Kontradikcije u vezi s vrlinama

 

Medu kontradiktornim hadisima naći ćete i one o superiornosti Božijeg Poslanika, s.a.v.a., nad svim drugim Božiji poslancima i druge hadise koje izdižu Musa'a iznad njega. Uvjeren sam da su Jevreji koji su konvertirali u islam u vrijeme Omera i Osmana poput Kabul-Ahbara, Tamin Daria, Vahb Manubika ti koji su izfabrikovali ove hadise, pripisujući ih nekim ashabima koju su ih simpatisali poput Ebu Hurejre, Enes ibn Malika i drugih.

 

Buhari prenosi u svom Sahihu u “Knjizi o tevhidu” u “Poglavlju o Allahovim riječima:

 

"Allah je razgovarao s Musaom.’”, od Enesa ibn Malika dugu predaju o ‘noćnom putovanja’ (isra') Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kada se on ispeo na sedam nebesa, potom do udaljenog drveta (sidretul-munheta) i predaju o 50 obaveznih namaza koji su bili zapovjeđeni Muhammedu i njegovom ummetu i koji su zahvaljujući Musaovoj milosti redukovani na pet poznatih."

 

U ovom hadisu se provlače čiste laži i neutemeljena vjerovanja da je sveobuhvatni Stvoritelj sišao dole toliko da se približio Muhammedu koliko dva lakta i slične legende.

 

No ono što je za nas važno jeste da kada je Muhammed, s.a.v.a., stigao na sedmo nebo, gore je našao Musa'a. Musa je postavljen na sedmo nebo, u ovoj legendi, zato što je razgovarao s Allahom. Musa je kazao:

“Moj Gospodaru, ja sam mislio da niko neće stići na veću visinu nego ja.”

 

Muslim prenosi u “Knjizi o vjerovanju” u “Poglavlju o početku objave Resulullahu”, kao i Buhari u svom Sahihu u “Knjizi o počektu stvaranja” u “Poglavlju o spomenu o melecima” bilježe drugu anegdotu koja liči prvoj, govoreći o noćnom putovanju, gdje tvrde da je Musa, a.s., na šestom a Ibrahim, a.s., na sedmom nebu.

Ono što je nama zanimljivo je sljedeći pasus:

 

“Božiji Poslanik je rekao: ‘Došli smo do šestih nebesa i bi rečeno: ‘Ko je to?’ ‘Džibril.’ ‘A ko je s tobom?’ On reče: ‘Muhammed.’ Bi rečeno: ‘Je li njemu stiže objava?’ On odgovori: ‘Da.’ Bi odgovoreno: ‘Dobro došao on! Kakva je divna osoba stigla!’ Ja sam otišao do Musa'a i poselamio ga, a on mi reče: ‘Dobro došao Poslaniče i moj brate!’ Kada sam otišao on je ostao plačući. Bi mu rečeno: ‘Šta te je ražalostilo da plačeš?’ On reče: ‘O Bože! Sljedbenici od ovog mladića koji je došao nakon mene ući će u Džennet u većem broju nego moji sljedbenici."

 

Muslim prenosi u svom Sahihu u “Knjizi o vjerovanju” u “Poglavlju o tome da će na dnu Dženneta biti kuća”, od Ebu Hurejre da je kazao:

 

“Ja ću biti prvak za sve ljude na Sudnjem danu, a da li znate zašto? Oni koji su došli prije i oni koji su došli poslije bit će sabrani u dolini el-Dai u jedan saf pa će onaj ko ih je povezao sve njih čuti i vidjeti. Sunce će se spustiti tako nisko da će se oni suočiti s takvom tugom i slabošću da će se jedva držati na nogama. Ljudi će tada reći: ‘Ne vidite li šta vas je pogodilo? Nećete li tražiti ko će posredovati kod vas i Gospodara vašeg?’ Na to će neki reći idite Ademu.

Oni će otići Ademu i reći mu: ‘Ti si otac čovječanstva, Allah te je stvorio Svojim rukama i udahnuo u tebe od Svog Duha i nagradio melecima da ti učine sedždu, pa posreduj za nas kod našeg Gospodara, ne vidiš li naše uslove, ne vidiš li šta nas je snašlo?’ Adem će reći: ‘Danas je moj Gospodar ljut toliko kao nikada prije. Poslije ovoga on se nikada neće rasrditi ovoliko. On mi je zabranio približavanje onom drvetu i ja nisam poslušao. Ja sam se zabavio sobom! Sobom! Sobom! Idite nekom drugom! Idite Nuhu!"

 

Predaja je jako duga i mi ćemo je skratiti samo na ono što nas trenutno zanima. Dakle, ljudi idu Nuhu, potom Ibrahimu, Musau, Isau, i svaki od njih je rekao:

 

“Ja sam se zabavio sobom! Sobom!” Svi spominju svoje greške izuzev Isa'a koji bez iznošenja ičega kaže: “Zabavio sam se sobom! Sobom! Sobom! Idite nekom drugom! Idite Muhammedu!” Božiji Poslanik Muhammed je tada rekao:

“Tako su mi oni došli. Ja sam otišao gore ispod prijestolja (arša) i pao na sedždu ispod mog Gospodara, Moćnog i Uzvišenog. Tada mi je Allah iz Svoje milosti, veličine i dobročinstva dozvolio nesto što nije dozvolio nikome prije mene. Pa mi bi rečeno: ‘O Muhammede! Digni glavu! Zaišti i biće ti dato.

Posreduj i tvoje posredovanje će koristiti!’ Ja sam podigao glavu i rekao: ‘Moj ummet Gospodaru, moj ummet Gospodaru!’

Tada će Allah reći: ‘O Muhamede Ja ću dozvoliti ulaz iz tvog ummeta onima koji neće polagati račun, na glavnu kapuju, a ostali će sa drugim svijetom na druge kapije.’ Potom mi on reče: ‘Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, razlika između dženntskih stepeni je poput udaljenosti između Meke i Humjera ili između Meke i Basre.’”

 

U ovom hadisu Poslanik, s.a.v.a., kaže da je on prvak ljudi na Sudnjem danu, i kaže da je Musa, a.s., kazao: “O moj Gospodaru ja sam mislio da niko drugi neće biti uzdignut iznad mene.” I kaže kada je otišao od Musa'a, da je on ostao plačući, a govoreći:

“O Bože! Sljedbenici ovog mladića koga si poslao poslije mene, ući će u Džennet u većem broju nego moji sljedbenici.”

 

Mi smo citirali dijelove iz ovih hadisa iz kojih se vidi da će se svi najodabraniji Božiji Poslanici od Adema, Nuha, Ibrahima, Musa'a, Isa'a uzdržati od posredovanja kod Allaha, na Dan svođenja računa, i da će umjesto njih Allah ograničiti pravo posredovanja samo na Muhammeda, s.a.v.a. Mi, također, vjerujemo u to i vjerujemo u Muhammedovu superiornost nad svim ljudima.

 

Međutim Izraelćani, tj. oni koji su ušli u islam i širili legende, odnosno hadise poznate kao israilijate i njihovi pomagači među Umajadima nisu mogli podnjeti prvestveno Muhammeda, pa su tako izmišljali hadise u prilog superiornosti Musa, a.s. Već smo vidjeli u prethodnoj diskusiji riječi Musa'a upućene Muhammedovom Ummetu u vezi 50 namaza, na što mu je Musa rekao: 

“Ja priznajem ljude bolje nego ti.”

 

Ovo im nije bilo dovoljno pa su izmislili i druge hadise koji govore o njegovoj (Musaovoj) supreriornosti nad Muhammedom. U nastavku ćemo navest još nekoliko sličnih hadisa.

 

Buhari prenosi u svom Sahihu u “Knjizi o tevhidu” u “Poglavlju o Allahovoj volji i vi nećete željeti ništa osim ako to Allah bude želio”, od Ebu Hurejre koji je rekao:

 

“Musliman i Jevrej su se prepirali i musliman mu je rekao: ‘Tako mi Onoga koga je Allah odlikovao nad svim u Univerzumu!’, na što je Jevrej rekao: ‘Tako mi Onoga koji je odabrao Musa'a nad svim Univerzumu!’

Na ovo je musliman digao ruku i ošamario Jevreja. Potom je Jevrej otišao Muhammedu, s.a.v.a., i požalio mu se za ono što mu se dogodilo. Muhammed, s.a.v.a., mu je rekao: ‘Ne dajite meni prvenstvo nad Musaom, jer ljudi će se onesvjestiti na Dan sudnji, i ja ću biti prvi koji će se osvjestiti.

Vidjet ću Musa'a da stoji pored Arša. Ja neću znati je li on bio među onima koji su izgubili svijest i prije se osvjestili ili ga je Allah izuzeo od toga." U drugoj Buharijinoj predaji stoji da je on rekao: “Jevrej koji je bio ošamaren došao je Vjerovjesniku i rekao: ‘O Muhammede! Tvoj ashab ensarija me je ošamario.’ On reče: ‘Dovedi mi ga!’ On ga dovede i Poslanik ga upita: ‘Zašto si ga ošamario?’

Ashab objasni: “Prolazio sam pored tog Jevreja i čujem ga kako kaže: ‘Tako mi Onoga koji je odlikovao Musa nad svim ljudima.’ Rekoh mu: ‘Nad Muhammedom?!’ Zato sam se razljutio i ošamario ga.” Vjerovjesnik mu na to reče: “Ne dajite meni prednost na poslanicima, jer ljudi će se onesvjestiti na Sudnjem danu i ja ću biti prvi koji će se osvjestiti i vidjet ću Musa'a kako se drži za jedan stub od Arša i ja neću znati je li se on ranije osvjestio ili mu je nadoknađeno za ono onesvješćenje kada se brdo srušilo pred njim.”

 

Također, Buhari prenosi u “Knjizi o tefsiru Kur'ana sure Jusuf” u “Poglavlju o Njegovim rječima: ‘I kada je Vjerovjesnik došao njemu...’”, od Ebu Hurejre da je rekao:

 

”Božiji Poslanik je rekao: ‘Bože moj podari Svoj blagoslov Lutu, a.s.! Da je on želio mogao je imati moćnu podršku. Da sam ja ostao u zatvoru koliko Jusuf, a.s., ja bi se sigurno odazvao pozivu, jer mi imamo više prava da sumnjamo nego Ibrahim, a.s., kada mu je Allah rekao: ‘Zar sumnjaš?’ Ibrahim je rekao: ’Ne ja samo želim da mi se uvjerenje pojača."

 

Sve ove tvrdnje im nisu bile dovoljne dok nisu napravili i to da Božiji Poslanik, s.a.v.a., čak sumnja u svoje stajanje pred svojim Gospodarom. On ovdje nema pravo posredovanja, niti uglednije pozicije. Nema prednosti nad drugim poslanicima i nema radosnih vijesti za svoje ashabe, jer ni sam ne poznaje svoj status na Sudnjem danu. Čitajte zajedno samnom ovu predaju iz Buharije i mislite što god hoćete.

 

Buhari prenosi u svom Sahihu u “Poglavlju o pogrebu” i u “Knjizi o pomračenju” u svez. 2., str. 71., od Haris ibn Zejd Sabita:

 

"Ummul 'Ala, žena Ensarijka dala prisegu vjernosti Poslaniku, s.a.v.a., i rekla mu da su muhadžiri žrijebali (bacanjem kocke) i palo je na Osmana ibn Mez'una, tako smo ga uzeli u svoju porodicu. On se razbolio bolešću koja je uzrokovala njegovu smrt. Kada je ogasuljen i zamotan u ćefine došao je Vjerovjesnik, s.a.v.a.

Ja sam rekao: ‘Neka se Allah smiluje na tebe o Ebul Sa'ib, jer ja svjedočim da te je Allah volio!’ Vjerovjesnik je kazao: ‘Kako ti znaš da ga je Allah volio?’ Na to sam rekao: ‘Neka moj otac bude žrtvovan za tebe Božiji Poslanice, pa koga je onda Allah volio?’ On odgovori: ‘Što se tiče njega smrt mu je došla i tako mi Allaha ja mu želim dobro. Tako mi Allaha, ja ne znam šta će biti sa mnom, Božijim Poslanikom.’

Rekoh: ‘Tako mi Allaha, nikome više neću pripisati dobročinstvo nakon ovoga."

 

Ovo je, tako mi Allaha, iznenađujuća stvar. Ako se Božiji Poslanik, s.a.v.a., kune Allahom da ne zna šta će biti sa njim, šta ostaje nakon toga?! I ako Allah, Uzvišen je On, kaže: “Svaka osoba je svjesna sebe.”, i ako Allah kaže Svom Poslaniku: “Mi smo ti dali jasnu pobjedu, da bi Allah oprostio prošle grijehe i kasnije da bi ispunio Svoju blagodat prema tebi i da bi te uputio na Pravi put i da te pomogne snažnom potporom.” I ako muslimanima ulaz u Džennet ovisi od slušanja i vjerovanja u njega (Poslanik) kako onda možemo vjerovati u citirani hadis.

 

Tražimo utočište kod Allaha od vjerovanja u Benu Umejje koji nisu iskreno vjerovali nijedan dan da je Muhammed Božiji Poslanik, već su umjesto toga vjerovali da je on kralj koji je ovladao ljudima zahvaljujuci svojoj snalažljvosti. To je bilo vjerovanje Ebu Sufjana, Muavije, Jezida i drugih njihovih halifa i vladara kao što su to oni sami jasno pokazali.