotine drugih problematičnih hadisa koje su Buhari i Muslim prenijeli u svojim zbrikama. Mi smo nekima od njih posvetili poseban prostor po našoj ustaljenoj praksi i koncizno ih predstavili sa potrebnim obrazloženjima.

 

Na čitaocima je da to prostudiraju jer može Allah učiniti da kroz njih pročisti sunnet Poslanikov i da ih nagradi obilno zato što su bili sredstvo pomoću koga se razdovojila istina od laži. Oni će možda moći novoj generaciji dati pisane materijale koji će doprinjeti da se poruka islama integralno razumije.

 

“O vjernici ne budite kao oni koji su Musa'a uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio od onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za dobra djela vaša nagraditi a grijehe vam oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku njegovu bude pokoravao postići će ono što bude želio.” (33:69-71)